Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Misja w organizacjach pozarządowych

10 lipca, 2023

Misja jest głównym narzędziem do zarządzania i tworzenia wizerunku organizacji. Misja wyraża ideę i wartości, którym hołduje organizacja, przyciąga do niej ludzi. Ważne jest, aby osoby działające w organizacji utożsamiały się z misją i wartościami organizacji, bo dzięki temu ich praca będzie bardziej autentyczna i wykonywana z większym zaangażowaniem.

Każda organizacja pozarządowa powinna mieć określoną misję jaką będzie realizować poprzez swoją działalność. Misja towarzyszy organizacji przez cały czas jej działalności i odnosi się do potrzeb istniejących w otoczeniu jednostki. Misja powinna być formułowana w sposób elastyczny i możliwie szeroki, ale jednocześnie powinna wyraźnie wskazywać charakter dążeń kierownictwa i pracowników. Zadaniem misji jest wskazanie strategicznych warunków funkcjonowania danej organizacji. 

Misja może być skierowana do środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Misja – dla pracowników – stanowi deklarację uznawanych wartości i zasad obowiązujących w organizacji, a dodatkowo trafiając w potrzeby pracowników może pełnić funkcję integrującą zespół. 

Z uwagi na fakt, że misja wyznacza kierunek strategicznego rozwoju organizacji, przed jej sformułowaniem należy odpowiedzieć na podstawowe pytania: 

  1. Jaki typ grupy tworzymy?
  2. Gdzie działamy?
  3. Komu służymy?
  4. Dlaczego istniejemy?
  5. Jak realizujemy nasze zamierzenia?
  6. Co nas wyróżnia spośród innych podobnych organizacji?

Sformułowanie misji jest zatem ściśle związane z określeniem podstawowych celów organizacji, cele te wynikają z jej orientacji, określając wyniki, które musi ona osiągnąć podczas realizacji misji.

Różnica między misją a celem

Misji nie można jednak utożsamiać z zakresem działalności organizacji, gdyż misja ma charakter stały, natomiast poszczególne cele organizacji mogą być zmienne. Dodatkowo misja jest realizowana w sposób ciągły i systematyczny, natomiast cele organizacji zwykle mają określony termin realizacji.

Tworząc misję organizacje powinny kierować się kilkoma uniwersalnymi zasadami.

Jedną z nich jest podejście 4C, w którym rozpatruje się misję pod kątem czterech aspektów, jakimi są:

  • Clear – czytelność, łatwość w odbiorze i zrozumieniu 
  • Concise– zwięzłość, prostota i łatwość w zapamiętaniu 
  • Complete – nawiązanie do programu organizacji 
  • Coherent – spójność i sens

Niektóre organizacje tendencyjnie tworzą misje zbyt ogólne i często rozmijające się z rzeczywistością. Zwykle wynika to z braku świadomości jej liderów, że prawdziwie stworzona misja może pomóc w działaniach i nadaniu sensu istnienia organizacji, nie tylko dla menedżerów wyższego szczebla czy akcjonariuszy, ale również dla innych pracowników, tworzących ostatecznie organizację.

Cele formułowane przez organizację mogą posiadać kilka wymiarów hierarchicznych. Oprócz celów ogólnych i szczegółowych, w najogólniejszym wariancie można wyróżnić cele:

1. strategiczne – dotyczące całej organizacji, wytyczane z reguły przez najwyższe kierownictwo,

2. taktyczne – dotyczące poszczególnych obszarów organizacji, takich jak działy czy referaty,

3. operacyjne – dotyczące pojedynczych osób i zadań.

Przy uwzględnieniu czasu, jako kryterium rozróżnienia celów, możemy natomiast wyróżnić cele długo- i krótkoterminowe.

Cele organizacji, aby z powodzeniem mogły służyć strategii i założeniom organizacji, powinny być formułowane zgodnie z kilkoma zasadami dotyczącymi koncepcji SMART, jakimi są:

» zasada konkretności (specific) – cel odzwierciedla nasze oczekiwania, jest wyrażony zgodnie z odpowiedzią na pytania: co chcemy osiągnąć, w jaki sposób, jaki będzie końcowy efekt naszych działań,

» zasada mierzalności (measurable) – cel musi być mierzalny w sposób, jaki pozwoli nam ocenić osiągnięcie celu,

» zasada osiągalności i realności (achivable, realistic) – cel musi być osiągalny i realny do wykonania zgodnie z posiadanymi przez nas zasobami,

» zasada określenia w czasie (timely) – cel powinien być osadzony w określonych ramach czasowych, zaplanowanych na osiągnięcie celu.

W organizacjach pozarządowych problem z formułowaniem celów zgodnych z zasadą SMART może sprawiać trudności ze względu na miękkie efekty i rezultaty działań. Mierzalność celów skupiających się na pomocy innym, nie może być zamknięta w sztywne ramy wskaźników i mierników działań a poddana subtelnej ewaluacji.

Jak widać po powyższej analizie różnica między celami a misją organizacji jest zasadnicza niestety bardzo często cele utożsamiane są z misją.

Misja społeczna

Misja jest jednym ze składników organizacji pozarządowej. Często w odniesieniu do organizacji pozarządowych mówi się o misji społecznej.

Misja organizacji pozarządowej wyraża się poprzez wartości społeczne, jakie organizacja reprezentuje swoją działalnością i pracą na rzecz grupy beneficjentów. Misja ta jest często ustalana na samym początku przez założycieli i razem z głównymi celami pielęgnowana zestawem działań na poziomie operacyjnym. Misja organizacji pozarządowej jest też ważna z uwagi na oczekiwania interesariuszy organizacji, a także potrzeby i legitymizację społeczną Misja organizacji pozarządowej jest więc najważniejszym elementem procesu strategicznego. Atrakcyjnie sformułowana misja jest źródłem sukcesu i wsparcia otoczenia organizacji. Jest też pojęciem wyjściowym do określenia pozostałych elementów strategii. Misja jest zatem uznawana za najważniejszy krytyczny czynnik sukcesu organizacji pozarządowej.

Czy każda organizacja musi mieć misję? Jaki wpływ ma misja na organizację? Jak sformułować misję dla organizacji? Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.termedia.pl, www.ruj.uj.edu.pl
Foto: www.pexels.com