Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Staż i praktyka w organizacji

24 stycznia, 2024

Organizacje pozarządowe chętnie przyjmują stażystów i praktykantów w szeregi swojego zespołu. Jednym z powodów jest to, że taka forma zatrudnienia osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, oznacza dla organizacji mniejsze koszty zatrudnienia.

Staż polega na tym, że osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, zdobywa praktykę zawodową w miejscu, które tworzy dla niej stanowisko odpowiadające jej potrzebom i kwalifikacjom. Organizator stażu z formalnego punktu widzenia nie jest pracodawcą, a stażysta (stażystka) nie jest pracownikiem, choć przysługują mu pewne uprawnienia podobne do tych, które przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę.

Staż oznacza nabywanie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną i organizowany jest przez urząd pracy. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą. Dotyczy umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w oparciu o szczegółowe kryteria w niej wymienione.

Staż a praktyka 

Staż bardzo często utożsamiany jest z praktyką, a określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ obie te formy różnią się od siebie. Praktyka dotyczy osób młodych i studentów w trakcie nauki lub zaraz po niej. Staż natomiast dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. To, co łączy obie formy to ich cel, czyli wspieranie w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu i wzbogacanie doświadczenia.

Na staż kierowane mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Muszą one spełniać jednak pewne określone wymagania. Mogą to być:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia;
  • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo;
  • osoby, które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego;
  • osoby bezrobotne, które mają powyżej 50 lat;
  • osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia;
  • osoby, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne i jednocześnie bezrobotne;
  • osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia

Czas trwania jednego stażu to 6 miesięcy. Maksymalny, łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy, czyli dwa razy po pół roku. Należy jednak pamiętać o tym, iż powinna zaistnieć pomiędzy nimi przerwa wynosząca co najmniej rok. Osoba, która jest stażystą musi również pamiętać o tym, że może ona korzystać z takiej formy zdobywania uprawnień zawodowych i doświadczenia przez maksymalnie 24 miesiące.

Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe przepisy stanowią, że jeżeli organizacja jest pracodawcą (tzn. zatrudnia przynajmniej jednego pracownika na etat), to może w niej odbywać staż maksymalnie tyle osób bezrobotnych, ile  jest osób zatrudnionych. Liczbę osób zatrudnionych oblicza się według pełnych etatów. Natomiast staż w organizacji, która nie zatrudnia pracowników, może odbywać tylko jeden bezrobotny (niezależnie od liczby współpracowników czy wolontariuszy).

Korzyści z odbywania stażu

Doświadczenie – podczas stażu jest możliwość zdobycia cennego i praktycznego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Jest to czas na wykorzystanie zdobytej praktycznej wiedzy, np. podczas studiów w realnym środowisku pracy. Ponadto staż umożliwia wykazanie posiadanego doświadczenia w obszarze branżowym.

Zwiększenie szans na rynku pracy – wykazane doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu sprawia, że stażysta się bardziej atrakcyjnym kandydatem na dane stanowisko. Pracodawcy cenią osoby, które są aktywne i zdeterminowane, by rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę.

Koszty świadczeń dla stażystów ponoszone są przez urzędy z Funduszu Pracy. Jeżeli stażysta jest osobą niepełnosprawną, w niektórych sytuacjach jego staż finansuje Fundusz Pracy, w innych PFRON. Oprócz staży „standardowych” urzędy pracy realizują także projekty finansowane ze środków EFS, wówczas warunki odbywania stażu różnią się w różnym stopniu od stażu podstawowego.

Organizator stażu nie ma obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu, ale urzędnicy rozpatrujący wnioski dużą wagę przywiązują do tego, czy organizacja ma możliwość zatrudnienia stażysty. Takie zapisy znajdują się czasem w umowach zawieranych pomiędzy urzędem a organizacją.

Jeśli organizacja pozarządowa poszukuje stażysty może sama we wniosku wskazać osobę, która będzie odbywać staż lub zdać się na decyzję urzędników. W pierwszym przypadku organizacja ma konkretną osobę bezrobotną, którą chciałaby zaprosić do współpracy przed złożeniem wniosku do urzędu pracy o organizację stażu. W takiej sytuacji wniosek powinien zawierać od razu informację o tym, kto został wybrany. Jednocześnie ta osoba powinna w urzędzie pracy zadeklarować chęć odbycia stażu w danej organizacji.

Organizacje pozarządowe często korzystają z takiej właśnie formy organizacji stażu oferując miejsca stażowe współpracującym z nimi wolontariuszom, czasem rekrutując stażystów spośród swoich klientów. Składając taki wniosek należy jednak pamiętać, że decyzja o skierowaniu konkretnego stażysty zawsze zależy od urzędników.

Drugi sposób to zdanie się na decyzję urzędników. Wówczas we wniosku powinny być określone kryteria, a urząd pracy wskazuje osoby, które widziałby w charakterze stażystów w danej organizacji. Organizacje tłumaczą, że przyjęcie stażysty, nawet w takim przypadku jest jednak efektem uzgodnień pomiędzy organizacją i urzędem. Organizacja może odmówić przyjęcia stażysty, jeżeli kandydat nie ma, jej zdaniem, wymaganych kwalifikacji. Urzędy pracy zgadzają się zwykle na quasi rozmowy kwalifikacyjne organizacji z kandydatami kierowanymi przez urząd.

Organizacje powinny zwracać uwagę na to, że kompetencje stażysty są kwestią kluczową. Jeżeli udaje się znaleźć stażystę o kompetencjach potrzebnych organizacji, współpraca jest satysfakcjonująca dla obu stron.

Chcesz zatrudnić stażystę/ praktykanta w swojej organizacji? Jakie warunki należy spełnić by zatrudnić stażystę/ praktykanta? Nie wiesz jak się do tego przygotować? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, www.poradnik.ngo.pl
Foto: www.pexels.com