Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wspólnie o międzykulturowości

25 września, 2023

14 września odbyło się pierwsze z cyklu spotkań sieciujących organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego – „Wspólnie o międzykulturowości”. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia.

Spotkanie adresowane było do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zajmujących się dialogiem międzykulturowym, działaniami integracyjnymi, edukacyjnymi oraz wsparciem migrantów i migrantek. Do spotkania zaproszone były także te organizacje, liderzy i liderki, które identyfikują się z tą tematyką i chciałyby włączyć się do działania.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały dotychczasowe i planowane prace nad nowym dokumentem programowym dotyczącym polityki włączającej nowych mieszkańców i mieszkanki Wrocławia w życie miasta. 

W licznym gronie organizacji, przedstawicieli urzędu i jednostek, osób zaangażowanych w działania międzykulturowe rozmawiano o najważniejszych potrzebach i wyzwaniach w zakresie wiedzy, współpracy, wsparcia i edukacji, m.in. o tym: jakie wyzwania i potrzeby są w danych obszarach, jakie propozycje odpowiedzi na te wyzwania i potrzeby mają uczestnicy i w jakie obszary chcieliby się zaangażować. 

Tematy i wątki zostały zgłoszone wcześniej przez samych uczestników i uczestniczki. Nie zabrakło również okazji do zaprezentowania własnych projektów i planowanych działań.

Potrzeba regularnych spotkań organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia była podnoszona wielokrotnie, a ostatnio wybrzmiała bardzo mocno podczas spotkań podsumowujących Wrocławską Strategię Dialogu Międzykulturowego.

Jest to wątek podnoszony przez przedstawicieli zarówno magistratu, jak i strony społecznej. Czas pandemii oraz wojny w Ukrainie bardzo ograniczył tego typu działania, dlatego organizatorzy spotkania chcieli zrobić nowe otwarcie kluczowego elementu współpracy z miastem.

Spotkania sieciujące mają na celu wymianę informacji w zakresie realizowanych i planowanych zadań, analizowanie i definiowanie priorytetowych potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowywanie odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Podczas inauguracyjnego spotkania mowa była o bieżących i planowanych działaniach Gminy Wrocław i organizacji pozarządowych w obszarze międzykulturowości. Była to też okazja do zaprezentowania aktualnie trwających lub planowanych projektów, do realizacji których potrzebni są partnerzy. Efektem spotkania było wspólne wypracowanie formuły i tematyki kolejnych spotkań, tak aby odpowiadały one na oczekiwania i potrzeby uczestników spotkań.

Organizatorzy wydarzenia planują, by  podobne spotkania odbywały się co miesiąc w trybie on-line, a raz na kwartał na żywo. Tematyka poszczególnych spotkań jest jeszcze dopracowywana i uzgadniana. 

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

Program Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego był realizowany w latach 2018 – 2022 r. Miał on na celu zintegrowanie działań realizowanych przez miejskie komórki i jednostki według kompetencji i w ramach powierzonych im zadań, wskazując nowe kierunki działań i obszary wielowymiarowej współpracy. Program stał się płaszczyzną do dialogu z ekspertami, partnerami i instytucjami oraz narzędziem pozwalającym na analizę i ewaluację podejmowanych działań. Jednocześnie dedykowany był on wszystkim osobom zainteresowanym działaniami na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego.

W dokumencie zarysowana została wizja Wrocławia jako miasta, w którym mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię. Aby tę wizję urzeczywistnić, w toku przeprowadzonych analiz, badań, konsultacji wyznaczono cztery obszary potrzeb (Edukacja, Integracja, Bezpieczeństwo, Współpraca i komunikacja), w ramach których wyznaczono cele strategiczne. Cele te wzajemnie się przenikały i tworzyły spójną całość.

Realizacja celu strategicznego edukacja nakierowana była na podnoszenie kompetencji międzykulturowych mieszkańców Wrocławia w czterech obszarach: wiedzy, umiejętności, postaw i reagowania. Założeniem było, aby we Wrocławiu każdy człowiek miał dostęp do wielowymiarowej edukacji.

Rozwój kompetencji społecznych był w tym wypadku niezbędnym elementem procesów integracyjnych. Podejmowanie różnorodnych aktywności na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych miało służyć wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu postawy otwartości i nawiązywania relacji pomiędzy mieszkańcami (cudzoziemcami i społeczeństwem przyjmującym).

Cel strategiczny integracja miał znaczenie kluczowe dla zintegrowania cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w imię osiągnięcia ładu i spójności społecznej, w szacunku do zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej. Celem było, aby we Wrocławiu każdy czuł się częścią wspólnoty. Dlatego za kluczowe uznano podejmowanie działań wspierających procesy integracyjne, stanowiące fundament rozwoju społecznego i budowania poczucia przynależności społecznej.

Realizacja celu strategicznego bezpieczeństwo nakierowana była na zintegrowanie i rozwój działań prowadzących do wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście.

Cel strategiczny współpraca był ukierunkowany na rozwój współpracy i wspieranie procesu komunikacji w obszarze działań międzykulturowych prowadzonych w mieście.

Celom strategicznym podporządkowane były cele operacyjne, które odnosiły się do określonych potrzeb społecznych. Realizację celów operacyjnych zapewniał szeroki katalog działań, w ramach których powstawały konkretne projekty, inicjatywy i produkty.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.wielokultury.wroclaw.pl
Foto: www.wielokultury.wroclaw.pl