Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Loterie fantowe

12 kwietnia, 2023

Loteria może być jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy przez organizację pozarządową. Chcąc przeprowadzić loterię fantową o wysokich wygranych najpierw trzeba uzyskać zezwolenie. Przy niższej puli – wystarczy zgłoszenie. O czym jeszcze musisz wiedzieć zanim zorganizujesz loterię fantową?

Co to jest loteria fantowa

Loteria fantowa to gra, w której bierze się udział poprzez nabycie losu. Loterie mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, urzędy) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe).

Organizacja pozarządowa, która organizuje loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Loteria może być zorganizowana jako samodzielne działanie, albo w ramach jakiejś imprezy – festynu lub koncertu. Z doświadczenia organizacji pozarządowych wiadomo, że organizacja loterii w ramach popularnej imprezy znacznie zwiększa skuteczność działania. Zainteresowanie ludzi loterią zorganizowaną jako samodzielne działanie jest dużo trudniejsze i przynosi mniejsze efekty.

Zasady dotyczące loterii i ich organizacji normowane są przepisami ustawy hazardowej, a jej organizowanie jest możliwe na podstawie zezwolenia wydawanego przez KAS. 

Duże i małe loterie

Loterie dzielimy na tzw. małe i duże.

Jeśli łączna suma wszystkich nagród jest niższa od tzw. kwoty bazowej (czyli od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS) to
mówimy o małej loterii fantowej. Kwota bazowa zmienia się co roku i w 2022 wynosiła  5 774,13 zł . Wtedy wystarczy wysłać zgłoszenie. 

Jeśli natomiast kwota bazowa jest wyższa to należy wystąpić o zezwolenie. Uzyskanie zezwolenia jest płatne – minimalnie wynosi tyle ile kwota bazowa (dla loterii organizowanej na terenie więcej niż jednego województwa) i 50 % wartości kwoty bazowej (dla loterii organizowanej na terenie jednego województwa). 

Dla organizacji mających status OPP przewidziano wyższy limit nagród  – OPP może zorganizować loterię tylko na podstawie zgłoszenia, nawet jeżeli wartość puli wygranych jest 15-krotnie wyższa od kwoty bazowej. Dodatkowo, łączna wartość puli wygranych, nie może jednak przekroczyć w ciągu całego roku 30-krotności kwoty bazowej. W 2022 r. 15-krotność to 86 611,95 zł.

Za organizację loterii promocyjnych bez zezwolenia grożą kary pieniężne

Warto wiedzieć, że za zorganizowanie loterii charytatywnej bez zezwolenia lub zgłoszenia grożą kary w wysokości 100% przychodu uzyskanego ze zorganizowanej gry, a organizator może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe z Kodeksu karnego skarbowego.

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, naczelnik urzędu celnego, na którego obszarze działania jest urządzana gra. Karę pieniężną trzeba zapłacić w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

O czym powinni pamiętać organizatorzy

• Zabezpieczenie losów przed sfałszowaniem i przedwczesnym odczytaniem wyniku.
• Zgłoszenie zmian w regulaminie loterii do urzędu celnego.
• Rozliczenie prawidłowości przeprowadzenia gry w ciągu 30 dni od dnia jej zakończenia.
• Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu.
• Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej nie może być niższa niż 30% łącznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.
• Ponadto ogólna wartość wygranych nie może być niższa niż 30% łącznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów. Chodzi o określenie wartości wygranych, nie o ich zakup (fanty mogą być pozyskane bezpłatnie)
• Wydanie nagród

Rozliczenie z fiskusem

Zysk z loterii jest opodatkowany podatkiem od gier w wysokości 10% sumy wpływów ze sprzedaży losów. Ponieważ podatnikiem, zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, są podmioty organizujące gry hazardowe na podstawie koncesji lub zezwolenia. Oznacza to, że podatnikiem jest również organizator loterii, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych przekracza wartość kwoty bazowej. 

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii fantowej – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania, do:

  1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
  2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej – za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Loterie fantowe urządzane na podstawie zgłoszenia czyli tzw. małe loterie fantowe nie są objęte tym podatkiem. Zgodnie z interpretacją przepisów przez Ministerstwo Finansów, urządzanie małych loterii fantowych jest zwolnione z podatku od gier, ponieważ urządzający nie są podatnikami podatku od gier.

Kto może zorganizować loterię fantową? Czy każdą loterię trzeba zgłaszać? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
www.poradnik.ngo.pl
www.biznes.gov.pl