Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Inicjatywa lokalna – jako  narzędzie partycypacji społecznej

20 grudnia, 2023

Inicjatywa lokalna jest jednym z instrumentów partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym. Jest ona narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty. Jeden z naszych inkubatorów, Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO od lat działające w obszarze aktywności społecznej, zorganizował w ostatnim czasie szkolenie dotyczące inicjatywy lokalnej.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO oraz Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, organizacje członkowskie Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, we współpracy z Gminą Jemielno, zorganizowały szkolenie pod nazwą „INICJATYWA LOKALNA – jako narzędzie partycypacji społecznej”. Szkolenie było skierowane do wszystkich mieszkańców, aktywnych działaczy, lokalnych liderów, sołtysów i członków stowarzyszeń. Szkolenie odbyło się 15 grudnia w Jemielnie i poprowadził je Damian Dec – trener Instytutu Inspiracji.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Stowarzyszenie PROPAGO od początku swojej działalności wspiera inicjatywy lokalne. W obszarze aktywności stowarzyszenia jest głównie integracja i rozwój lokalnej społeczności. Swoje cele realizuje przez działania doradcze i szkoleniowe, animację obszarów wiejskich oraz promocję III sektora.

Stowarzyszenie zajmuje się programowaniem i realizowaniem projektów dotyczących integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju ekonomii społecznej jako obszarów mających istotny wpływ na rozwój lokalny. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy lokalne i działania kobiet. Z myślą o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia, j ego członkowie korzystają z wielu porad uczestnicząc w szkoleniach i kursach oraz obserwują inicjatywy podejmowane przez inne organizacje w Polsce.

Działalność stowarzyszenia obejmuje:

 • Wspieranie inicjatyw , których celem jest realizowanie przedsięwzięć przydatnych społecznie.
 • Promocja aktywności obywatelskiej.
 • Działalność edukacyjna i informacyjna adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych odbiorców zainteresowanych problematyką III sektora.
 • Działania na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną .
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego.

Stowarzyszenie PROPAGO od listopada 2008 należy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Wśród wielu projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie PROPAGO organizacja zrealizowała wiele zadań stricte kładących nacisk na lokalne inicjatywy. Wśród tych zadań można wymienić:

– VI-IX 2009 „Jeśli tylko chcesz, możesz w aktywną zmienić swoją wieś- Godzięcin” współfinansowany przez PAFW w ramach programu „Działaj Lokalnie”. 

– I-V 2010 „Dolnobrzeska Inicjatywa Kobiet na rzecz integracji Społecznej” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS(partnerzy projektu: Stowarzyszenie Jezierzyca z Krzelowa, Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” z Prochowic.

– VII – IX 2011 „Wspólnie budujemy plac rekreacyjny w Bukowicach” współfinansowany przez PAFW w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

– 2013/2014 „Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich” współfinansowany ze funduszy szwajcarskich, Gminy Wołów, Gminy Wińsko (współpraca z administracją publiczną).

– 2018 Wyzwalamy społeczną energię- minigrant ze środków PO FIO (operator Fundacja Berit

– 2019 V-XI Centrum Aktywności Obywatelskiej Stacja Brzeg Dolny- zad. publiczne ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Inicjatywa lokalna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Mimo, że inicjatywa lokalna, jako rozwiązanie prawne, funkcjonuje od marca 2010 r., to nadal nie jest ona wystarczająco popularnym narzędziem realizacji lokalnej współpracy. Główną tego przyczyną jest ciągle niski poziom wiedzy Polaków o istnieniu rozwiązania prawnego w postaci inicjatywy lokalnej. 

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć między innymi jednego z następujących obszarów, które wymienione są w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury 
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocji i organizacji wolontariatu;
 7. edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Masz pomysł na działanie ale nie wiesz jak zacząć? Chcesz uzyskać dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku? Chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie lokalnej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.propago.org.pl, FB Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO, www.lublin.eu
Foto: FB Kraina Łęgów Odrzańskich