Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Czy w statucie można wprowadzić zmiany i jak to zrobić?

16 czerwca, 2023

Statut to najważniejszy dokument każdej organizacji pozarządowej. W nim opisane są między innymi, zasady jej działalności, takie jak struktura władz, organy władzy, sposób podejmowania decyzji, podział obowiązków i kompetencji. Jeśli w trakcie działalności organizacji okaże się, że formuła ustalona w statucie nie sprawdza się, warto pomyśleć o wprowadzeniu zmian. Dowiedz się, jak to zrobić.

Zmiana statutu wymaga uchwały o zmianie statutu, podjętej w sposób określony w obecnie obowiązującym statucie. W stowarzyszeniu organem uprawnionym do podjęcia uchwały o zmianie statutu jest walne zebranie, natomiast zawsze należy dotrzymać też pozostałych warunków ważności uchwały (kworum i odpowiednia większość osób głosujących). W fundacji natomiast organem upoważnionym do zmiany statutu jest najczęściej zarząd, ale może to też być rada fundacji lub fundator.

Zmiana statutu w stowarzyszeniu

O tym, co powinien zawierać statut, przeczytamy w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
3) cele i sposoby ich realizacji;
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
8) zasady dokonywania zmian statutu;
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wniosek o zmianę statutu stowarzyszenia składa się poprzez formularz KRS-Z20 – w nim wpisujemy kiedy i co się zmieniło w statucie, a także, o ile uległy zmianie, nowe brzmienie bądź nowe cele organizacji.

Stowarzyszenie może zaktualizować cały statut. Nowy jednolity tekst statutu powinien być przyjęty uchwałą walnego zebrania członków, którą załącza się do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Za rejestrację zmian odpowiedzialny jest zarząd stowarzyszenia. Robi to niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu – jak czytamy w ustawie.

Zmiana statutu w fundacji

Statut jest, obok aktu fundacyjnego, najważniejszym dokumentem określającym działalność fundacji. Jest on kluczem do sprawnego jej funkcjonowania.

Ustawa o fundacjach w art. 5 wskazując elementy obligatoryjne i fakultatywne statutu daje możliwość zawarcia w nim postanowień dotyczących „zmiany celu lub statutu”. W ten sposób ustawodawca przewiduje możliwość zmiany postanowień statutu. 

Sama ustawa o fundacjach nie przyznaje fundatorom żadnego szczególnego uprawnienia, z którego mogłoby wynikać, że w określonych przypadkach posiadają oni kompetencje do ingerowania w zapisy statutu. Natomiast fundator ma prawo zapewnić sobie możliwość wpływania na powołaną przez siebie fundację, jeżeli przyznał sobie takie uprawnienia w statucie. A więc w statucie może znajdować się zapis, że to fundator może dokonywać zmian w statucie fundacji. Ale może być też tak, że zmiany w statucie fundacji wprowadza zarząd fundacji lub jej organ nadzoru.

W statucie powinno zostać uregulowane nie tylko kto może ten statut zmienić, ale także w jaki sposób. Na przykład, jeżeli to zarząd lub fundatorzy (a może ich być kilkoro) mogą zmienić statut, z jego zapisów powinno wynikać, ile osób musi być obecnych przy podejmowaniu decyzji o zmianie (np. w fundacji jest 5 osób w zarządzie, co najmniej połowa musi być obecnych przy podejmowaniu uchwały o zmianie statutu) oraz jaką większością ma zostać podjęta taka uchwała (np. więcej głosów za niż przeciw). Każdą zmianę (nawet, jeśli są to zmiany tylko porządkujące, np. zmiana numeracji, dopisanie jednego paragrafu, itd.) należy zgłosić do sądu. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednich formularzach w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany (art. 22 ustawy o KRS).

Chcesz zaktualizować statut swojej organizacji? Nie wiesz czy statut organizacji zawiera wszystkie wymagane lub ważne zapisy? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza KRS? A może potrzebujesz wsparcia w stworzeniu statutu od podstaw? Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.prawo.pl, www.poradnik.ngo.pl
Foto: www.pexels.com