Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Członkowie  Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oficjalnie powołani

23 października, 2023

W czasie wakacji odbyło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe. W połowie października Marszałek Województwa Dolnośląskiego oficjalnie powołał nową radę. W jej skład weszło 20 osób, w tym trzy osoby reprezentujące Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO.

Głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego IV kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe trwało od 25 lipca do 14 sierpnia. Łącznie oddano 801 głosów, w tym 528 głosów ważnych i 273 głosów nieważnych (!). Lista kandydatów na członków DRDPP liczyła 35 osób. Na liście wśród kandydatów były trzy osoby reprezentujące Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO, które weszły w skład rady. Są to:

 1. Grzegorz Derela, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w powiecie trzebnickim. Pracuje na rzecz wspólnoty obywatelskiej i jest aktywnym członkiem, organizatorem i uczestnikiem życia 3. sektora.
 2. Waldemar Weihs, aktywny działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Na co dzień pracuje i pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu (od 2004 r.)
 3. Maria Lewandowska–Mika, prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Związana jest z sektorem pozarządowym od ponad 15 lat. Członkini Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, Regionalnego Forum Terytorialnego, Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Powołanie

16 października br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego oficjalnie powołał Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026 w składzie:

1) Damian Ślak – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
2) Teresa Ziegler – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
3) Grzegorz Derela– przedstawiciel organizacji pozarządowych;
4) Marzanna Jurzysta-Ziętek – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
5) Tomasz Wiśliński – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
6) Mirosława Hamera – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
7) Waldemar Weihs – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
8) Maciej Koba – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
9) Daniel Gotthardt – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
10) Błażej Zając – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
11) Paweł Kierakowicz – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;
12) Małgorzata Calińska-Mayer – przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
13) Marzena Majdzik – przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
14) Monika Włodarczyk – przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
15) Wojciech Biliński – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
16) Anna Błażys – przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
17) Jerzy Komorowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
18) Maria Lewandowska-Mika – przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
19) Magdalena Olaczek – przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
20) Piotr Piss – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 65/2023 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026 – LINK.

Zadania wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego

Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego – oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom – zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę,
 • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Skład

Rada wojewódzka składa się z:

 • przedstawiciela wojewody,
 • przedstawicieli marszałka województwa,
 • przedstawicieli sejmiku województwa,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu rady wojewódzkiej.

Członków rady wojewódzkiej powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym że powołanie członków rady wojewódzkiej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

Tryb powoływania

Zarząd województwa określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków rady wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków rady wojewódzkiej.
Rada wojewódzka obraduje na posiedzeniach.
Uchwały rady wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady wojewódzkiej.
Celem rad działalności pożytku publicznego jest wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian, które będą służyły pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej, jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Biuletynu.


Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
Foto: FB Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego