Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sprawozdanie finansowe zbliża się wielkimi krokami

15 marca, 2023

Wracają standardowe terminy! 31 marca – to ostateczny termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe.

 Co to jest sprawozdanie finansowe 

Najkrócej można powiedzieć, że sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności organizacji pozarządowej, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe. Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe jest rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe obrazuje sytuację majątkową i finansową organizacji pozarządowej. Sprawozdanie jest oglądem finansów organizacji z wielu perspektyw:

  • rachunek zysków i strat pokazuje m. in. jakimi środkami dysponuje organizacja w danym okresie, czyli na co i ile wydaje. Sprawozdanie informuje również o tym, jaką działalność prowadziła organizacja (odpłatną lub nieodpłatną) i jakie osiągała z tego tytułu przychody oraz jakie były koszty organizacji w okresie prezentowanym w sprawozdaniu,
  • bilans wyjaśnia: jakim majątkiem dysponuje organizacja, czy jest ona zadłużona czy stabilna;
  • informacja dodatkowa opisuje mniej zrozumiałe elementy z rachunku i bilansu, prezentuje też organizację w perspektywie, której nie udało się oddać w innych częściach sprawozdania.

Terminy sprawozdawcze w 2023 roku

Przez trzy ostatnie lata czas na składanie sprawozdań finansowych trwał ponad 9 miesięcy. Standardowe terminy sprawozdawcze z ustawy o rachunkowości, w ramach których co roku organizacje pozarządowe sporządzały, zatwierdzały i wysyłały sprawozdania finansowe, były w okresie epidemii wydłużane.

Rok 2023 jest pierwszym po kilku latach, gdy Ministerstwo Finansów nie przesuwa rozporządzeniami terminów obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. 

Przesunięty natomiast (do 30 czerwca 2023 r.) będzie najprawdopodobniej termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Terminy

  • standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca,
  • standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca,
  • standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego – 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania (najpóźniej do 15 lipca).

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego na wszystkie osoby prawne, a więc dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, bez względu na ich wielkość, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności. 

Nawet jeśli organizacja jest bardzo mała, opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników, albo nie ma żadnych przychodów – finansowych czy rzeczowych – i nie ponosi też żadnych kosztów w ciągu roku finansowego (czyli nie ma tzw. obrotów), musi sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. W takich organizacjach często nie ma księgowego. Z tego względu sprawozdanie sporządzają osoby zarządzające organizacją.

Uwaga! Tylko organizacje, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą nie sporządzać rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli opisany powyżej obowiązek sprawozdawczy jest dla organizacji uciążliwy, a spełnia ona określone kryteria, może zdecydować się na uproszczoną ewidencję i nie sporządzać sprawozdania.

Zatwierdzenie sprawozdania

To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji – może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub walne zebranie. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.

W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok, organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Może go przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

Ujemny wynik finansowy nie wymaga podejmowania uchwał na etapie zatwierdzania sprawozdania. Jeśli koszty związane z tym wynikiem pokrywane były z zysków lat ubiegłych, nie wymaga to uchwał. Jeśli były pokrywane z funduszu statutowego, uchwała dotycząca przeznaczenia tego funduszu na pokrycie konkretnych kosztów powinna być podjęta przez właściwy organ. Każda decyzja zmieniająca fundusz statutowy organizacji wymaga uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest załączana do sprawozdania i staje się jego integralną częścią.

Sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego – czyli dla większości organizacji do 30 czerwca.

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej musi być nie tylko sporządzone w formie elektronicznej (w strukturze logicznej) – musi być też podpisane elektronicznie. Sprawozdania można podpisywać podpisem elektronicznym (zwykle płatnym) albo profilem zaufanym (ePUAP).

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego? Nie wiesz jak podpisać elektronicznie takie sprawozdanie? Chcesz dowiedzieć się więcej o CIT-8? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
https://www.gov.pl/web/pozytek/6-obowiazki-sprawozdawcze-organizacji-pozytku-publicznego
https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-ngo-za-2022-rok-czy-w-2023-wroca-standardowe-terminy-sprawozdawcze