Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej

09 października, 2023

We wrześniu w Warszawie odbył się dwudniowy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Blisko trzysta osób reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny oraz działaczki i działacze społeczni z całej Polski rozmawiali o tym, jak ze sobą działać i współpracować, aby tworzyć lepsze społeczeństwo.

W dniach 19-20 września w Warszawie odbył się Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Do udziału w nim zaproszono osoby ważne dla środowiska organizacji społecznych – reprezentantki i reprezentantów NGO-sów, samorządów, ekspertki i ekspertów. 

Spotkanie było okazją dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski do budowania sieci kontaktów, dzielenia się dobrymi praktykami i uczenia się od siebie nawzajem. Nie zabrakło również tematów partycypacyjnych – w programie były  sesje i warsztaty o aktywizacji obywatelskiej.

Pierwszą część Kongresu poświęcono prawom obywatelskim i roli trzeciego sektora w ich ochronie. Dyskusję na ten temat rozpoczął swoim wystąpieniem Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego zdaniem od kilku lat mamy do czynienia z fasadowością polskiego procesu legislacyjnego. Z tę opinią zgodzili się uczestnicy panelu dyskusyjnego.

Jednym z gości Kongresu był Piotr Jacoń – dziennikarz i aktywista, który podzielił się swoimi doświadczeniami i opowiedział o tym, jak prowadzić działania, które mogą wpływać na rzeczywistość. 

O tym, jakie bariery mogą stać przed organizacjami pozarządowymi mówiła Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Natomiast Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu, Fundacji Civis Polonus, Partnera Kongresu, przedstawiła perspektywy rozwoju obywatelskiego młodych. Ekspertka FRDL Anna Hejda zaprezentowała natomiast postulaty FRDL w obszarze wzmocnienia udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych na podstawie badań prowadzonych przez Fundację.

Ważną częścią Kongresu była część warsztatowa. Ekspertki i eksperci ds. dostępności zastanawiali się, jakie kompetencje w tym zakresie potrzebne są w organizacjach pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli Katarzyna Dinst, Dariusz Gosk, Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych oraz Agnieszka Bąkowska z Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ. Warsztaty poświęcone były także edukacji – Fundacja Civis Polonus zaprosiła uczestników Kongresów do dyskusji o aktywizacji obywatelskiej młodych. 

Na Kongresie było wielu przedstawicieli władz z różnych szczebli. Jednym z gości był Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który mówił o tym dlaczego Unia Europejska chce wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Jesteśmy świadomi jako komisja, że elementem zdrowej demokracji w każdym państwie jest silnie działające społeczeństwo obywatelskie.

Dwudniowe wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities realizowanego w ramach unijnego programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Kongres to taka nasza perła w koronie tego projektu, jest to coroczne sieciujące wydarzenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i do środowisk samorządowych, przede wszystkim do pełnomocników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami – mówiła Agnieszka Gajc – kierownik projektu Building Bridges – Civic Capital in Local.

O projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”

Projekt „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest operatorem projektu.

Projekt jest dużym, trzyletnim przedsięwzięciem ukierunkowanym na budowanie potencjału organizacji pozarządowych poprzez serie szkoleń, doradztwa, spotkań sieciujących, spotkań indywidualnych i różnego rodzaju warsztatów. W ramach przedsięwzięcia przyznawane są także środki finansowe na realizację własnych projektów.  Beneficjenci mogą skorzystać z trzech rodzajów wsparcia finansowego. Małe granty w wysokości 10-20 tys. euro przyznawane są na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 800 tys. euro. Duże granty zostaną rozdane jeden raz. Będą to projekty trwające od roku do dwóch mogą zostać wsparte kwotą od 20 do 60 tys. euro. Łączna kwota w tym przypadku to 600 tys. euro. Ponadto prowadzony jest ciągły nabór na projekty interwencyjne, na które przeznaczono łącznie 70 tys. euro. Organizacje mogą otrzymać między 3 a 7 tys. euro.

Ponadto bardzo ważnym celem projektu jest promowanie europejskich wartości oraz Karty Praw Podstawowych.

Karta Praw Podstawowych i traktaty Unii Europejskiej stanowią ważne źródło praw i wolności dla wszystkich obywateli. Często jednak świadomość wartości europejskich bywa niepełna. Celem projektu Building Bridges – Civic Capital in Local jest zwiększenie tej świadomości – szczególnie wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. W demokratycznym społeczeństwie zdecentralizowana władza i prowadzone oddolnie działania pozwalają na uczestnictwo obywateli w rządzeniu. Szczególną rolę pełnią tu organizacje społeczne, mogące aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez władze lokalne. By jednak tak się działo, organizacje muszą mieć odpowiednią wiedzę i potencjał. Nie jest to proste zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Dlatego projekt Building Bridges skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

Bardzo nam zależy na kontynuacji Kongresu, na tworzeniu przestrzeni do współpracy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, więc mamy nadzieję tę misję dalej kontynuować – tak o projekcie mówi Agnieszka Gajc.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do naszego Newslettera!

Źródło: www.frdl.org.pl, www.bb.frdl.pl
Foto: www.bb.frdl.pl