Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku już 27 marca!

22 marca, 2023

27 marca we Wrocławiu odbędzie się Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Forum poprowadzi Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, jako współorganizator wydarzenia. 

Organizatorami Forum, obok Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas forum poruszane będą takie zagadnienia jak potrzeby i wyzwania dla rad pożytku oraz zadania rad pożytku w praktyce. Odbędzie się także prelekcja połączona z dyskusją zatytułowana „W kierunku dialogu obywatelskiego – dwugłos z dwóch perspektyw: administracji publicznej i NGO.”

Program

11:00 | Otwarcie Forum
• Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
• Maria Lewandowska-Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
•Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11:15-12:45 | W kierunku dialogu obywatelskiego – dwugłos z dwóch perspektyw: administracji publicznej i NGO + dyskusja
• Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
• Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu WRDPP

12:45-14:00 | Warsztaty w 2 grupach:
1) Potrzeby i wyzwania dla rad pożytku
• Alicja Gawinek, Członkini Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodnicząca Zespołu ds. Sprawozdawczości Organizacji Pozarządowych i Uproszczeń krajowej RDPP
2) Zadania rad pożytku w praktyce
• Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP

14:00-14:15 | Podsumowanie

14:15 | Obiad

Miejsce:
Centrum na Przedmieściu – ul. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu, które prowadzi Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Współfinansowanie wydarzenia:
• Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego
• Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego #NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
• Stowarzyszenie „EKOSKOP”
• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
• Stowarzyszenie Sokial

REJESTRACJA na wydarzenie: https://tiny.pl/w8mlw
Wydarzenie Facebook
Chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego Biuletynu!

Powoływanie Rad Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Jej rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Rady Działalności Pożytku Publicznego tworzone są na różnych szczeblach samorządu. Bez względu na to, na jakim szczeblu działają, wszystkie powoływane są przez organ wykonawczy, a ich powołanie, od kilku lat jest obligatoryjne. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad na szczeblu powiatu, gminy, województwa czy też krajowym. Wcześniej powołanie tego organu było prawem, a nie obowiązkiem organu wykonawczego. Teraz, samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola organizacji pozarządowych. Brak odpowiedzi na wniosek organizacji, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Obecnie działająca, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana uchwałą zarządu województwa dolnośląskiego i pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Kadencja powołanej w 2020 roku rady kończy się w tym roku.

Skład Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z uchwałą, Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w danym regionie. Robi to w ciągu 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb powoływania członków określa w drodze uchwały zarząd województwa. Ustawa wymaga by reprezentanci trzeciego sektora stanowili co najmniej połowę członków rady, ale nie precyzuje sposobu, w jaki mają być wybrani. Aby w najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby sektora w tej kwestii, założenia uchwały powinny być wcześniej skonsultowane.

W skład wojewódzkiej rady wchodzi 20 członków organizacji pozarządowych, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zadania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Wśród najważniejszych zadań wojewódzkiej rady można wymienić:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego – oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom – zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę,
  • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Rady wszystkich szczebli samorządu mogą ze sobą współpracować. Zgodnie z przepisami ustawy rady wojewódzka, powiatowa i gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.

Czym są rady działalności pożytku publicznego? Kto powołuje rady i jaki jest skład powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego? Czym zajmują się RDPP? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: https://poradnik.ngo.pl/rady-pozytku-publicznego
Foto: wydarzenie FB