Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego – trwa głosowanie!

11 sierpnia, 2023

Trwa głosowanie na kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Lista kandydatów na członków DRDPP liczy 35 osób. Na liście wśród kandydatów są trzy osoby reprezentujące Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO. Głosowanie potrwa do 14 sierpnia.

Głosowanie

25 lipca rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe. Lista kandydatów na członków DRDPP liczy 35 osób. Na liście wśród kandydatów są trzy osoby reprezentujące Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO:

Grzegorz Derela ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Trzebnickim, jest prezesem Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Pracuje na rzecz wspólnoty obywatelskiej i jest aktywnym członkiem, organizatorem i uczestnikiem życia 3-go sektora.

Waldemar Weihs z Fundacji „Merkury”, który jest aktywnym działaczem społecznym, animatorem, trenerem i ekspertem w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Na co dzień pracuje i pełni funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu (od 2004 r.).

Maria Lewandowska–Mika, Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Związana jest z sektorem pozarządowym od ponad 15 lat. Członkini Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, Regionalnego Forum Terytorialnego, Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pełne opisy wszystkich kandydatów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego > LINK

Jak głosować?

Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, zamieszczonym w tabeli na stronie urzędu marszałkowskiego w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.

Wypełniony formularz opatrzony datą, nazwą/pieczęcią Organizacji oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Organizacji należy w ciągu 21 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do 14 sierpnia 2023 r. złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
2)  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie e-PUAP. Formularz do głosowania na kandydata powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowód) przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.
Głosy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego

Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego – oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom – zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę,
  • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Skład

Rada wojewódzka składa się z:

  • przedstawiciela wojewody;
  • przedstawicieli marszałka województwa; 
  • przedstawicieli sejmiku województwa;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

Członków rady wojewódzkiej powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym, że powołanie członków rady wojewódzkiej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków rady wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej.

Rada wojewódzka obraduje na posiedzeniach. Uchwały rady wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Kto powołuje rady i jaki jest skład gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego? Czym zajmują się RDPP? Co od RDPP zależy? Jak aktywnie działać w radzie? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
Foto: FB Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego