Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – miejsca przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych

25 sierpnia, 2023

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowany został wykaz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którym przyznano akredytację. Na liście znalazło się 39 OWES w tym Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, którego wnioskodawcą była jedna z organizacji członkowskich Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO – Fundacja „Merkury” w  partnerstwie z Fundacją „Jagniątków”.

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Jest to podstawowa instytucja wsparcia tego rodzaju przedsiębiorstw. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Pomagają również w pozyskiwaniu dotacji na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

System akredytacji

Głównym celem budowy systemu akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

System akredytacji z jednej strony ma na celu spowodowanie podniesienia jakości realizowanych projektów, z drugiej strony może pełnić rolę narzędzia wspierającego wybór projektów. W praktyce oznacza to m. in., że uzyskanie akredytacji przez OWES będzie warunkowało możliwość występowania o wsparcie publiczne.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Ponieważ zestaw standardów, jak i proces akredytacji zostały mocno ukierunkowane na ocenę jakości i efektywności wsparcia udzielanego przez OWES, uzależnienie finansowania ze środków publicznych od pozytywnego wyniku akredytacji ma zapewnić to, że wsparcie będzie udzielane tylko tym OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości, i których działania przynoszą wymierne  i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe.

Korzyści dla OWES z uzyskania akredytacji:

 • rozwój potencjału instytucjonalnego poszczególnych podmiotów,
 • uporządkowanie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania OWES,
 • możliwość pozyskiwania informacji zwrotnych i tworzenie wiarygodnych i obiektywnych narzędzi oceny jakości realizowanych usług,
 • profesjonalizacja świadczonych usług,
 • możliwość rozwoju potencjału w zakresie zarządzania podmiotem oraz działań merytorycznych.

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, która jest pierwszą regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej w Polsce. 

Ekonomia społeczna jest  bardzo ważnym elementem aktywnej polityki społecznej, która wymaga zbudowania instytucjonalnego zaplecza, celem którego będzie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia udzielanego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przyznaje w drodze decyzji administracyjnej akredytację oraz status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES). 

Standardy

Rozpatrując wniosek o przyznanie akredytacji i statusu OWES minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o standardy działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Standardy te odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, gdyż wyznaczają jednolity kierunek świadczenia usług wsparcia przez wszystkie akredytowane podmioty. Zakres standardów podzielony został na dwa obszary.

W części dotyczącej standardów formalno-organizacyjnych opisano wymogi związane z:
− doświadczeniem wnioskodawcy,
− organizacją OWES,
− kadrą OWES świadczącą usługi wsparcia PES.

Standardy formalno–organizacyjne określają warunki, które muszą zostać spełnione przez wnioskodawcę. Spełnienie warunków określonych w tej części wymagane jest również przez cały okres obowiązywania akredytacji.

W części dotyczącej standardów merytorycznych określono zakres działań odnoszących się do usług wsparcia obejmujących:

 • animację lokalną,
 • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności i powstawania miejsc pracy,
 • wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz ich finansowanie,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wzmacniania potencjału przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

Dolnośląskie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację

 1. Wnioskodawca: Forum Aktywności Lokalnej, partner – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 2. Wnioskodawca: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, partner – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 3. Wnioskodawca: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, partner – nie dotyczy
 4. Wnioskodawca: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, partner – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
 5. Wnioskodawca: Fundacja „Merkury”, partner – Fundacja „Jagniątków” 

Jak czytamy na stronie Fundacji „Merkury”: Akredytacja jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych działań oraz zgody ze standardami, jakie stawia przed ośrodkami MRiPS.
Nasze działania nadal będą: wspierać rozwój usług społecznych, animować i tworzyć dobry klimat dla sektora, pomagać organizacjom w rozwoju, doradzać, szkolić i edukować, wspierać tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wiele więcej.

W sumie 39 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających w Polsce otrzymały akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl
Foto: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl