Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem

10 listopada, 2023

Z roku na rok rośnie liczba organizacji pozarządowych, które podejmują współpracę z biznesem. Jakie zacząć taką współpracę i jakie są korzyści dla obu stron?

Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Kondycja organizacji pozarządowych 2021” wynika, że 66% organizacji utrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami prywatnymi. Dla 7% są to kontakty częste i regularne. Wsparcie od biznesu przybierało bardzo różne formy: od pomocy finansowej po transfer wiedzy i współpracę merytoryczną. 

Z badań wynika też, że organizacjom pozarządowym najłatwiej jest pozyskać partnerów spośród firm lokalnych, najczęściej małych i średnich przedsiębiorstw. Nie trzeba szukać tylko wśród największych firm na rynku – warto zbadać możliwości współpracy w najbliższym sąsiedztwie. To właśnie najbliższe otoczenie firmy jest dla organizacji najbardziej strategiczne pod kątem zaangażowania społecznego.

Korzyści

Korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw to m.in.:

 • zwiększenie powodzenia przedsięwzięć obu stron dzięki wykorzystaniu efektu synergii,
 • wartość dodana dla społeczeństwa/ społeczności lokalnej/ środowiska,
 • uzyskanie spojrzenia z innej perspektywy i wymiana doświadczeń oraz umiejętności, których brak firmie bądź organizacji,
 • zwiększenie zaufania społecznego do obu podmiotów,
 • wzajemna inspiracja i innowacyjne rozwiązania.

Z perspektywy organizacji pozarządowych do najczęstszych korzyści związanych ze współpracą z biznesem należą:

 • wsparcie w realizacji misji organizacji – zwiększenie efektywności działania,
 • dostęp do zasobów biznesu: finansowych, rzeczowych, ludzkich oraz do wiedzy i kompetencji,
 • zwiększenie profesjonalizmu funkcjonowania,
 • poprawa jakości i efektywności działania,
 • dywersyfikacja źródeł finansowania,
 • budowa pozycji na rynku.

Główne korzyści dla biznesu ze współpracy z organizacją pozarządową to z kolei:

 • łatwiejszy dostęp do społeczności lokalnych (sektor NGO cieszy się większym zaufaniem społecznym niż biznes) i innych interesariuszy,
 • dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, szczególnie lokalnych, oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • możliwość czerpania z doświadczenia organizacji w realizacji projektów społecznych i zarządzaniu nimi,
 • budowanie wizerunku i reputacji,
 • wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej dotyczącego współpracy z wolontariuszami do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy),
 • komunikowanie wartości wewnątrz firmy.

Modele współpracy organizacji pozarządowych z biznesem

 1. Filantropia strategiczna – jest wynikiem tradycyjnego podejścia do zaangażowania społecznego firmy. Zgodnie z definicją jest to zaplanowane i strategicznie ukierunkowane, zgodne z podstawową działalnością firmy działania prospołeczne. Ten rodzaj filantropii w najpełniejszy sposób pozwala osiągać synergię poprzez łączenie celów ekonomicznych i społecznych firmy i jej interesariuszy. 
 2. Marketing zaangażowany społecznie – to połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. CRM jest to metoda, która pozwala na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Firmy dzięki CRM poprawiają swój wizerunek na rynku, odnotowują wzrost sprzedaży, zyskują lojalność wobec marki.
 3. Wolontariat pracowniczy – polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.
 4. Partnerstwo – jest to najbardziej dojrzała forma współpracy międzysektorowej. Polega na współdziałaniu na rzecz wspólnego celu i wspólnego dobra, w ramach którego wszystkie współpracujące strony występują na równych zasadach, a przyjmowane rozwiązania realizują w równym stopniu ich cele.
 5. Fundacje korporacyjne – to fundacje zakładane przez firmy w celu realizacji działań społecznie użytecznych, najczęściej w zakresie społecznej aktywności danej firmy. Są formalnie niezależnym bytem prawnym, tworzone są na mocy ustawy o fundacjach, a niekiedy także ustawy o działalności pożytku publicznego, w związku z czym posiadają takie same prawa i obowiązki jak inne tego typu podmioty. Źródłem finansowania jest najczęściej firma założycielska.

Zasady współpracy NGO z biznesem

Małgorzata Kamińska, Laura Raczyńska, Marcin Sędłak i Paulina Skorupińska wyróżniły 8 zasad współpracy organizacji pozarządowych z biznesem:

 1. Zadbać o meritum – czyli najważniejszy jest pomysł. Ważne podczas wymyślania pomysłów jest zwrócenie uwagi na potencjalnych odbiorców działań i rozeznanie wśród nich o potrzebach, opiniach o projekcie oraz wprowadzenie zmiany do dotychczasowych rozwiązań. Uzyskane poparcie społeczności przyda się podczas rozmowy z potencjalnymi partnerami i w sytuacji, kiedy nie uda się pozyskać środków z innych źródeł.
 2. Zadbać o odpowiednie podejście – nie należy nastawiać się negatywnie. Jest wiele opinii na temat współpracy z biznesem, ale także biznes ma opinie na temat organizacji pozarządowych. Dlatego zamiast negatywnego nastawiania, należy zrozumieć zasady funkcjonowania tego drugiego świata. 
 3. Partner, sponsor czy mecenas – należy się zastanowić nad tym, z jakim podmiotem chcemy współpracować  oraz nad czasem trwania współpracy. W przypadku długotrwałej współpracy, warto zwrócić uwagę na pozamaterialne korzyści obu stron oraz bieżące informowanie o postępach, planowanych działań i niepowodzeniach. Nie należy się bać komunikacji z firmą – ona chce otrzymywać informacje o tym, w co została zaangażowana.
 4. Rozeznanie, czyli jak szukać potencjalnych partnerów – szukając partnera biznesowego należy zadbać o interesującą ofertę. Nie chodzi tu o logo firmy na plakatach informujących o projekcie czy baneru podczas wydarzenia. Ważne, aby partner poczuł się związany z projektem – musi łączyć się on także z jego misją, a nie tylko misją organizacji.
 5. Dobre przygotowanie, aby zwiększyć swoje szanse – należy sprawdzić czy firma, z którą chcemy współpracować ma już doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi. Warto zbadać czy dana firma posiada dział CSR i jeśli tak, jakie programy realizuje. 
 6. Ustalenie zasad – przed rozpoczęciem współpracy należy ustalić z partnerem wszystkie kwestie finansowania – na co firma przystaje oraz kiedy udostępni środki. Zdarza się, że są one dostępne dopiero po zrealizowaniu projektu, dlatego trzeba zabezpieczyć się finansowo. Jeśli organizacja nie posiada środków na wkład własny, należy zaproponować partnerowi inne rozwiązanie np. opłacanie faktur na bieżąco.
 7. Dobre zakończenie – współpraca nie kończy się w momencie zakończenia projektu. Należy pamiętać o utrzymywaniu relacji, np. zapraszaniu przedstawicieli firmy na wydarzenia organizowane przez organizację, czy wysłanie do nich kartek świątecznych.
 8. Dobrze prezentować się firmom – należy dbać o przejrzystość i aktualizację strony internetowej. Jeśli organizacja zdecyduje się nawiązać współpracę z jakąś firmą, z pewnością ta firma będzie chciała zobaczyć jak się prezentuje organizacja. Nie można pozwolić, by zobaczyli nieaktualne informacje. Zakładka “o nas” to podstawa – gdzie przedstawiony jest zespół organizacji i zachęta do kontaktu.

W jakim zakresie organizacje pozarządowe mogą współpracować z partnerem biznesowym? Jak się do tego przygotować? Jakie są korzyści współpracy organizacji pozarządowych z biznesem? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.fakty.ngo.pl, www.api.ngo.pl/media/get/24181, www.odpowiedzialnybiznes.pl
Foto: www.pexels.com