Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O projekcie – Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO

Krótki opis

W naszym 30-miesięcznym projekcie przede wszystkim działania są skierowane do wewnątrz Sieci celem jej wzmocnienia, wsparcia jej członków oraz ich wizerunku jako rzetelnych i sprawdzonych organizacji parasolowych w regionie. Są to działania edukacyjne, animacyjne, promocyjne oraz integracyjne. Kadra Inkubatorów uczestniczy w działaniach podnoszących ich kwalifikacji, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości oferowanych przez nie usług i przygotowanie kadry do aktualnych problemów, z jakimi borykają się przedstawiciele dolnośląskich NGO.

Oprócz wsparcia organizacji członkowskich projekt zakłada także wsparcie merytoryczne skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, szczególnie tych o małym doświadczeniu czy organizacji zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów wspierających ich rozwój. 

Do projektu zostaną włączeni także przedstawiciele administracji publicznej co umocni współpracę publiczno-społeczną oraz przyczyni się do przełamywania negatywnych postaw przedstawicieli JST i NGO z terenu objętego projektem w zakresie podejmowania wzajemnej współpracy. 

Celem głównym wzmocnienie potencjału Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów Organizacji Pozarządowych (DSINGO) w woj. dolnośląskim oraz wzmocnienie wizerunku organizacji członkowskich Sieci świadczących usługi wspierające w lokalnych Inkubatorach dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli. 

Czas realizacji zadania: od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2023 r.

Planowane zadania

Działania wzmacniające członków Sieci

 • Spotkania Sieci DSINGO
  To spotkania członków DSINGO celem wypracowania strategii rozwoju działalności Sieci na min. trzy najbliższe lata oraz opracowaniu standardów działania Sieci i ujednoliceniu zasad aktywnego i partycypacyjnego członkostwa w Sieci.
 • Szkolenia dla członków Sieci DSINGO
  Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano szereg szkoleń, , których celem jest wzmocnienie merytoryczne członków Sieci, przekazanie im wiedzy oraz narzędzi do efektywnego działania na rzecz Sieci oraz środowiska III sektora.
 • Wizyta Studyjna dla członków Sieci DSINGO
  Zorganizowane wizyty mają na celu zapoznanie członków Sieci z dobrymi praktykami dotyczącymi np. zarządzania partycypacyjnego w konsorcjach/klastrach/ przedsiębiorstwach czy budowania partnerskich relacji administracji samorządowej z organizacjami.
 • Szkolenia i kursy dla członków Sieci DSINGO
  Zadanie to pozwoli na zwiększenie wiedzy ekspertów Sieci w zakresie specjalistycznych/ wąskich zagadnień, niekiedy stosowanych tylko w biznesie i przeniesienie ich do III sektora.

Działania Sieci na rzecz lokalnego III sektora

 • Diagnoza lokalnego III sektora
  Zostanie przeprowadzenia diagnoz potrzeb lokalnych NGO w zakresie edukacji, praktyki i zarządzania NGO i na podstawie tej diagnozy Inkubatory przygotują ofertę szkoleń oraz coachingu dla lokalnych organizacji pozarządowych.
 • Spotkania międzysektorowe
  Zostanie zorganizowanych 20 lokalnych spotkania dla JST i NGO – w dziesięciu powiatach gdzie działają organizacje członkowskie/inkubatory. Spotkania mają na celu przyjrzenie się współpracy międzysektorowej oraz wypracowanie możliwości wspierania rozwoju lokalnego III sektora.
 • Coaching
  Indywidualne wsparcie rozwoju lokalnych organizacji, podczas którego będzie okazja do wspólnego przyjrzenia się różnym obszarom funkcjonowania organizacji, korzystającej z tego wsparcia.
 • Szkolenia dla lokalnego III sektora
  W ramach działania średnio w każdej z 10 organizacji partnerskich/inkubatorów, po wcześniejszej diagnozie potrzeb NGO, planujemy przeprowadzić 2 szkolenia z zakresu niezbędnego dla prawidłowego zarządzania i funkcjonowania ich organizacji. Szkolenia będą dostosowywane do aktualnych potrzeb NGO, która może wynikać z sytuacji epidemiczne, nowych grantów, nowych przepisów dot. sektora itd. Szkolenia będą odbywały się zarówno w formie tradycyjnej jak i internetowej.

Realizatorzy 

 • Fundacja „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu. 
 • Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Głogowie

Organizacje członkowskie DSINGO

 • Inkubator NGO w Ząbkowicach Śląskich – Fundacja Dobrych Działań
 • Inkubator NGO w Głogowie – Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych
 • Inkubator NGO w Jeleniej Górze – Fundacja Jagniątków:
 • Inkubator NGO w Wałbrzychu – Fundacja „Merkury”
 • Inkubator NGO w Dzierżoniowie – Fundacja „Merkury”
 • Inkubator NGO w Górze – Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza
 • Inkubator NGO w Zgorzelcu – Interclub Femina
 • Inkubator NGO w Brzegu Dolnym – Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
 • Inkubator NGO w Trzebnicy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
 • Inkubator NGO we Wrocławiu – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Inkubator NGO we Wrocławiu – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella

Finansowanie projektu 

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.