Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Pożyczki dla NGO

17 stycznia, 2024

Organizacje pozarządowe mogą zaciągnąć pożyczkę zarówno na potrzeby działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, jak i gospodarczej. Organizacja może wystąpić o pożyczkę do instytucji, które się tym zajmują profesjonalnie – banków czy funduszy pożyczkowych. Niektóre placówki mają oferty specjalnie przeznaczone dla organizacji non profit.

Pożyczki pomostowe

Kredyt pomostowy to sposób na szybkie sfinansowanie inwestycji bądź innych działań, których koszty mają zostać docelowo pokryte ze środków unijnych. Najczęściej korzystają z niego inwestorzy, którym przyznano takie środki, ale nie chcą oni oczekiwać na zakończenie wszystkich formalnych procedur zmierzających do podpisania umowy finansowania i przekazania samych środków.

Z tych względów kredyt pomostowy jest krótkoterminowym zobowiązaniem. W założeniu powinien on zostać spłacony po otrzymaniu środków z funduszy unijnych, dlatego nie ma konieczności zaciągania kredytu na wiele lat. Poza tym kwota kredytu nie powinna przekraczać kwoty dotacji. Jest to oczywista konsekwencja faktu, że to właśnie z dotacji ma zostać spłacony kredyt. 

Bank udzielający kredytu pomostowego przekazuje środki jednorazowo bądź w transzach, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Oczywiście sposób wypłaty gotówki powinien zostać ustalony w umowie kredytowej. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać kredyt pomostowy, jest posiadanie gwarancji lub jakiegoś innego  przyznania środków unijnych. Banki właściwie nie przewidują wyjątków od tej reguły. Dlatego starania o kredyt pomostowy można rozpocząć dopiero wówczas, gdy zakończy się konkurs, w którym wyłania się beneficjentów funduszy unijnych. 

Kredyty

Z punktu widzenia analityków bankowych kredyty dla organizacji non profit są mało opłacalne ponieważ najczęściej są one zaciągane na małe kwoty oraz na krótki okres czasu. Jednak muszą oni wziąć pod uwagę to, że coraz więcej pieniędzy znajduje się w obrocie podmiotów III sektora.

Dlatego banki coraz częściej tworzą oferty skierowane do organizacji non for profit, które sprowadzają się jednak przede wszystkim do prowadzenia rachunku rozliczeniowego i dostępu do bankowości internetowej. Warto dodać, że w niektórych bankach te usługi są dla NGO bezpłatne.

Pożyczki od osób prywatnych

Pożyczki mogą też udzielić organizacjom pozarządowym osoby prywatne, np. członkowie stowarzyszenia, członkowie zarządu, czy też inne osoby niezwiązane z organizacją, niezależnie od tego, na jaki cel ma być ona przeznaczona. Zdarza się to szczególnie w mniejszych organizacjach dysponujących niewielkim budżetem rocznym i nieposiadających środków własnych.

Jeśli osoba fizyczna (np. członek zarządu) udziela organizacji oprocentowanej pożyczki, uzyskuje w ten sposób przychód w postaci oprocentowania i w efekcie dochód do opodatkowania. Nieoprocentowane udzielenie pożyczki przez osoby fizyczne nie powoduje dodatkowych obciążeń po ich stronie.

Wyspecjalizowane firmy, które prowadzą usługi pożyczkowe

Znacznie łatwiej organizacjom pozarządowym jest się starać o pożyczkę w jednej z wyspecjalizowanych firm, kierujących swoją ofertę do organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Do takich firm należą: Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp z o.o. (PAFPIO) oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S A (TISE). Udzielają one pożyczek organizacjom pozarządowym od lat i organizacje pozarządowe mogą liczyć na to, że ich potrzeby zostaną wysłuchane ze zrozumieniem, a sytuacja zostanie zdiagnozowana przez wyspecjalizowanych analityków pożyczkowych. Dlatego, jeśli tylko pożyczka może być odpowiedzią na potrzebę organizacji, warto z niej skorzystać.

Firmy te oferują: pożyczki pomostowe, rozwojowe (np. na przeprowadzenie kampanii 1,5%), oraz inwestycyjne (na rozwój działalności odpłatnej lub gospodarczej, czy zakup sprzętu lub remont). Minimalna wysokość pożyczki wynosi ok. 10 tys. zł, maksymalna nie jest określona, zależy przede wszystkim od realnej zdolności spłaty pożyczonego kapitału przez organizację. Maksymalny termin spłaty zależy od charakteru pożyczki, maksymalnie wynosi on do 24 miesięcy (w jednej) i do 36 miesięcy (w drugiej) instytucji. Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę jest również relatywnie krótki. Trzeba jednak zauważyć, że czas liczy się od momentu złożenia kompletu dokumentów, a ich skompletowanie może zająć dłuższą chwilę – dlatego warto się do pożyczki przygotować i zarezerwować sobie na ten czas 2-3 tygodnie.

Innym przykładem firmy oferującej pożyczki jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, która zapewnia pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową organizacjom działającym na terenie województwa małopolskiego. Pomoc przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Agencja posiada ofertę dla organizacji pozarządowych, tj. podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę i zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczka jest udzielana na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka ma charakter pomostowy – jej celem może być wyłącznie finansowanie zadań związanych z realizowanym przez NGO projektem, dofinansowanym ze środków dotacji unijnej. Maksymalna  kwota udzielonej pożyczki wynosi 100 tysięcy złotych.

Czy Twoja organizacja może wziąć pożyczkę? Jak przygotować się do tego ? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.marr.pl, www.publicystyka.ngo.pl, www.kpr-restrukturyzacja.pl
Foto: www.pexels.com