Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Uproszczenia dla III sektora na wybory parlamentarne

05 maja, 2023

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przedstawiła propozycje dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku. Po wielomiesięcznych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi udało się stworzyć katalog postulatów, których nadrzędnym celem jest zniesienie formalności, które są jedną z głównych barier dla zaangażowania społecznego.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią tego roku, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy z Zespołem OFOP „Proste prawo dla NGO” przedstawiła organizacjom pozarządowym propozycje dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku. Propozycje zostały zebrane i merytorycznie opracowane przez Zespół OFOP, następnie były konsultowane i prezentowane w trakcie kilkudziesięciu webinarów i spotkań organizowanych w latach 2020-2023.

Po konsultacjach udało się stworzyć katalog postulatów, które mają doprowadzić do poprawy warunków formalno-prawnych dla działania organizacji pozarządowych w naszym kraju. Nadrzędnym celem tych zmian ma być zniesienie formalności, które są – zdaniem OFOP – jedną z głównych barier dla zaangażowania społecznego.

Powołując się na badania raportu „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, OFOP zwraca uwagę, że bariery te zamiast maleć, rosną z roku na rok i wpływają m.in. na spadek liczby członków i członkiń organizacji pozarządowych oraz znużenie i wypalenie ich liderów i liderek, przytłoczonych ilością obowiązków – taki fakt sygnalizuje prawie połowa z nich. A to tylko niektóre skutki przytoczone z diagnozy warunków formalno-prawnych, w których muszą się odnaleźć i działać organizacje pozarządowe. Stąd lista postulatów, które mają to zmienić.

Postulaty:

  1. Podniesienie jakości dialogu obywatelskiego – chodzi o rzeczywiste, realne wzmocnienie dialogu obywatelskiego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzą rządową i samorządową. Jak to zrobić? Poprzez wprowadzenie instytucjonalnych mechanizmów – np. zwiększenie kompetencji różnego rodzaju ciał konsultacyjno-doradczych, stworzenie mechanizmów demokratycznego wyboru reprezentacji pozarządowej oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących kontrolę pozarządową nad reprezentacją środowiska pozarządowego).
  2. Reforma finansowania aktywności obywatelskiej – chodzi o wyraźne rozdzielenie finansowania aktywności obywatelskiej od zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.
  3. Reforma i uproszczenie systemu zlecania realizacji zadań publicznych – chodzi o to, żeby organizacje pozarządowe były uznawane za równoprawnych realizatorów zadań publicznych. Ma to na celu po pierwsze: przywrócenie obywatelom roli pierwszych wykonawców działań na ich rzecz; po drugie: ograniczania biurokratyzacji życia społeczno-gospodarczego. Należy także zreformować system zlecania realizacji zadań publicznych poprzez m.in. zwiększenie wartości małej dotacji do 20 tysięcy złotych czy zapewnienie wieloletniego finansowania dla inicjatyw i usług publicznych bez konieczności corocznego aplikowania o środki.
  4. Reformę sposobu przekazywania dotacji, w tym oceny wniosków – chodzi przede wszystkim o to, aby wyeliminować polityczną uznaniowość, konflikty interesów oraz brak rzeczywistej kontroli w dystrybucji środków publicznych. Jak to zrobić? – Należy uspołecznić oraz oprzeć o wiedzę ekspercką i odpowiednie przepisy cały system przekazywania dotacji.
  5. Zwiększenie dostępności innych źródeł finansowania – chodzi o zapewnienie organizacjom pozarządowym jak najszybszego dostępu do funduszy unijnych.
  6. Stworzenie systemu ulg podatkowych – chodzi o stworzenie przejrzystego i atrakcyjnego systemu ulg podatkowych dla osób związanych z działalnością organizacji pozarządowych, np. poprzez zwiększenie limitu odliczeń kwot darowizn od podatku dla osób fizycznych i prawnych czy zwolnienie z podatku od darowizny osoby obdarowane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności charytatywnej.
  7. Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego i ograniczenie obowiązków rachunkowo-sprawozdawczych organizacji pozarządowych i osób pełniących funkcje w ich zarządach
  1. Uproszczenie procedury rejestracji i późniejszej zmiany danych stowarzyszeń oraz innych typów organizacji: chodzi o to, aby ułatwić i przyspieszyć do jednego dnia procedurę rejestracji stowarzyszeń w KRS, opierając ją na podobnych regulacjach i systemach informatycznych, z których od lat mogą korzystać przedsiębiorcy, a także rozwiązać problemy formalne niektórych typów organizacji społecznych niepodlegających rejestracji w KRS.
  2. Uproszczenie procedury likwidacji organizacji pozarządowych: chodzi przede wszystkim o uproszczenie procedury likwidacyjnej i zniesienie opłaty administracyjno-sądowej przy likwidacji organizacji. 

Oczekiwania wobec partii politycznych

Warto zaznaczyć, że rolą państwa jest zapewnienie warunków prawnych do tworzenia organizacji pozarządowych i ich funkcjonowania gdyż organizacje pozarządowe stały się ważnym partnerem dla państwa, samorządów terytorialnych i przedsiębiorców w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Organizacje bardzo często uzupełniają działania publiczne oraz rynkowe, powstają tam, gdzie państwo, samorządy lub rynek nie mogą, bądź nie chcą działać. Dlatego też Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oczekuje od partii politycznych, które startują w tegorocznych wyborach, ustosunkowania się do tych postulatów i podjęcia dyskusji na ich temat. Ponadto OFOP oczekuje uwzględnienia tych propozycji przez partie polityczne w swoich programach wyborczych i ich realizacji po wyborach, przy udziale sektora organizacji pozarządowych.

Więcej można przeczytać tutaj

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego Newslettera!


Źródło: www.ofop.eu
Foto: www.pexels.com