Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obowiązki i odpowiedzialność zarządów organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje – są najczęściej zarządzane przez organ zarządu, który może być jednoosobowy lub kilkuosobowy. Mimo, iż członkowie zarządu często pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia z tego tytułu, to nie zmienia to faktu, że obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na nich jest taka jak w przypadku zarządów innych jednostek. Obowiązek posiadania organu zarządzającego wynika z przepisów ustawy Prawa o stowarzyszeniach (art.11 pkt 3) oraz ustawy o fundacjach (art.10). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...

Czytaj dalej

Federacje, związki stowarzyszeń i partnerstwa w trzecim sektorze

Organizacje pozarządowe mogą ze sobą współpracować w różnoraki sposób. Jednym z takich sposobów jest zrzeszanie i tworzenie federacji, związków stowarzyszeń lub koalicji czy sieci. Jakie korzyści może przynieść łączenie się i współpraca w ramach zrzeszeń, federacji czy koalicji? Federacja a związek stowarzyszeń Przepisy Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, a dokładnie artykuł 22 ust. 1, zakłada możliwość tworzenia związków stowarzyszeń, inaczej federacji. Z tego wynika, że formalnie federacja jest związkiem stowarzyszeń. W odróżnieniu od powoływania stowarzyszenia czy innej formy organizacji...

Czytaj dalej

Sposoby finansowania działań organizacji pozarządowych

Sposobów finansowania działalności organizacji pozarządowych w Polsce jest wiele. Pomocy organizacjom udziela zarówno sektor publiczny, jak i osoby prywatne. Organizacje utrzymują się również ze składek członków, zbiórek publicznych czy fundrasingu.  W Polsce często wymienia się dwa podejścia do finansowania organizacji pozarządowych: pierwsze to pojmowanie organizacji pozarządowej jako formy charytatywnej i drugie traktujące organizacje trzeciego sektora jako wykonawcę zadań publicznych. Niezależnie od tego, jak pojmujemy organizacje pozarządowe, możemy wymienić co najmniej kilkanaście...

Czytaj dalej

Co się komu opłaca – współpracować czy rywalizować?

Jakie są motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe? Jakie korzyści i ograniczenia wynikają ze współpracy trzeciego sektora z otoczeniem? Kto korzysta na efektywnej współpracy? Współpraca z samorządem terytorialnym O współpracy NGO (organizacji pozarządowych) z JST (jednostek samorządu terytorialnego) jest już napisane w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znajduje się sformułowanie o współdziałaniu władz i dialogu społecznym zgodnie z zasadą pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Zatem organizacje pozarządowe od zawsze...

Czytaj dalej

Jak napisać komunikat prasowy

Komunikaty prasowe służą do budowania relacji z mediami, a także do bezpośredniego dotarcia do swojej grupy docelowej zarówno przez przedsiębiorstwa, samorządy jak i organizacje pozarządowe. Komunikat prasowy to najczęstsza forma kontaktu z dziennikarzami. Jego celem jest przekazanie informacji o wydarzeniach, które miały miejsce lub, które są zaplanowane. Na początek warto zacząć od sporządzenia bazy kontaktów oraz mediów gdzie chcielibyśmy, aby dana informacja trafiła. W tym celu należy przeglądać strony internetowe tytułów lub drukowane wydania. Warto zrobić dokładną analizę rynku...

Czytaj dalej

Zasady współpracy z mediami

Współpraca z mediami ma ogromne znaczenie nie tylko dla podmiotów publicznych, ale także dla organizacji działających w obszarze trzeciego sektora. Dzięki mediom, nazywanym czwartą władzą, organizacje pozarządowe mogą dotrzeć do społeczeństwa z ważnymi informacjami. Jak zbudować dobre relacje z mediami, od czego zacząć i na co zwracać uwagę? Za pośrednictwem mediów społeczeństwo dowiaduje się o istnieniu danej organizacji, o tym w jakim obszarze działa, jakie wydarzenia organizuje i jak można ją wesprzeć. Dzięki mediom organizacja może zbudować sobie pozytywny wizerunek, co jest niezmiernie...

Czytaj dalej

Konsekwencje braku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w organizacjach pozarządowych

Polskie przepisy opisujące dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wskazują na podmioty publiczne, które są zobowiązane ją realizować. W wielu sytuacjach ta kwestia dotyczy także organizacji społecznych. Są NGO-sy, które powinny dostępność wprowadzać.  Na początek zdefiniujmy katalog osób ze szczególnymi potrzebami. Do tej grupy należą osoby: na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidome i niedowidzące, głuche i słabosłyszące, głuchoniewidome, z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczające choroby...

Czytaj dalej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator dostępności powinien być opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oraz ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot – to jedna z definicji roli, jaką odgrywa koordynator, zgodnie z przepisami ustawy. Czym dokładnie zajmuje się koordynator? Czy jest potrzebny w organizacjach pozarządowych i jaką rolę tam odgrywa? Koordynator dostępności zajmuje się przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami...

Czytaj dalej

Dostępność stron internetowych

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Wynika to z przepisów prawa. Dowiedz się, co dokładnie oznacza dostępność strony i  jakie warunki powinny być spełnione? Dostępność strony ma na celu umożliwienie tego, aby z witryn internetowych mogli korzystać wszyscy, bez wykluczenia żadnej grupy społecznej. Konkretnie chodzi tu o osoby mające różnego rodzaju niepełnosprawności, czyli: niedowidzące, niedosłyszące, niewidome, niepełnosprawne ruchowo, cierpiące na padaczkę fotogenną, a także z zaburzeniami funkcji poznawczych.  Wszystkie...

Czytaj dalej