Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Koordynator do spraw dostępności

28 marca, 2024

Koordynator dostępności powinien być opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oraz ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot – to jedna z definicji roli, jaką odgrywa koordynator, zgodnie z przepisami ustawy. Czym dokładnie zajmuje się koordynator? Czy jest potrzebny w organizacjach pozarządowych i jaką rolę tam odgrywa?

Koordynator dostępności zajmuje się przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności.

Minimalne wymagania dostępności (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej) odnoszą się do strony BIP organizacji oraz wybranych elementów strony internetowej, oraz aplikacji mobilnej. Trzeba w szczególności zadbać o:

 • dane kontaktowe oraz link do BIP (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów);
 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy online);
 • nawigację;
 • deklarację dostępności;
 • informację dotyczące sytuacji kryzysowej;
 • dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia.

W ustawie przewidziano obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności. Najważniejsze zadania koordynatora to m.in. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług świadczonych przez urząd, przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz dostępności urzędu, a także systematyczne sprawdzanie działalności urzędu pod kątem dostępności.

Na to, by powołać koordynatorów do spraw dostępności, urzędy miały czas do 30 września 2020 r. Po jego wyznaczeniu konieczne było niezwłoczne przekazanie danych koordynatora do BIP lub na stronę internetową w celu umożliwienia kontaktu z osobą pełniącą tę funkcję. 

Czym zajmuje się koordynator do spraw dostępności? 

Zadania koordynatora ds. dostępności to m.in.:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach, jakie świadczy,
 • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji. 

Koordynatorzy w większości podmiotów zaczęli wykonywać swoje zadania od 30 września 2020 r. 
Zgodnie z przepisami ustawy należało zapewnić:

Dostępność architektoniczna

Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi,
dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku, informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy (infokiosk) i pomoc przeszkolonych pracowników, dostęp do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego, na wypadek sytuacji kryzysowej możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, sygnalizację zagrożenia).

Dostępność cyfrowa

Oznacza to, że należy na stronie internetowej umieścić m.in.: dane teleadresowe podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz deklarację dostępności, narzędzia kontaktowe (np. formularzy, wideo tłumacza języka migowego itp.), zapewnić odpowiednią nawigację po stronie, zapewnić dostępność umieszczanych na stronie multimediów (np. muszą zawierać napisy), informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej, dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Należy zapewnić obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online, instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, na stronie internetowej urzędu informacje o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR),

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, aktualna informacja o tym, kto pełni funkcję koordynatora dostępności, a także dane kontaktowe do tej osoby powinny znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na stronie internetowej podmiotu publicznego zobowiązanego do wyznaczenia koordynatora.

Koordynator dostępności w organizacjach pozarządowych

W Ustawie o dostępności cyfrowej jasno jest określone, które NGO mają zapewnić dostępność. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób w wieku emerytalnym.

Ustawa dotyczy wyłącznie podmiotów, które mają lub zamierzają stworzyć strony internetowe, natomiast przepisy ustawy nie nakładają na organizacje pozarządowe obowiązku zakładania stron internetowych i aplikacji jeśli te do tej pory tego nie miały.

Ustawa nie koliduje z innymi przepisami dotyczącymi dostępności. To co jest ważne dla organizacji pozarządowych to obowiązek zapewnienia dostępności stron przez wszystkie NGO, które korzystają z dotacji unijnych – brak spełnienia tego obowiązku wiązałby się z utratą dofinansowania. Także organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne, czyli finansowane w 50% np. ze środków samorządowych, muszą zapewniać dostępność strony www, czego wymaga od nich ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowo te organizacje na swoich dostępnych stronach internetowych są zobowiązane umieszczać podstawową informację o zakresie działania NGO – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Ustawa przewiduje także okoliczności, w których organizacja może nie wypełnić obowiązku zapewnienia dostępności. Powodem rezygnacji z zapewnienia dostępności mogą być np. nadmierne koszty wprowadzenia takich standardów.

Czy Twoja organizacja spełnia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami? Zapisy o dostępności w ustawie nie są dla Ciebie jasne? Czym zajmuje się koordynator dostępności? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.prawo.pl, www.publicystyka.ngo.pl
Foto: www.pexels.com