Ułatwienia dostępu

Skip to main content

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

11 grudnia, 2023

Pod koniec listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Kongres poświęcony był kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 29 listopada w formule online został zorganizowany w ramach projektu pn. „Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery (Phase 2)” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w partnerstwie z European Disability Forum oraz finansowanego ze środków Christian Blind Mission.

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poświęcony był kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad tym jaki wpływ ma reprezentacja osób niepełnosprawnych na polityki publiczne i jaka musi być, aby jej głos miał realne znaczenie. Hasło tej edycji brzmiało: „Wspólny głos naszą siłą!”

Wydarzenie poprowadzili Bogumiła Siedlecka-Goślicka – influencerka, znana jako Anioł Na Resorach, aktywistka, pracowniczka Fundacji Avalon oraz Damian Reśkiewicz – członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Pretekstem do debaty było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

W programie Kongresu odbyły się trzy sesje, które dotyczyły aktualnych dylematów reprezentacji i specyficznych potrzeb oraz sytuacji poszczególnych grup osób.

Uczestnicy Forum:

  • dr Anna Drabarz – prezeska Zarządu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, skarbniczka Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, członkini Zarządu Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF)
  • Maria Królikowska – aktywistka, uczestniczka i współtwórczyni nieformalnych ruchów społecznych działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, pedagog, prywatnie matka 38-letniej córki z niepełnosprawnością
  • Krzysztof Kotyniewicz – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, w strukturach tej organizacji od 2002 r., uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Dostępności
  • dr Łukasz Orylski – mężczyzna z wrodzoną niepełnosprawnością, ojciec, politolog, od 20 lat zaangażowany w działalność dla osób z niepełnosprawnościami, propagator asystencji osobistej, aktywista Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL) oraz Protestu 2119
  • Mariya Yasenovska – reprezentantka Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF)

 Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas Forum było:
• wzmocnienie głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, w tym między innymi tych, które znajdują się w pieczy zastępczej, w procesie migracji czy w kryzysie bezdomności,
• podkreślenie prymatu woli osoby z niepełnosprawnością, czasem podważanego, ale też dyskusja na temat dylematów w tym obszarze – zarówno na bazie codzienności, jak i w systemie.

Ambasadorzy Konwencji

W tym roku ponownie wybrano Ambasadorów Konwencji – osoby i instytucje, które aktywnie działają na rzecz obrony praw i interesów osób oraz popularyzowania idei Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ambasadorami Konwencji zostali:

1. Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna oraz dyrektor generalna Niewidzialnej Wystawy. Autorka podcastu „Nie widzę problemu”. Warszawianka Roku 2022. Kapituła przyznała tytuł Ambasadorki Konwencji „za bycie wzorcową sojuszniczką osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich tych, którym bliska jest Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”.

2. Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W obszarze dostępności to jedna z najważniejszych osób w Polsce. Zawsze jest otwarty na współpracę. Kapituła przyznała tytuł Ambasadora Konwencji „za ogromne zaangażowanie w realizację praw osób z niepełnosprawnościami, które dalece wykracza poza pełnioną funkcję i obszar dostępności”.

3. Łukasz Orylski, doktor nauk politycznych, od 20 lat zaangażowany w działalność osób z niepełnosprawnościami, aktywista Europejskiej Sieci Niezależnego Życia oraz Protestu 2119. Ojciec, użytkownik i propagator asystencji osobistej. Kapituła doceniła „bezkompromisowość w propagowaniu niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami oraz walkę o wdrożenie systemowej asystencji osobistej”.

4. Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My dla Innych”. Współtwórca białostockiego kompleksowego systemu wsparcia opartego m.in. o ZAZ, WTZ, zatrudnienie wspomagane, mieszkania wspomagane, usługi asystencji, Klub Aktywności. Kapituła przyznała wyróżnienie „za wdrażanie w praktyce systemu wspierania niezależnego życia w nurcie praw człowieka oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”.

5. Zbigniew Worony, wiceprezes Fundacji Inne Spojrzenie, społecznik, zaangażowany w działania na rzecz systemowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wymagających szczególnego wsparcia. Prowadzi w Warszawie modelowy ośrodek wsparcia dla dorosłych osób w spektrum autyzmu „Między Innymi”. Kapituła przyznała tytuł „za odwagę i konsekwencję w głoszeniu zasad wynikających z Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne ich stosowanie z myślą o osobach w spektrum autyzmu”.

PFON: misja i cele

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r.  Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum – EDF).

Misja

Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.

Cele:
  1. tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób z niepełnosprawnościami, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację,
  2. wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób z niepełnosprawnościami w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin,
  3. zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich,
  4. umacnianie organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego,
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.pfon.org, FB Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
Foto: www.pfon.org