Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Apel w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego

17 listopada, 2023

Kilkanaście związków i federacji organizacji pozarządowych z całej Polski wystosowało apel do Kół Parlamentarnych wchodzących w skład Sejmu RP X kadencji. Apel dotyczy między innymi reformy systemu wsparcia III sektora zgodnej z dobrze pojętymi zasadami demokracji, partycypacji społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenia dialogu o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z pełnym zachowaniem zasady pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa. Wśród sygnatariuszy apelu jest również Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Inicjatorami apelu jest Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 

W wystosowanym apelu proponują oni zwołanie Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego złożonego z przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, krajowych i regionalnych federacji organizacji pozarządowych, lokalnych organizacji, reprezentujących zarówno różne środowiska, jak i różne regiony naszego kraju, ekspertów III sektora, celem podjęcia szerokiej i merytorycznej dyskusji nad kształtem oraz przyszłością rozwiązań wspierających rozwój aktywnego Społeczeństwa Obywatelskiego.

Inicjatorzy apelu zwracają  się do demokratycznej większości parlamentarnej o respektowanie jednej z zasad prawa rzymskiego – Nihil de nobis sine nobis – Nic o nas bez Nas:

To zasada, na której opiera się szeroka umowa społeczna obywateli i demokratycznego państwa – uniwersalna dla wszystkich prawdziwie respektujących prawo, porządek, wolności obywatelskie i próbę szukania konsensusu społecznego – piszą przedstawiciele III sektora.

Postulaty

Zdaniem inicjatorów apelu Okrągły Stół Pożytku Publicznego powinien poruszyć takie kwestie jak:

reformy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako fundamentu współpracy międzysektorowej, odpowiadającej na potrzeby zarówno organizacji, jak i samorządów po 20 latach funkcjonowania ustawy; 
zapewnienia płynnej realizacji już podpisanych i realizowanych zadań publicznych (w różnych obszarach i podmiotach) zgodnie z zasadą ciągłości, odpowiedzialności państwa – spadek i tak niewielkich nakładów na III sektor spowodowałby zarówno trudności w rozwoju obywatelskich postaw jak i groźbę likwidacji wielu organizacji pozarządowych w naszym kraju, a także wstrzymanie realizacji potrzebnych i ważnych inicjatyw lokalnych);
reformy i wzmocnienia funkcji Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz agencji wykonawczej (obecnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) na wzór podobnych tego typu instytucji działających w Europie (m.in. szwedzkiej Swedish Agency for Youth and Civil Society, holenderskiej The Netherlands Centre for Social Development [funkcjonuje też pod nazwą: Movisie], czy chorwackiej Government Advisor of Office for Cooperation with NGOs of the Government of the Republic of Croatia);
reformy i wzmocnienia funkcji Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz agencji wykonawczej (obecnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) na wzór podobnych tego typu instytucji działających w Europie (m.in. szwedzkiej Swedish Agency for Youth and Civil Society, holenderskiej The Netherlands Centre for Social Development [funkcjonuje też pod nazwą: Movisie], czy chorwackiej Government Advisor of Office for Cooperation with NGOs of the Government of the Republic of Croatia);
zwiększenia przejrzystości, podnoszenie standardów oraz wpływu przedstawicieli III sektora na wdrażanie i monitorowanie rozwiązań dotyczących wydatkowania środków publicznych na wzór komitetów monitorujących Funduszy Europejskich;
reformy paneli ekspertów w instytucjach publicznych i uniezależnienia ocen wniosków od jakichkolwiek podejrzeń o wpływy polityczne, czyli „pełna transparentność”;
zwiększenia środków na dotacje dla organizacji obywatelskich centralnej agencji rządowej ds. pożytku publicznego do poziomów odpowiadającego europejskim aspiracjom naszego kraju.

Możliwość złożenia podpisu: http://bit.ly/3QSs5Ka

Sygnatariusze apelu: 

– Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP)
– Federacja MAZOWIA
– Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
– Podkarpacka Federacja Organizacji Obywatelskich PARASOL
– Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych PSCOP
– Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
– Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych (KAFOS)
– Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK)
– Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP)
– Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP)
– Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych (ZaFOS)

Inicjatorzy apelu

KWRDPP

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego jest dobrowolnym porozumieniem 16 wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i nie posiada instytucjonalnej osobowości prawnej. Celem Konwentu WRDPP jest tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany informacji dla członków wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także wyrażania wspólnych opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania Rad, a także w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

WRZOS

Głównym celem przyświecającym powołaniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych była potrzeba stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym. Tworzona przez regionalne organizacje parasolowe Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, ostatecznie zarejestrowana w marcu 2000 roku, udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.wrzos.org.pl, www.konwentwrdpp.pl
Foto: www.pexels.com