Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zatrudnienie w organizacji pozarządowej na umowę o dzieło

24 maja, 2023

Umowa o dzieło zawierana jest na wykonanie pracy, która ma przynieść konkretny rezultat. Najczęściej zawierają ją osoby pracujące w wolnych zawodach, tj. artyści, dziennikarze, blogerzy, projektanci stron internetowych. Dowiedz się, jak prawidłowo zawrzeć i rozliczyć umowę o dzieło i na co zwrócić uwagę.

Umowa o dzieło nazywana jest też umową rezultatu dlatego, że płaci się nie za wykonanie samej pracy, lecz za jej efekt. Definicję umowy o dzieło znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, w którym czytamy: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przy czym ważne jest to, że przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła. W przypadku umowy o dzieło nie zachodzi stosunek pracy, a więc nie mamy pracownika i pracodawcy. Strony umowy nazywa się: wykonawcą i zamawiającym. Czasami także dziełodawcą i dziełobiorcą.
Natomiast dzieło, o którym mowa w nazwie umowy, to: wytwór materialny, który ma powstać (np. strona internetowa) i wytwór niematerialny — np. utwory naukowe lub artystyczne.

W organizacjach pozarządowych, o tym, kto podpisuje umowę, czy to będzie prezes czy inny członek zarządu, mówią zapisy statutu, w którym określony jest sposób reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.
W statucie musi znaleźć się zapis o tym, kto reprezentuje organizację na zewnątrz, czyli kto może, w jej imieniu, podpisywać umowy, otwierać rachunki bankowe, przyjmować darowizny.

Należy także pamiętać, że zgodnie z artykuł 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków czyli umowę z członkiem zarządu podpisuje wskazana osoba tzw. pełnomocnik.
Rozliczenie umowy o dzieło odbywa się dopiero wtedy, gdy praca zostanie wykonana.

Kilka ważnych cech umowy o dzieło: 

  • Może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
  • Czas trwania? Zupełnie dowolny i uzależniony od ustaleń między dziełodawcą a dziełobiorcą.
  • Bywa cykliczna (np. umowa z fotografem, który raz na kwartał oddaje zamówione zdjęcia).

Ponadto umowę o dzieło charakteryzuje:

  • brak określonego miejsca wykonania dzieła
  • dowolność w wyborze konkretnego czasu (nie terminu!) realizacji zamówienia
  • brak podległości wykonującego dzieło względem zamawiającego

Kalkulator umów o dzieło 2023

Kalkulator umów o dzieło przy wyliczaniu wynagrodzenia pozwala w przypadku przeniesienia praw autorskich na zastosowanie kosztów stanowiących 50% uzyskanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Zastosowanie tego rodzaju kosztów ma miejsce wyłącznie w przypadku zawierania umowy z przeniesieniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich, który wynosi 120 000,00 zł. Gdy przekroczą one podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania.

W pozostałych przypadkach są stosowane standardowe koszty uzyskania, które podobnie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu. 

Ograniczenia kosztów autorskich (120 000 zł) nie pomniejszają koszty 20-procentowe, które stosuje się przy pozostałych umowach. Jeśli więc pracownik ma zawarte dwie umowy – jedną z przeniesieniem praw autorskich, a drugą bez – wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej, gdzie stosowane są koszty autorskie.

Podatki od umowy o dzieło w kalkulatorze 2023

Osoba, z którą podpisywana jest umowa musi wypełnić oświadczenie z danymi, do celów podatkowych.

Wysokość podatku dochodowego, jaki podaje kalkulator umów o dzieło, może być ustalana dla:

  • opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów (czyli dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Aktualnie obowiązują dwie stawki:

    12% – pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających od 2022 roku kwoty 120 000 zł,

    32% – drugi próg podatkowy, dla dochodów powyżej górnej granicy;

  • zryczałtowanego podatku, który ma szczególne zastosowanie w momencie, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł brutto. Wówczas bowiem należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania;
  • zwolnienie z PIT – przysługuje osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek. Ma to związek z zastosowaniem w trakcie roku kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł;
  • ulga podatkowa – od 1 stycznia 2023 roku wykonawca dzieła ma nowy przywilej, a mianowicie ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego. Wykonawca dzieła składa płatnikowi odpowiedni wniosek w formie PIT-2, gdzie deklaruje, z jakiej części kwoty wolnej od podatku chce skorzystać: 

        1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł,

        1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150 zł,

        1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100 zł,

        podwójnej –  600 zł.

Chcesz zatrudnić osobę na umowę o dzieło? Nie wiesz jakie się z tym wiążą obowiązki? Nie wiesz jak się do tego przygotować? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, www.interviewme.pl, www.poradnik.ngo.pl;
Foto: www.pexels.com