Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność biznesu

21 października, 2023

Odpowiedzialny biznes to koncepcja, która obejmuje wiele zagadnień: od relacji z pracownikami i przejrzystości wobec akcjonariuszy, poprzez zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności, do standardów etycznych wdrażanych także wobec dostawców. Na czym konkretnie polega, jak ją realizować i jakie daje korzyści?

Narodziny idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility)

Pierwszy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas potentaci przemysłu amerykańskiego, w tym John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt i Andrew Carnegie, budowali imperia, nie przejmując się zbytnio etyką biznesu. Uciekali się oni do szantaży, uchylali się od płacenia podatków i stosowali dyskryminacyjną politykę cenową. Wskutek sprzeciwów urzędników państwowych wprowadzono nowe prawo, które określało stosunki pomiędzy gospodarką, państwem i społeczeństwem. Był to pierwszy krok, który ograniczał działalność przedsiębiorstw, nastawionych wyłącznie na zysk. 

W I połowie XX wieku, w czasach wielkiego kryzysu, nastąpił kolejny przełom. W ramach programu nowego ładu Franklina Roosevelta została po raz kolejny przedefiniowana granica społecznej odpowiedzialności organizacji. Po raz trzeci temat społecznej odpowiedzialności został poruszony w latach sześćdziesiątych XX wieku, w czasie niepokojów, kiedy oskarżano przedsiębiorstwa o spowodowanie problemów społecznych oraz żądano ich rozwiązania.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.  Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Korzyści

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą liczne korzyści w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami:

 1. Korzyści ekonomiczne:
 • posiadają wyższą płynność bieżącą;
 • lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
 • mają wyższą rentowność sprzedaży;
 • więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.
 1. Korzyści otoczenia społecznego:
 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.
 1. Korzyści środowiskowe:
 • postępowanie MŚP zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych;
 • popularyzowanie idei proekologicznych.
 1. Korzyści dla pracowników:
 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

Norma ISO 26000

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Celem normy nie jest dostarczanie podstaw do podejmowania działań prawnych, wnoszenie reklamacji / skarg, obrony lub innych roszczeń w żadnym postępowaniu międzynarodowym, krajowym lub innym. ISO 26000 nie ma formy certyfikacji. Stanowi natomiast praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: 

 1. ład organizacyjny;
 2. prawa człowieka: należyta staranność, sytuacje zagrożenia praw człowieka, unikanie współudziału /udzielania pomocy w działaniach niezgodnych z prawem, rozpatrywanie skarg, dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe, prawa obywatelskie, gospodarcze, społeczne i kulturalne, fundamentalne zasady i prawa w pracy;
 3. praktyki z zakresu pracy: zatrudnienie i stosunki pracy, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, BHP, rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy;
 4. środowisko: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych;
 5. uczciwe praktyki operacyjne: przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną, uczciwa konkurencja, promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości, poszanowanie praw własności;
 6. zagadnienia konsumenckie: uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, zrównoważona konsumpcja, obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów, ochrona danych i prywatność konsumenta, dostęp do podstawowych usług, edukacja i świadomość;
 7. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej: zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactw i dochodu, zdrowie, inwestycje społeczne.

Jak realizować koncepcję CRS?

Najczęściej wykorzystywane narzędzia w realizacji to:

 • Kampanie społeczne
 • Marketing zaangażowany społecznie
 • Programy etyczne dla pracowników
 • Raportowanie społeczne
 • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne
 • Ograniczenie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne
 • Wolontariat pracowniczy
 • Współpraca międzysektorowa

Czy organizacje pozarządowe mogą współpracować z partnerem biznesowym w ramach koncepcji CSR? Jak się przygotować do współpracy z partnerem biznesowym? Jakie są korzyści współpracy organizacji pozarządowych z biznesem? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.iso.org.pl, www.projektaed.pl, www.pl.wikipedia.org
Foto: www.pexels.com