Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komitet Monitorujący już działa!

17 marca, 2023

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 odbyło się w 27 lutego. Rok 2023 otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie rozpoczną się już w kwietniu!

Przypomnijmy, że Komitet został powołany na początku tego roku przez zarząd województwa dolnośląskiego uchwałą o powołaniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. 

Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a przewodniczy mu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. W skład Komitetu Monitorującego weszli przedstawiciele 55 podmiotów, w tym 27 przedstawicieli z podmiotów sektora publicznego i 28 przedstawicieli reprezentujących sektor niepubliczny.

Oprócz tego do udziału w posiedzeniach Komitetu zostało zaproszonych 16 podmiotów w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

Wśród przedstawicieli reprezentujących sektor niepubliczny znaleźli się członkowie Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO: przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości Kobiet i Mężczyzn – Fundacja Jagniątków, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Dobrych Działań oraz Fundacji Merkury.

Jedną z przedstawicielek reprezentującą sektor niepubliczny, jest Maria Mika z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Maria Mika: Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 – to nowa nazwa programu regionalnego, z którego będą mogły korzystać również podmioty ekonomii społecznej w najbliższych latach. W sumie  Polska otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na nasze województwo, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.  W perspektywie 2021-2027 szczególnie ważne wymieniane są takie jak: wzmacnianie tzw. „Europy społecznej” i zbliżenie do obywateli; ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości.

Jakie obowiązki wiążą się z zasiadaniem w Komitecie? Jak mówi nam Maria Mika jej zadanie, jako członka, polega przede wszystkim na monitorowaniu.

Monitorowanie głównie dotyczy:

1)        postępów we wdrażaniu programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych;
2)        wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu i środków podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom;
3)        postępów w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działań następczych podjętych na ich podstawie;
4)        realizacji działań w zakresie komunikacji i widoczności;
5)        w stosownych przypadkach, postępów we wdrażaniu operacji o znaczeniu strategicznym;
6)        czy spełniane są warunki podstawowe i ich czy są stosowane przez cały okres programowania;
7)        w stosownych przypadkach, postępów w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów.

Program regionalny  będzie finansowany z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Obejmie on następujące osie priorytetowe:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Środowisko
 3. Transport
 4. Infrastruktura społeczna
 5. Rozwój terytorialny
 6. Rynek pracy i włączenie społeczne
 7. Edukacja
 8. Sprawiedliwa transformacja
 9. Pomoc techniczna EFRR
 10. Pomoc techniczna EFS+
 11. Pomoc techniczna FST

Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli: 

 • Bardziej inteligentna Europa, 
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa, 
 • Lepiej połączona Europa, 
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli

Rok 2023 otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych. To blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, które zostaną przeznaczone na zrównoważony rozwój całego województwa. 

Jak podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego, przygotowanie programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 odbyło się z szerokim udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych z całego regionu. Efektem jest szeroki konsensus i program uwzględniający postulaty wielu stron gwarantujący jednocześnie sprawiedliwy dostęp do wsparcia unijnego dla całego regionu. 

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie rozpoczną się w kwietniu. Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego Newslettera.