Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Już nie 1% a 1,5% podatku dla organizacji pozarządowych

08 lutego, 2023

Zbliża się okres rozliczeniowy podatku dochodowego.W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

Wraz ze zmianami przepisów (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5%, a nie jak do tej pory 1%, swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Skąd te zmiany?

1 stycznia 2022 r. wszedł w życie Polski Ład, który znacząco podwyższył kwotę wolną od podatku. Następnie 1 lipca wszedł w życie Polski Ład 2.0, przewidujący obniżenie stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. 

Te zmiany niepokoiły organizacje pożytku publicznego (OPP) uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku argumentując to tym, że część osób o niższych dochodach nie zapłaci w ogóle podatku, nie będzie więc miało sposobności obdarować 1 proc. żadnej organizacji. 

Inni – przy założeniu, że osiągną takie same dochody jak dotychczas – zapłacą niższy podatek, tak więc również 1 proc. tego podatku będzie stanowił niższą kwotę. Pojawił się w rządzie pomysł, że jeśli organizacje korzystające z 1 proc. miałyby dostać mniej pieniędzy niż do tej pory, państwo uzupełni ten ubytek.

Ostatecznie jednak Sejm przyjął rozwiązanie zaproponowane przez Senat, by od tego roku podatnicy mogli przekazać na rzecz wybranej OPP już 1,5 proc, a nie 1 proc. podatku.

Przekazanie 1,5% podatku jest proste i nic nie kosztuje podatnika

Przekazując 1,5% podatku, podatnik samodzielnie decyduje o tym, co stanie się z częścią jego podatków i jak zostaną one wykorzystane. To nic nie kosztuje, a jest się w stanie wspomóc najbardziej potrzebujących. 

Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały ubiegły rok).

Kto może przekazać podatek?

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1,5% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). 

Organizacje Pożytku Publicznego

Warunkiem uzyskania statusu OPP jest m.in. to, czy organizacja:

  • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (szczególny cel działalności);
  • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
  • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
  • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
  • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
  • podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru – zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości (na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego);
  • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (jeśli nie przekaże – nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionego do 1,5 %).

Jak przekazać podatek?

Aby to zrobić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Przekazaniem środków z 1,5% podatku zajmą się już urzędy skarbowe.

Uwaga! podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1,5% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

Aktualnie liczba wpisanych do KRS organizacji, którym można przekazać 1,5% podatku, sięga niemal 10 tysięcy. Pełny wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności. 

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na  miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z ustawą o pożytku otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego – czyli na to co organizacja ma zapisane w swoim statucie.

Chcesz przekazać 1,5% organizacji pozarządowej, a nie wiesz jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę przy wyborze organizacji pozarządowej? A może jesteś z organizacji pozarządowej i nie wiesz jak przygotować kampanię 1,5%?Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8451445,1-5-proc-podatku-polski-lad-2-0-opp-1-procent.html
https://www.e-pity.pl/odliczenie-opp-poradnik/
https://www.e-pity.pl/co-to-jest-opp/