Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci

25 października, 2023

Doskonalenie systemu ochrony dzieci, wypracowanie standardów działań na rzecz dzieci, wymiana informacji i doświadczeń, akcje edukacyjne w zakresie ochrony dzieci to główne zadania jakie postawiły sobie organizacje założycielskie Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.

9 października Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę razem z 15 innymi organizacjami utworzyła Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci!

Ważnym impulsem do powołania Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci było uchwalenie przez Sejm RP w lipcu tego roku ustawy o ochronie małoletnich. Zapisy ustawy są znaczącym krokiem w kierunku rozwiązań chroniących dzieci przed przemocą, ale też wielkim wyzwaniem dla instytucji zobligowanych do ich wdrożenia. Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci planuje wspólne, ogólnopolskie działania wspierające polskie instytucje i organizacje we wprowadzeniu standardów ochrony dzieci, do czego zobowiązuje je nowa ustawa.

Główne cele, jakie stawia sobie koalicja to:

 • doskonalenia systemu ochrony dzieci w Polsce przez wspólne działania rzecznicze,
 • mobilizacji i edukacji społeczną w zakresie ochrony dzieci przed przemocą przez wspólne akcje edukacyjne,
 • rozwoju instytucjonalnego i kompetencyjnego organizacji członkowskich w zakresie ochrony dzieci,
 • wypracowywania standardów działań na rzecz ochrony dzieci,
 • wymiany informacji i doświadczeń.

Wśród organizacji założycielskich znalazły się:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja PoWer
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Fundacja Słonie na Balkonie
 • Stowarzyszenie Moc Wsparcia
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 • Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
 • Fundacja Dziecko w Centrum
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka
 • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • PSAR – Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 • Częstochowskie Stwarzyszenie ETOH
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

W preambule regulaminu koalicji czytamy:

Wierzymy, że poprzez wspólne działania organizacji pozarządowych, we współpracy
z instytucjami publicznymi możemy skutecznie realizować wizję świata, w którym dziecko jest podmiotem praw gwarantowanych przez Konwencję praw dziecka. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, zaniedbaniem, wykorzystywaniem w celach seksualnych oraz innymi formami krzywdzenia. Dążymy do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. 

Zadania organizacji członkowskich

Organizacje członkowskie zobowiązały się do współpracy w ramach koalicji poprzez:  

 • delegowanie swojego przedstawicielstwa na cykliczne spotkania koalicji; 
 • wsparcie doświadczeniem oraz dorobkiem organizacji działań koalicji poprzez udostępnianie oferty edukacyjnej i promowanie wypracowanych dobrych praktyk, standardów, procedur, wydawnictw;  
 • pozyskiwanie na potrzeby działań koalicji partnerów lokalnych oraz prowadzenie działań o zasięgu lokalnym, w szczególności działań edukacyjnych, informacyjnych i rzeczniczych. 

Liczba członków koalicji nie jest z góry ograniczona.  Do koalicji należą krajowe organizacje pozarządowe, zaproszone przez organizację koordynującą na pierwszym etapie jego tworzenia, które przyjęły zaproszenie i podpisały regulamin Koalicji.  

Do koalicji mogą zostać przyjęte także inne organizacje, których misja, cel i obszary działania są zgodne z postanowieniami przyjętymi przez koalicję. Przyjęcie organizacji kandydującej do koalicji następuje przez jednogłośną zgodę Rady Koalicji. 

Zgromadzenie Koalicji, które składa się ze wszystkich organizacji członkowskich reprezentowanych przez wskazane przez te organizacje osoby, natomiast Rada Koalicji składa się z przedstawicieli 4 organizacji członkowskich: organizacji koordynującej (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) i 3 organizacji partnerskich.

Współpraca w ramach koalicji może przybierać formę zajęcia wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko może dotyczyć w szczególności działań rzeczniczych. 

Propozycję wspólnego stanowiska opracowuje Rada Koalicji i przedkłada ją wszystkim organizacjom członkowskim.  

Koalicja zajmuje wspólne stanowisko, jeśli wszystkie organizacje członkowskie wyrażą na to zgodę. Wspólne stanowisko sygnowane jest jako oświadczenie koalicji z wskazaniem wszystkich organizacji członkowskich wchodzących w jego skład.     

Jeśli tylko część organizacji członkowskich popiera propozycję wspólnego stanowiska, wówczas nie jest ono sygnowane jako oświadczenie koalicji. Pod stanowiskiem podpisują się wyłącznie organizacje członkowskie, które poparły stanowisko. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Pomocy Dzieciom 

W 1991 roku Alina Margolis-Edelman w ramach misji Medecinse-Monde założyła fundacje Dzieci Niczyje, która obecnie działa jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 90-tych nikt nie zajmował się wtedy takimi problemami jak przemoc fizyczna i psychiczna wobec dzieci czy wykorzystywanie seksualne dzieci. 

Fundacja od początku swojej działalności chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy istnieją podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone. Fundacja wspiera i angażuje rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wspiera także polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Jednym z haseł głoszonych przez fundację jest to, że każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Fundacja prowadzi Centra Pomocy Dzieciom, placówki, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem otrzymują specjalistyczną, kompleksową i bezpłatną pomoc „pod jednym dachem”. Centra Pomocy Dzieciom to miejsca, do których trafiają dzieci w bardzo trudnym momencie swojego życia – po doświadczeniu wykorzystywania seksualnego, przemocy lub będące w trakcie procedur sądowych. Jedna z dolnośląskich placówek funkcjonuje w Głogowie, a prowadzi je Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Drugie Centrum Pomocy Dzieciom na terenie Dolnego Śląska znajduje się we Wrocławiu, prowadzi je Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Obie te organizacje społeczne są członkami założycielami Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci.

Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego Newslettera.

Źródło: www.fdds.pl
Foto: www.fdds.pl