Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Erasmus+ innowacyjny i dostępny program nie tylko dla młodzieży

24 marca, 2023

Czy wiecie, że 80 proc. absolwentów programu Erasmus+ uzyskuje zatrudnienie w okresie krótszym niż trzy miesiące po ukończeniu studiów? Erasmus + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, szkoleniową dla dzieci i młodzieży. Zobacz, co jeszcze powinieneś wiedzieć o tym programie. 

Erasmus + to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Głównym celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów, które podnoszą ich  kompetencje. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. 

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i dostępny, a także bardziej cyfrowy. 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus + w perspektywie zatrudnienia w całej Europie!

Program Erasmus + będzie miał kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Europa potrzebuje społeczeństw lepiej zintegrowanych i włączających, które umożliwiają swoim obywatelom aktywny udział w demokratycznym życiu społecznym. Kształcenie, szkolenie, praca z młodzieżą i sport odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wspólnych europejskich wartości, wspieraniu integracji społecznej, zwiększaniu zrozumienia międzykulturowego i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności, a także w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw. Program Erasmus + jest skutecznym instrumentem promującym włączanie osób ze środowisk defaworyzowanych, w tym nowo przybyłych migrantów.

Europejski Obszar Edukacji

Edukacja jest podstawą samorealizacji, zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa. Ma ona zasadnicze znaczenie dla przetrwania europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Dostęp do wysokiej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie to prawo przysługujące wszystkim obywatelom, które zapisano w europejskim filarze praw socjalnych.

Pandemia COVID-19 dodatkowo podkreśliła potrzebę zapobiegania sytuacjom, w których obywatele mają utrudniony dostęp do rozwoju umiejętności i uczenia się z uwagi na bariery strukturalne, wpływające na perspektywy zatrudnienia i uczestnictwo w życiu społecznym.

Europejski Obszar Edukacji będzie współdziałał z europejskim programem na rzecz umiejętności oraz europejską przestrzenią badawczą, aby wykorzystać wiedzę i położyć podwaliny pod odbudowę gospodarki i dobrobytu w UE.

Komisja Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) pracują nad realizacją wspólnej wizji europejskiego obszaru edukacji, koncentrując swoje wysiłki na następujących aspektach:

  • poprawa jakości i równego dostępu do kształcenia i szkolenia
  • kadra nauczycielska i kadra kierownicza szkół
  • edukacja cyfrowa
  • edukacja ekologiczna
  • współpraca międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia w najbliższym czasie w ramach Programu Erasmus+

1 kwietnia –  Seminarium w Poznaniu “Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem”

Jest to stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli chcących rozpocząć swój pierwszy projekt eTwinning we współpracy z Ambasadorem programu.
Szkolenie odbywające się w Poznaniu w dniach 1-2 kwietnia 2023 r. skierowane jest do nauczycieli:
– wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (jedna grupa);
– pracujących z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej (trzy grupy);
którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.
Więcej informacji TUTAJ 

3 kwietnia – Webinarium “Edukacja włączająca z eTwinning”

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się, jak można wzbogacić wiedzę i rozwijać swoje umiejętności metodyczne z eTwininng w temacie edukacji włączającej. Poznają główne jej założenia, cele i obszary. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie nowa grupa tematyczna, która będzie wsparciem dla wszystkich nauczycieli, pedagogów specjalnych i nauczycieli współorganizujących.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00.
Więcej informacji TUTAJ 

4 kwietnia – Białystok spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+ i EKS dla szkolnictwa wyższego w ramach konkursu 2023

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na spotkanie regionalne w Białymstoku poświęcone ofercie programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w konkursie 2023.
Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 31 marca 2023 r. lub do momentu wyczerpania liczby miejsc.

24 kwietnia – Europejskie Forum Młodych Liderów 2023

W tym roku, wzorem ubiegłego, Europejskie Forum Młodych Liderów zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach. Uczestnicy spotkania to 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy goszczący na Kongresie.
Wydarzenie jest adresowane do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej.
Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać o tym, co zachęca młodych do działania, a co wręcz przeciwnie, w co młodzi chcą być zaangażowani, a gdzie ich brakuje z perspektywy starszego pokolenia.
Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.
W ramach Forum młodzi uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, kongresowi goście zaś są zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.
Więcej informacji TUTAJ 

Na czym dokładnie polega Erasmus+? Czy organizacje pozarządowe mogą wnioskować do tego programu? Jakie warunki muszą być spełnione by móc aplikować? Jakie są założenia Programu Erasmus+ w nowej perspektywie finansowej? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://erasmusplus.org.pl