Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

10 stycznia, 2024

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. W Polsce działa ona od 2009 roku. Jak funkcjonuje i jakie zadania realizuje?

KSOW ma charakter otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma za zadanie wsparcie ludzi i organizacji w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie partnerów we wspólnych działaniach oraz tworzenie sieci kontaktów i wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KSOW promuje projekty i inicjatywy służące mieszkańcom obszarów wiejskich, a także innowacyjne pomysły i śmiałe rozwiązania w rolnictwie. Kolejnym jej ważnym zadaniem jest informowanie o polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Sieć Obszarów Wiejskich działa w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej. Polska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). KSOW w Polsce działa od 2009 roku.

Jak działa KSOW?

KSOW to przede wszystkim sieciowanie – nawiązywanie relacji i wspieranie współpracy, które odbywa się poprzez grupę roboczą i grupy tematyczne, kooperację z innymi sieciami i organizacjami, ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami oraz realizację  projektów, które wspierają priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

1. Grupy robocze
Grupa robocza do spraw KSOW oraz dwie grupy tematyczne: do spraw podejścia LEADER i do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich są miejscem spotkań oraz wymiany informacji i wiedzy dla przedstawicieli rożnych środowisk, stanowiąc przestrzeń współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych, ekspertami i praktykami.  

2. Kooperacja z innymi sieciami i organizacjami
Szczególnie ważnym partnerem KSOW są lokalne grupy działania (LGD), będące rodzajem partnerstwa terytorialnego powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

3. Ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami
Polega ona między innymi poprzez prowadzenie bazę partnerów KSOW na poziomie krajowym. 

4. Realizacja  projektów, które wspierają priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020
KSOW prowadzi przedsięwzięcia – wspierające rozwój obszarów wiejskich – na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Ich wykonawcami są jednostki wsparcia sieci lub partnerzy, których projekty zostały wyłonione w ramach konkursów. 

W ramach projektów Sieci organizowane są konferencje, targi i wyjazdy studyjne, prowadzone są szkolenia, seminaria i spotkania warsztatowe, wykonywane są badania naukowe i ekspertyzy, wydawane są publikacje, tworzone są filmy.

Poza tym KSOW gromadzi i upowszechnia informacje o rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnego rolnictwa, prowadząc i udostępniając na portalu www.ksow.pl oraz na stronie SIR różnego rodzaju bazy, m.in. projektów, partnerów, grup lokalnych.

Jednym z partnerów KSOW jest Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – organizacja członkowska Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, która poinformowała na swoim Facebooku, że w Nowy Rok wejdzie z nowymi funduszami.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kraina Wzgórz Trzebnickich już w styczniu podpisze umowę na realizację nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która powstała po wielu konsultacjach społecznych i odpowiada zdiagnozowanym potrzebom obszaru. 

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej

Jest to to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, który wykorzystuje możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Takie podejście daje szansę, także w kolejnych latach na skuteczne, trwałe wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki. 

PS WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. Dodatkowo, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie Krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie, środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR.

Wsparcie w ramach PS WPR 2023-2027 skierowane jest do rolników i ich grup, samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.

PS WPR 2023-2027 realizować będzie cele długookresowe. Wpłynie to na poprawę odporności systemu żywnościowego, wzmocni łańcuchy dostaw i zoptymalizuje zużycie środków produkcji.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.ksow.pl, www.umwd.dolnyslask.pl
Foto: www.ksow.pl