Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Spotkanie dolnośląskich społeczników na Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim

07 listopada, 2023

W Krzyżowej odbył się VIII Dolnośląski Kongres Obywatelski. Ideą przyświecającą tegorocznemu spotkaniu było znaczenie aktywności obywatelskiej dla rozwoju regionu. W kongresowych dyskusjach wzięło udział blisko 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO była partnerem tego wydarzenia.

Kongres odbył się 25 października. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu było „25-lecie Dolnego Śląska. Aktywne obywatelki i aktywni obywatele w budowaniu oraz rozwoju województwa dolnośląskiego”.
Jak co roku do udziału w Kongresie zaproszono wielu znakomitych gości, zaplanowano wystąpienia ludzi związanych z trzecim sektorem jak i samorządem dolnośląskim, odbyła się debata główna oraz kilkanaście bloków tematyczno-warsztatowych.
Jednym z uczestników Kongresu był Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, który mówił o tym, że wspieranie trzeciego sektora przez województwo to priorytet dla samorządu wojewódzkiego.

Trzeci sektor to taki pas transmisyjny pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców a możliwościami samorządu. Realizuje wiele zadań ze sfery publicznej, wykonując swoje zadania niejednokrotnie lepiej ale też taniej, więc za te same pieniądze można wiele rzeczy lepiej zrobić, To jest też taki sygnalizator w jakim kierunku powinien iść samorząd, bo tak naprawdę rolą samorządu jest spełnianie aspiracji, potrzeb i oczekiwań mieszkańców. My corocznie z budżetu na wsparcie trzeciego sektora przeznaczamy około 30 milionów złotych. Również zabezpieczyliśmy w środkach unijnych, którymi dysponujemy – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska –  kwotę 150 milionów euro na włączenie społeczne oraz na imigrantów. Dodatkowo 7 milionów euro przeznaczane jest na wsparcie organizacji pozarządowych. W tym roku chcemy dodatkowo jeszcze uruchomić 400 tysięcy na wsparcie działalności trzeciego sektora – mówił Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Jednym z tematów Kongresu była kolejna edycja Dolnośląskich Małych Grantów, czyli fundusze na projekty społeczników, którzy działają mniej formalnie i w mniejszej skali. Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego.

W Polsce mamy 130 tysięcy organizacji pozarządowych, w tym 12 tysięcy na samym Dolnym Śląsku więc ta aktywność nasza jest bardzo duża . W tym roku jest wyjątkowo sytuacja w związku z jubileuszem  zwiększamy małe granty z 5 tysięcy do  10 tysięcy złotych na jeden grant – mówi Maria Lewandowska Mika z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Nabór wniosków w X edycji tego programu już ruszył. Wartość dofinansowania do jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski można składać do 13 listopada. Szczegóły znajdziesz na stronie: www.malegranty.pl

Formuła programu się nie zmieniła. Pieniądze przyznawane są na lokalne projekty w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 17. inne.

Istnieje szereg instytucji, które służą fachową wiedzą społecznikom stawiającym pierwsze kroki.

Pojawiają się osoby, które widzą problem na poziomie bardzo lokalnym i regionalnym. Zwłaszcza w ostatnim czasie mamy kontakt z osobami z mniejszości ukraińskiej i to też są osoby, które chcą działać. Tych osób chętnych do działania z roku na rok jest coraz więcej, często oni nie wiedzą jak to zrobić i my tutaj pomagamy i mówimy jak otworzyć, gdzie złożyć odpowiednie papiery. Pomagamy w poszukiwaniu różnych funduszy, gdzie można o te środki się starać – mówi Joanna Juras z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy to zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty Lokalnych Inkubatorów działających w ramach Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO

Organizatorem Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego była Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i dofinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego, a także Sponsora Strategicznego – Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Partnerów:
* Fundacji „Merkury”
* Fundacji „Jagniątków”
* Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
* Forum Aktywności Lokalnej
* Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP
* Fundacji Eudajmonia
* Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO
* Dolnośląskich Pracodawców

Blok tematyczny WSPÓŁPRACA był realizowany w ramach konferencji podsumowującej projekt „Pozarządowy Ostry Dyżur”, który został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.malegranty.pl, FB DFOP
Foto: www.dfop.org.pl