Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich dzięki wsparciu LGD

22 września, 2023

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad 12 tysięcy miejsc pracy powstało do 2021 r. na obszarach wiejskich dzięki wsparciu udzielonemu przez Lokalne Grupy Działania.

LGD czyli Lokalne Grupy Działania mają dbać o rozwój własnego regionu, promować go oraz wykorzystywać lokalne zasoby. Mają one formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokalne Grupy Działania muszą posiadać osobowość prawną i mogą przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Trzy główne cele, które postawiła sobie Wspólnota to:

  • tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi i troska o klimat,
  • dbanie o rozwój technologiczny rolnictwa i leśnictwa w Europie.

PROW 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r.

Program jest finansowany z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW) i z krajowych środków publicznych.

W ramach Programu realizowane są poszczególne priorytety i cele:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
  2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictw, we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
  3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
  5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
  6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Właśnie ten ostatni priorytet wiąże się z tematem – tworzenia nowych miejsc pracy. W tym priorytecie wyróżnione są dwa cele szczegółowe: Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wskaźniki

Poniżej przedstawiamy kilka osiągniętych wskaźników związanych w powstawaniem nowych miejsc pracy, przedstawionych w sprawozdaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskaźnik: Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem – wartość docelowa wskaźnika wynosi 25 654 miejsc pracy. Do końca 2021 r. wskaźnik został osiągnięty na poziomie 6,26%.

Wskaźnik: Procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju – wartość docelowa wskaźnika wynosi 72,65%.

Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik został osiągnięty na poziomie 72,65%, co oznacza 100% zakładanego celu. Wybrane do realizacji strategie rozwoju lokalnego dotyczą obszaru zamieszkałego przez 20,13 mln osób.

Wskaźnik: Procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury – wartość docelowa wskaźnika wynosi 23,5%. Do końca 2021 roku wskaźnik został osiągnięty na poziomie 14,05%, co oznacza 59,8% zakładanego celu. Szacuje się, że z infrastruktury ulepszonej w ramach operacji zrealizowanych w tym działaniu korzystać będzie 3,89 mln osób.

Wskaźnik: Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) – wartość docelowa wskaźnika wynosi 14 420 miejsc pracy. Do końca 2021 roku cel został osiągnięty na poziomie 83% – utworzono dotychczas 12 240 miejsca pracy.

Lokalne Grupy Działania

Do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO należą dwa Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania: LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich i od niedawna, bo od 1 września tego roku, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich jest grupą partnerów i przedstawicieli różnych środowisk z terenu doliny Odry, których jednoczy wspólny cel jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Krainy Łęgów Odrzańskich (tj. gmin położonych na Szlaku Odry pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich została powołana do życia w 2008 roku. Zrzesza ponad 130 członków, stanowiąc partnerstwo terytorialne stworzone na obszarach wiejskich przez przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców i przedstawicieli sektora prywatnego.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w życiu wsi. LGD KWT jest organizatorem i współorganizatorem ponad 100 inicjatyw i projektów związanych z turystyką, sportem, kulturą i aktywizacją społeczną na terenie całego Powiatu Trzebnickiego. Realizuje projekty indywidualne oraz partnerskie finansowane m.in. ze środków POKL, PROW-u, FIO. Dzięki Lokalnej Grupie Działania w ramach udzielonych dotacji na utworzenie i rozwój małej przedsiębiorczości powstało ponad 30 miejsc pracy w Powiecie Trzebnickim. Powstały place zabaw, obiekty małej architektury, zakupione zostało wyposażenie do siłowni i klubów fitness. W każdej gminie wybudowane zostały miejsca odpoczynku dla rowerzystów.

Zapytaliśmy Ewę Rogowską z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich o to, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o nowe miejsca pracy w regionie ich działania:

W ramach bieżącego okresu programowania udało nam się stworzyć z podejmowania działalności gospodarczej trzy nowe miejsca pracy z turystyki i 25 miejsc pracy ogólnych. Z rozwoju działalności gospodarczej to 2 miejsca pracy związane z turystyką i 14 poza tą branżą – powiedziała nam Ewa Rogowska.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.gov.pl / Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roczne sprawozdanie z wdrażania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2021.
Foto: www.gov.pl