Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kobiety w organizacjach pozarządowych

15 lutego, 2023

Jak wygląda podział osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych ze względu na płeć? Przeanalizowaliśmy raport „Kondycja organizacji pozarządowych”i okazuje się, że niezmiennie tak samo – kobiety stanowiły i nadal stanowią większy odsetek osób wśród zespołów pracowniczych działających w trzecim sektorze. Sytuacja jednak zmieniła się na szczeblu zarządów.

Jednym z podmiotów zainteresowania badawczego w raporcie „Kondycja organizacji pozarządowych” było zaangażowanie kobiet w organizacjach pozarządowych. Monitorowano odsetek kobiet wśród zarządów organizacji, jej członków (tylko w stowarzyszeniach) oraz płatnego personelu.
Według badań odsetek kobiet wśród zespołów pracowniczych wynosi 60 procent. 

Wyraźnie wzrostowy trend zaobserwowano odnośnie odsetka kobiet w zarządach i wśród członków. Tutaj sytuacja jeszcze kilkanaście lat temu wyglądała inaczej. W 2004 roku zarówno w zarządach jak i wśród członków zdecydowanie przeważali mężczyźni (odsetek kobiet wynosił około 1/3 kobiet). W kolejnych latach stopniowo proporcja płci wyrównywała się i w 2021 roku kobiety stanowiły już połowę składu zarządów oraz bazy członkowskiej. Od 20 lat na podobnym poziomie jest udział mężczyzn w zarządach organizacji zajmujących się takimi obszarami jak sport, rekreacja, turystyka i hobby (wg badań w 2021r. kobiety stanowiły zaledwie 32 procent składu zarządów organizacji  o tych profilach). W organizacjach sportowych zdecydowanie dominują mężczyźni: stanowią średnio ponad 70% członków i składu zarządów.

Istnieją też ogólnie przyjęte sfeminizowane zarządy organizacji o profilach: pomoc społeczna, edukacja, kultura, sztuka – w zarządach działających na tych płaszczyznach kobiety stanowiły 71 procent składu zarządów. Jeszcze inaczej rozkładają się proporcje między płciami na szczeblu pełnienia funkcji prezesa lub prezeski organizacji. Tutaj dominują mężczyźni – według badań z 2021 r. 59 procent to organizacje, na czele których prezesem jest mężczyzna. Dane pochodzą z najnowszego badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”.

Podsumowując: w organizacjach pozarządowych więcej kobiet znaleźć można wśród pracowników i wolontariuszy niż wśród członków zarządu i w ich władzach.

W raporcie czytamy, że powodem zachodzących przemian struktury sektora społecznego mogą być większe ambicje kobiet do zasiadania w zarządach organizacji oraz coraz większa otwartość i gotowość organizacji na wprowadzanie trendów związanych z równouprawnieniem.

Na dominację kobiet wśród wolontariuszy zewnętrznych i pracowników mogą wpływać też inne czynniki. Z jednej strony w sektorze pozarządowym mamy stosunkowo często do czynienia z pracą w niepełnym wymiarze godzin, a takie zatrudnienie pozwala kobietom łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Kolejną sprawą są kwestie zarobków, które są stosunkowo niskie w organizacjach pozarządowych. Powodem może być też to, że w organizacjach często zatrudnia się osoby do prac biurowych czy zajmujące się księgowością – a te zawody są w Polsce wyraźnie sfeminizowane.

Jeszcze innym powodem mogą być odmienne role przypisane w społeczeństwie kobietom i mężczyznom – to one częściej zajmują się opieką nad dziećmi i osobami starszymi, a wiele organizacji angażuje wolontariuszy właśnie do tego rodzaju działań.

Czy jest równouprawnienie w zatrudnieniu ze względu na płeć? Kiedy występuje dyskryminacja w pracy? Czy jest różnorodność w pracy? Dlaczego różnorodność jest potrzebna? Jak wspierać różnorodność w pracy? Jak zarządzać różnorodnością? Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
https://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/13977-jaka-jest-pe-trzeciego-sektora-kobieca-dobroczynno-mski-sport
Raport „Kondycja organizacji pozarządowych”