Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wolontariat pracowniczy

13 listopada, 2023

Wolontariat pracowniczy stanowi jedno z narzędzi realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jest on częścią CSR w ramach całościowej strategii firmy, która określa kompleksowe, długofalowe działania, realizowane w takich obszarach jak miejsce pracy, społeczeństwo, rynek i środowisko.

Co to jest wolontariat pracowniczy?

W ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czytamy, że wolontariat jest wykonywaniem przez osobę fizyczną ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz innych podmiotów, uprawnionych do korzystania z pracy wolontariuszy na mocy przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 2 pkt 3 ustawy o wolontariacie). Wolontariusze mogą wykonywać pracę jedynie na rzecz:

 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów, takich jak: kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, sportowe spółki (z o.o. i akcyjne) oraz kluby,
 • organów administracji publicznej,
 • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy,
 • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – jednak tylko w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

Przez wolontariat pracowniczy rozumie się takie działanie, które polega na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę (pracodawcę) działalności charytatywnej prowadzonej na rzecz określonych podmiotów (w szczególności organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych) przy współpracy osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, przy czym współdziałanie to zakłada dobrowolność ze strony pracowników.

Realizacja wolontariatu pracowniczego polega więc na wykorzystaniu kompetencji, umiejętności i zdolności pracowników z jednej strony, z drugiej zaś na wsparciu tych działań przez przedsiębiorcę w aspekcie finansowym, organizacyjnym i doradczym.

Działalność prowadzona w ramach wolontariatu pracowniczego łączy się zazwyczaj ze strategią określaną mianem CSR, przez co należy rozumieć „społeczną aktywność biznesu”, oraz CCI, co oznacza „społeczne zaangażowanie biznesu”.

Rodzaje wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy można opisać z wielu perspektyw, jednak podstawową kwestią są rodzaje zasobów pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa, które zostały wykorzystane podczas prowadzenia działalności charytatywnej. W tym kontekście możemy wyróżnić następujące rodzaje wolontariatu pracowniczego:

 1. wolontariat merytoryczny (kompetencyjny) – polegający na tym, że w trakcie działań pomocowych wykorzystywane są kwalifikacje zawodowe pracowników oraz kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności zawodowych;
 2.  wolontariat przewidujący pomoc materialną – oznacza realizację akcji charytatywnych, których celem jest przekazanie określonej pomocy materialnej (uzyskanie oraz przekazanie środków pieniężnych lub rzeczowych). W tym celu pracownicy mogą zadeklarować przekazanie pewnych z reguły niewielkich kwot potrącanych z ich wynagrodzeń służących urzeczywistnieniu konkretnego celu pomocowego;
 3. wolontariat niematerialny – ta forma działania polega przede wszystkim na poświęceniu przez wolontariuszy własnego czasu na pomoc w ramach danej akcji społecznej. 

Korzyści z wolontariatu pracowniczego

Korzyści dla pracodawcy

 • Kształtuje swój pozytywny wizerunek jako pracodawca, który daje przykład innym instytucjom i upowszechnia ideę pomocy potrzebującym.
 • Pracownicy bardziej identyfikują się z pracodawcą.
 • Kandydaci do pracy, którzy szukają pracodawcy zaangażowanego społecznie, interesują się jego ofertą pracy częściej niż dotąd.
 • Pracownicy są ze sobą bardziej zintegrowani, a atmosfera w pracy jest lepsza.
 • Promuje pozytywne wartości, takie jak pomoc innym, współpraca.
 • Może nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi i współdziałać w różnych obszarach.

Korzyści dla pracownika

 • Szansa pomocy innym.
 • Możliwość podzielenia się swoją pasją i wykorzystania zdolności, których nie wykorzystuje w pracy.
 • Pracownik ma szansę rozwijać się –w ten sposób doskonali swoje umiejętności i nabywa nowe.
 • Wspólne działania wolontaryjne budują lepszą atmosferę w pracy, więź ze współpracownikami.
 • Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość rozwoju kompetencji, które są przydatne w ich codziennej pracy (zdolności przywódcze, zarządzanie projektem, umiejętność podejmowania decyzji).
 • Bycie wolontariuszem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań –w towarzystwie współpracowników i bliskich – sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

Wolontariat pracowniczy – dobre praktyki w Stowarzyszeniu „Wiosna”

Wolontariat Pracowniczy w Szlachetnej Paczce umożliwia zaangażowanie pracowników w pomaganie potrzebującym. Pracownicy, przy wsparciu pracodawcy, pomagają konkretnym rodzinom poprzez przygotowanie dla nich paczek. Każda Paczka zawiera artykuły dopasowane do potrzeb danej rodziny – zindywidualizowana pomoc to podstawa działania Szlachetnej Paczki. Pracownicy firmy integrują się wokół szlachetnego celu i zostają darczyńcami.

Eksperci Stowarzyszenia WIOSNA (organizatora Szlachetnej Paczki), w ramach dostosowanego do potrzeb danej firmy programu wolontariatu, doradzają i szkolą pracowników firmy. Dzięki temu, pracownicy mogą się ze sobą bardziej zintegrować, stworzyć zespoły, w których wspólnie będą wybierać rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich mądre wsparcie. 

Program wolontariatu pracowniczego w Szlachetnej Paczce dzieli się na kilka etapów realizacji – każdy z nich został przemyślany tak, by wspierać pracodawcę w budowaniu zaangażowania pracowników chcących pomagać ze Szlachetną Paczką.

Program wolontariatu pracowniczego realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy o współpracy. Jednym z jej elementów jest przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Szlachetnej Paczki. Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom Stowarzyszenie może działać i realizować kolejne edycje programu – oraz pomagać najbardziej potrzebującym. W zależności od potrzeb firmy, eksperci starają się stworzyć elastyczną ofertę, która jest odpowiedzią na oczekiwania danego pracodawcy.

Na czym polega wolontariat pracowniczy? Jak się przygotować do wolontariatu pracowniczego? Jakie są jego formy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś! 

Źródło: www.kadry.infor.pl, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, www.gov.pl
Foto: www.pexels.com