Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rekomendacje Regionalne jako pokłosie Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego i spotkań w regionie

03 lutego, 2023

Efektem wielu spotkań i dyskusji, które miały miejsce podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej, a także w trakcie spotkań w regionie z udziałem przedstawicieli sektora społecznego i jednostek samorządowych, są rekomendacje w zakresie udziału sektora społecznego w partnerstwie publiczno-społecznym w rozwoju usług społecznych w województwie dolnośląskim. 

W październiku 2022 roku, w Krzyżowej, odbył się VII Dolnośląski Kongres Obywatelski. 

Ustalono na nim konieczność opracowania rzetelnej analizy sytuacji w regionie pod kątem tego, jak spełniają swoją funkcję w regionie usługi środowiskowe i odpowiedzenie na najważniejsze pytania: co, przez kogo, z jakich środków i w jakim trybie jest realizowane.

W zakresie rozwoju usług społecznych za najistotniejsze kwestie uznano:

Przygotowanie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, gdzie wspólnie współpracowaliby partnerzy z sektora samorządowego i społecznego (reprezentującego organizacje branżowe działające na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież z pieczy zastępczej oraz reprezentantów tych społeczności).

Miejscem wymiany doświadczeń oraz wspólnego wypracowywania rozwiązań ma być utworzona w tym celu, Platforma Współpracy pomiędzy samorządem województwa a społecznościami.

Przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej, która uzasadni i wytłumaczy, jak ważne są działania w zakresie usług środowiskowych i dlaczego są potrzebne.

Podejmowanie współpracy w zakresie nabywania, a także podnoszenia kompetencji kadr oraz standaryzacji usług środowiskowych pomiędzy obecnymi ich realizatorami.

Podejmowania działań promujących zawody pomocowe jako zawody przyszłości.

Kolejnym wnioskiem jest konieczność promowania dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju usług środowiskowych w regionie tj. mieszkalnictwo wspomagane, dzienne domy pobytu dla osób z niepełnosprawnością i seniorów, asystencja osobista osób niepełnosprawnych, asystencja specjalistyczna dla osób z niepełnosprawnościami (trener aktywności, trener pracy, asysta sportowa, asysta turystyczna), lotna i stacjonarna przerwa wytchnieniowa dla rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, rodzinne domy dziecka i rodzicielstwo zastępcze; skupienie szczególnej uwagi na rozwiązania realizowane we współpracy sektora społecznego z sektorem samorządowym.

Poszukiwania rozwiązań funkcjonujących w innych województwach i przenoszenie ich na grunt województwa dolnośląskiego.

Podejmowanie działań, które utrwalą i urzeczywistnią współpracę pomiędzy sektorem społecznym a lokalnym samorządem. Efektem tych działań ma być opracowywanie lokalnych dokumentów strategicznych, które wyznaczą zasady i ramy wspólnej aktywności w obszarze usług środowiskowych.  Jest to szczególnie ważne dla efektywnego wdrażania Regionalnego Planu oraz dążenia do eliminowania różnic w dostępie do usług pomiędzy powiatami i gminami województwa.

Sformułowano także wnioski i sugestie na temat dialogu publicznego na poziomie regionalnym.

Przede wszystkim współpraca

Przede wszystkim, aby stworzyć Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji potrzebna jest współpraca i zaangażowanie, bo tylko realna współpraca w tym zakresie pozwoli na przygotowanie dokumentu, który sprosta wyzwaniom zarówno merytorycznym jak i operacyjnym związanym z rozwojem na terenie Dolnego Śląska usług świadczonych w społecznościach lokalnych. 

Autorzy dokumentu są też zgodni, że istnieje wielka potrzeba zorganizowania stałej Platformy Współpracy między samorządem województwa (ROPS, IŻ, PR) a organizacjami i społecznościami, które reprezentują grupy osób korzystających z usług środowiskowych. Gwarantem jakości i trwałości wypracowanych rozwiązań mają być wąskie grupy robocze, w skład których wejdą przedstawiciele organizacji sektora społecznego i samorządów lokalnych. Grupy te będą zajmować się określonymi kwestiami i problemami np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym, dzieci i młodzież z pieczy. Grupy składałyby się z podmiotów działających na rzecz tych grup, a głównie reprezentantów tych grup, jednostek samorządów lokalnych, których doraźnie wspieraliby eksperci z zewnątrz. Grupy te będą pełniły role podmiotów dostarczających wiedzę o potrzebach, będą jednocześnie szukały rozwiązań dla poszczególnych grup przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych społeczności lokalnych.

W Rekomendacjach wskazano w sumie 13 organizacji, podmiotów i samorządów, które warto zaprosić do dialogu w grupach roboczych. Są to:

● Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

● Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

● Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

● Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa

● Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju

● Przedsiębiorstwa Społeczne: Stowarzyszenie „Skorpion” Polkowice, Centrum Wsparcia Sp. z.o.o., Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie

● Organizacje i instytucje wchodzące w skład grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności we Wrocławiu

● Miasto Wrocław

● Gmina Leśna

● Powiat Polkowicki

● Powiat Świdnicki

● Powiat Średzki

● Gmina Żukowice

Powyższe rekomendacje powstały w wyniku dyskusji i dialogu organizacji sektora społecznego.

Źródło: REKOMENDACJE REGIONALNE w zakresie udziału sektora społecznego w partnerstwie publiczno-społecznym w rozwoju usług społecznych w województwie dolnośląskim, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 
Foto: FB DFOP