Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Postulaty IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

03 stycznia, 2024

Pod koniec listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas kongresu zostały przyjęte wszystkie postulaty, zarówno z listopadowego kongresu jak i  wcześniejszych konwentów regionalnych i tematycznych.

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poświęcony był kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy w artykule IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Przyjęte postulaty:

 • Chcemy podejmować własne decyzje i chcemy być pytani o własne zdanie.
 • Chcemy zrozumienia naszych spraw, potrzeb i oczekiwań.
 • Chcemy podejmować pracę.
 • Chcemy uczestniczyć w tworzeniu prawa.
 • Chcemy, żeby nasze prawa były przestrzegane i akceptowane.
 • Chcemy mieć prawo do edukacji.
 • Chcemy pełnej dostępności w każdej dziedzinie życia.
 • Chcemy mieć prawo do bycia w związku.
 • Chcemy być traktowani jak dorośli, bo nimi jesteśmy.
 • Nie chcemy być traktowani po dziecinnemu.
 • Nie chcemy być chwaleni za głupoty, tylko za konkrety.
 • Nie chcemy, żeby ludzie używali wobec nas zdrobnień naszych imion i określeń typu „słoneczko”.
 • Nie chcemy być głaskani po głowie.
 • Liderami i liderkami dyskusji o niepełnosprawności powinni być: samorzeczniczki i samorzecznicy.
 • Starsze osoby, zwłaszcza te doświadczające niepełnosprawności, powinny być szerzej włączane i zauważane w działaniach rzeczniczych – solidarność międzypokoleniowa!
 • Potrzebujemy więcej sojuszników i sojuszniczek wśród polityków i decydentów.
 • Częściej wykorzystujmy media jako naszych sojuszników.

Równość wobec prawa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości

 • Konwent postuluje zniesienie ubezwłasnowolnienia na rzecz decyzji wspomaganych.
 • Konwent zwraca uwagę, że organizacje pozarządowe powinny zadbać, by ich eksperci byli biegłymi sądowymi.
 • Konwent widzi konieczność dalszego szkolenia pracowników sądów, sędziów, prokuratorów i policjantów w zakresie pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

 • Konsultowanie zakresu dostępności z osobami z niepełnosprawnościami oraz organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Siedziby instytucji nie mogą być lokowane w zabytkowych budynkach, w sytuacji, kiedy istniejące bariery nie mogą być usunięte z powodu braku zgody konserwatora zabytków.
 • Większa dostępność architektoniczna w instytucjach (obecność wind).
 • Dostępność biur poselskich i senatorskich to konieczność.

Transport publiczny

 • Zwiększenie częstotliwości kursów autobusów niskopodłogowych.
 • Zwiększenie liczby i częstotliwości kursów tramwajów niskopodłogowych.
 • Więcej miejsca na wózki w autobusach i tramwajach – zbyt mała przestrzeń w pojeździe do swobodnego manewrowania wózkiem.
 • Przeszkolenie kierowców komunikacji miejskiej (m.in. wyczulenie na guzik „OzN”).
 • Dostępne przystanki:
  • zwiększenie dostępności architektonicznej (w tym również zwrócenie uwagi na zagrożenie pożarowe i powodziowe w przypadku przejść podziemnych),
  • zwiększenie liczby toalet i komfortek,
  • zwiększenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej (informacje o awariach, wypadkach i utrudnieniach, zmianach tras).
 • Lepsze skomunikowanie dworców PKP z komunikacją miejską (zbyt duże odległości i bariery architektoniczne).
 • Stop wykluczeniu komunikacyjnemu mniejszych miejscowości – przywrócenie i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i pociągów (w tygodniu i w weekendy).
 • Zwiększenie floty pojazdów specjalistycznych i liczby kierowców.
 • Pomoc asystenta przy wsiadaniu do środków transportu specjalistycznego.
 • Przeszkolenie kadry obsługującej pojazdy transportu specjalistycznego.
 • Oznakowanie miejsc remontowanych w mieście Łodzi celem uniknięcia wypadków i zagrożenia życia.
 • Usprawnienie usługi korzystania z hulajnóg miejskich, aby uniknąć porzucania ich w miejscach, gdzie naraża to życie i zdrowie ludzi.

Dostępność – komunikowanie się

 • Tłumacz języka migowego powinien być rzeczywiście dostępny w każdym urzędzie i innej instytucji (może być to także możliwość skorzystania z wideotłumacza).
 • Procedury urzędowe wobec osób z problemem komunikowania się werbalnego powinny odbywać się z użyciem nowoczesnych technologii.
 • Uproszczenie formularzy, regulaminów i wniosków w instytucjach i urzędach.

Niezależne życie

 • Konwent uważa za konieczne wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących mieszkalnictwa, asystencji osobistej i placówek pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Niezależne życie – mieszkalnictwo

 • Sporządzenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji.
 • Przegląd zasobu mieszkań należących do Urzędu Miasta Łodzi (zliczenie pustostanów).
 • Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych dostępnych, przystępnych kosztowo.
 • Przegląd osób w DPS-ach oczekujących na mieszkania.
 • Zwiększanie co roku proporcji środków na usługi środowiskowe kosztem usług instytucjonalnych.
 • Uruchomienie Społecznych Agencji Najmu (SAN).
 • Wprowadzenie programu zamiany mieszkań.
 • Wprowadzenie ulg lub dopłat do mieszkań.
 • Sporządzenie planu zwiększenia liczby mieszkań wspomaganych.
 • Rozwój wspomaganych społeczności mieszkaniowych.
 • Pozyskanie środków na remonty mieszkań (wyremontowanie pustostanów).
 • Uruchomienie programu „Mieszkanie dla pracującej osoby z niepełnosprawnością”.

Edukacja

 • Uwrażliwianie rówieśników, samorządów uczniowskich, rad rodziców i nauczycieli na uczniów z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami niewidocznymi i zaburzeniami rozwojowymi.
 • Uwzględnienie w materiałach edukacyjnych i terapeutycznych wieku i etapu rozwojowego dziecka, tak by wykluczyć infantylizację treści edukacyjnych.
 • Uwzględnianie perspektywy i potrzeb rodzica z niepełnosprawnością w systemie edukacji.
 • Zapewnienie przepływu informacji o projektach, szkoleniach do mniejszych samorządów.
 • Szkoły i placówki edukacyjne powinny w szerszy sposób wspierać rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Wypracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe w szkole.
 • Dedykowanie funduszy szkoleniowych dla nauczycieli również o tematyce dostępności dla uczniów i dla rodziców z niepełnosprawnościami.
 • Opracowanie procedur nauczania zdalnego z uwzględnieniem dostępności dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Praca – postulaty do podmiotów tworzących prawo w zakresie rynku pracy osób z niepełnosprawnościami

 • Likwidacja pułapki rentowej.
 • Realizacja wsparcia w okresie adaptacyjnym w miejscu pracy w celu zaaklimatyzowania nowo zatrudnionego pracownika czy pracowniczki z niepełnosprawnością w nowym miejscu pracy.
 • Zestandaryzowanie etapu diagnozy potrzeb w aktywizacji zawodowej bez względu na rodzaje finansowania tego procesu.
 • Powołanie pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami w każdej gminie oraz doradcy lub doradczyni dla pracodawców.
 • Wzmocnienie kontroli warunków pracy i faktycznej pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie powstawaniu sztucznych stanowisk pracy zdalnej, na których pracownicy z niepełnosprawnościami skarżą się na brak kontaktu z przełożonymi oraz zespołem.
 • Położenie większego nacisku na kompetencje pracownika z niepełnosprawnością, a nie na środki pieniężne i dotacje.
 • Uświadamianie pracodawców nt. Konwencji ONZ oraz praw osób z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie coacha lub mentora, który będzie towarzyszył osobie z niepełnosprawnością na każdym etapie aktywizacji zawodowej, także w miejscu pracy (do 3 miesięcy).
 • Uwzględnienie asystentów i trenerów biegle komunikujących się w polskim języku migowym oraz znających kulturę i środowisko Głuchych w programach skierowany do świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Praca – postulaty do środowiska osób z niepełnosprawnościami

 • Wzrost świadomości osób z niepełnosprawnościami w zakresie prawa pracy oraz możliwości podejmowania zatrudnienia bez względu na zapisy w orzeczeniach.
 • Zmiana postaw osób z niepełnosprawnościami – obecnie w wielu przypadkach nie ujawniają niepełnosprawności i nie otrzymują w pełni należytych praw związanych z niepełnosprawnością z obawy przed stygmatyzacją.

Praca – postulaty do pozostałych interesariuszy systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

 • Wprowadzenie tematyki niepełnosprawności i pracy w różnorodnym zespole jako elementu obowiązkowego na studiach dla osób rekrutujących do pracy.
 • Ocenianie pracownika pod kątem kwalifikacji, a nie stopnia niepełnosprawności.
 • Udostępnienie szerokiego wachlarza instrumentów wsparcia bezrobotnej osoby z niepełnosprawnością, możliwych do zastosowania w zależności od zdiagnozowanych indywidualnych barier i potrzeb.
 • Zwiększenie liczby ofert pracy adresowanych do osób z wykształceniem wyższym i z większymi ambicjami zawodowymi.
 • Powołanie Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i mowy w celu zwiększenia samodzielności i dostępności w komunikowaniu w polskim języku migowym.
 • Działania uświadamiające współpracowników w zakresie potrzeb oraz indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie postulaty dostępne są Tutaj:

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.pfon.org
Foto: www.pfon.org