Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

06 lutego, 2023

Na początku tego roku zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Komitet będzie działał jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 

W najbliższych latach będziemy mogli korzystać z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – to nowa nazwa programu regionalnego. Polska w tej nowej perspektywie otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na nasze województwo, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W tej perspektywie kilka dziedzin, takich jak ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, wzmacnianie tzw. „Europy społecznej” i zbliżenie do obywateli, jest szczególnie ważnych. Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się więc wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli:

 • Bardziej inteligentna Europa
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 • Lepiej połączona Europa
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • Europa bliżej obywateli

Program regionalny będzie finansowany  z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i obejmie następujące osie priorytetowe:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Środowisko
 3. Transport
 4. Infrastruktura społeczna
 5. Rozwój terytorialny
 6. Rynek pracy i włączenie społeczne
 7. Edukacja
 8. Sprawiedliwa transformacja
 9. Pomoc techniczna EFRR
 10. Pomoc techniczna EFS+
 11. Pomoc techniczna FST

Warto zwrócić uwagę na to, że cele i wyzwania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego będziemy korzystać na Dolnym Śląsku,  związane są bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i  przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej.  Środki te skierowane będą do Subregionu Wałbrzyskiego wraz z powiatem kamiennogórskim oraz do powiatu zgorzeleckiego.

Komitet Monitorujący

Kluczową rolę we wdrażaniu programu będzie pełnił powołany przez IZ KM (ciało doradczo-opiniujące), w skład którego wejdą m.in. partnerzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego. Powołanie do składu KM na prawach członka, a więc z prawem głosu, a w konsekwencji czynne uczestnictwo w pracach tego gremium, umożliwi partnerom zyskanie realnego wpływu na wdrażanie programu. Ponadto, zasada partnerstwa w KM będzie realizowana poprzez:

 • zapewnienie zróżnicowanego udziału w pracach Komitetu przedstawicieli wszystkich stron, w tym partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ustanowienie tożsamych dla wszystkich członków praw, obowiązków i przywilejów wynikających z Regulaminu KM, przeznaczenie określonej puli środków na szkolenia, ekspertyzy i konsultacje ze środowiskiem oraz
 • umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom udziału w konsultowaniu kwestii spornych podczas warsztatów, grup roboczych oraz spotkań tematycznych.

Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w gronie członków KM będzie zagwarantowany z uwzględnieniem art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014. Zgodnie z ww. zasadami w skład Komitetu wchodzić będą przedstawiciele właściwych władz regionalnych, lokalnych, miejskich i innych instytucji publicznych, partnerów społeczno-ekonomicznych i podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

W trakcie wyłaniania składu Komitetu będzie wzięta pod uwagę potrzeba zapewnienia reprezentatywności organizacji społecznych zajmujących się problematyką równości w prace Komitetu Monitorującego. Udział w pracach KM umożliwi podmiotom zrzeszonym w jego składzie realny wpływ m.in. na kształt dokumentów programowych, uczestnictwo w procesie monitorowania postępów programu oraz jego ewaluacji.

Komitet Monitorujący na Dolnym Śląsku

Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. W skład Komitetu Monitorującego weszli przedstawiciele 55 podmiotów, w tym 27 przedstawicieli z podmiotów sektora publicznego i 28 przedstawicieli reprezentujących sektor niepubliczny.

Oprócz tego do udziału w posiedzeniach Komitetu zostało zaproszonych 16 podmiotów w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

Wśród przedstawicieli reprezentujących sektor niepubliczny znaleźli się członkowie Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO: 

 • Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości kobiet i mężczyzn – Fundacja „Jagniątków”, Sławomir Wieteska – Członek KM; Dominika Błaszczyk – Zastępca;
 • Przedstawiciel federacji organizacji pozarządowej – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych; Maria Lewandowska-Mika – Członek KM; Beata Hernik-Janiszewska – Zastępca;
 • Przedstawiciel organizacji działającej na rzecz migrantów – Fundacja Dobrych Działań; Bożena Wójcicka – Członek KM; Joanna Krasowska – Zastępca;
 • Przedstawiciel organizacji działającej na rzecz kształcenia osób dorosłych – Fundacja „Merkury”; Waldemar Weihs – Członek KM; Hubert Cymbalista – Zastępca.

Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Komitetu odbędzie się w poniedziałek 27 lutego.


Źródło:
https://rpo.dolnyslask.pl/powolanie-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-na-lata-2021-2027/
Drugi projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027