Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nabór kandydatów do WSRdsON

15 grudnia, 2023

Zakończyła się czteroletnia kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Obecnie trwa nabór kandydatów na kolejną kadencję na lata 2024 – 2028. Czym są Wojewódzkie Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jakie są ich zadania?

Przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych szczegółowo określają sposób powołania, zadania oraz finansowanie społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Przy marszałkach województw tworzy się wojewódzkie, społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, które pełnią rolę organów opiniodawczo-doradczych. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa. Pod koniec listopada ogłoszony został nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. 
Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa.

Do zakresu działań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład wojewódzkiej rady

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz przedstawiciela wojewody.

Poprzednia Rada działała od 2020 roku w składzie:

1. Aleksandra Ciechanowicz – przedstawicielka organizacji pozarządowej
2. Danuta Zawilla – przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego
3. Iwona Górnicka  – przedstawicielka organizacji pozarządowej
4. Zbigniew Musiał – przedstawiciel organizacji pozarządowej
5. Marian Kostecki – przedstawiciel samorządu powiatowego
6. Piotr Kuźniak – przedstawiciel organizacji pozarządowej
7. Andrzej Mańkowski – przedstawiciel samorządu gminnego

Spośród członków przedstawiciele Rady wybierają Prezydium WSRds.ON.
Kadencja Rady trwa cztery lata.

Nabór kandydatów na członków WSRdsON 2023

Obecnie trwa nabór kandydatów na kolejną kadencję Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2028. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego do dnia 18 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa.

Od kandydatów do rady oczekuje się przede wszystkim aktywności w podejmowaniu działań. W formularzu zgłoszeniowym kandydat musi między innymi wypisać rodzaj podejmowanych przedsięwzięć, podejmowane inicjatywy (lokalne, regionalne), osiągnięcia, a także powinien krótko zaproponować i opisać działania, które jakie kandydat wniesie do realizacji w najbliższej kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powołanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Oprócz Wojewódzkich Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych na szczeblu powiatowym funkcjonują Powiatowe Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Działają one przy Starostwach Powiatowych i również pełnią funkcję organów opiniodawczo-doradczych.

Jaki jest zakres działania rad powiatowych?

Zakres zadań rad powiatowych jest niemal identyczny z działalnością i zakresem zadań realizowanych w wojewódzkich radach. Wśród zadań można wymienić:

  • inspirowanie przedsięwzięć na terenie powiatu zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; 
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena realizacji tych programów
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Skład i powołanie członków rady powiatowej

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). 
Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta. Kadencja rady trwa 4 lata.

Warto również zaznaczyć, że rady wojewódzkie jak i powiatowe wybierają przewodniczącego spośród swoich członków. Ponadto członek rady może zostać odwołany: 

  • na swój wniosek; 
  • na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę; 
  • na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę. 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.infor.pl. www.umwd.dolnyslask.pl
Foto: www.pexels.com