Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Darowizny od osób prawnych

22 lutego, 2023

Darowizna jest jednym ze źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Na czym polega i jakie korzyści ma darczyńca przekazując darowiznę? 

Najprościej mówiąc z darowizną od osób prawnych mamy do czynienia w sytuacji, kiedy podmiot posiadający osobowość prawną, na przykład firma czy spółka, przekazuje środki pieniężne lub rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowej. 

Organizacje pozarządowe mogą otrzymywać darowizny od osób prawnych. Osoba prawna może przekazać organizacji pozarządowej darowiznę w dwóch formach: w formie pieniężnej i rzeczowej.

Najczęściej zawierana jest umowa pomiędzy darczyńcą i podmiotem obdarowanym, chociaż nie jest ona wymagana. 

Darowiznę można przekazać ogólnie na cele statutowe organizacji (stowarzyszenia, fundacji) albo na jeden wybrany cel (np. pomoc bezdomnym zwierzętom). Ważne jest, by cele statutowe organizacji mieściły się w katalogu zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Katalog zadań publicznych określony w art. 4 ustawy został przez ustawodawcę szeroko zdefiniowany. Jako zadania publiczne uznawane są m. in. działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Na czym polega różnica między darowizną a sponsoringiem?

W sytuacji, kiedy osoba prawna np. firma przekazuje środki pieniężne lub rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowej łatwo pomylić darowiznę ze sponsoringiem.

W przypadku darowizny jest to działanie bezinteresowne. W przypadku sponsoringu mamy do czynienia z konkretnymi oczekiwaniami sponsora. 

Przy umowie sponsorskiej, sponsor zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty lub świadczenia na rzecz sponsorowanego w zamian za reklamę, popularyzację czy wyróżnienie jego marki. Jest to zobowiązanie dwustronne, gdzie korzyści występują po obu stronach. W sytuacji podpisania umowy sponsoringowej organizacja pozarządowa musi prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast w umowie darowizny darczyńca przekazuje pieniądze lub określone świadczenia na rzecz obdarowanego, nie oczekując nic w zamian. Jest to zobowiązanie jednostronne, gdzie korzyści występują po jednej stronie. 

Oczywiście obdarowany może podarować darczyńcy drobny upominek (na przykład koszulkę z logiem organizacji) w ramach wyrażenia wdzięczności za wsparcie organizacji, o ile nie będzie to stanowić równowartości otrzymanej darowizny i nie będzie wątpliwości, co do intencji zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego, gdyż mogłoby to rodzić obawy o uznanie danej czynności za sprzedaż bądź sponsoring.

Korzyści dla osoby prawnej z przekazania darowizny

Wśród korzyści dla osób prawnych z pewnością jest budowa pozytywnego wizerunku firmy, spółki czy innego podmiotu posiadającego osobowość prawną. Zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej jest lepiej odbierane przez obywateli i urzędników, może stanowić kartę przetargową w negocjacjach, gdyż zdobywa się prestiż i szacunek otoczenia. Drugą zaletą jest to, że darowizny na cele społeczne można odpisać od podstawy opodatkowania.

Odliczenie od podatku

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, że można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
    – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, 

– organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

  • przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania osoba prawna może odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Drugą ważną kwestią jest to, że organizacja nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli otrzymana przez nią darowizna zostanie przekazana na jej cele statutowe, które zawierają się w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku przekazania rzeczy lub usług darowizna powinna być uwierzytelniona dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Podsumowując, w przypadku fundacji i stowarzyszeń mających osobowość prawną uzyskana darowizna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli zostanie przeznaczona na cele statutowe. W związku z tym otrzymane darowizny należy wykazać w formularzu CIT-D, będącym załącznikiem do formularza CIT-8. W formularzu należy wskazać darczyńców, którzy przekazali wartości powyżej 15 000 zł albo, jeżeli suma wartości darowizn w ciągu roku od jednego darczyńcy przekroczyła kwotę 35 000 zł. W deklaracji należy wskazać także cele zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, na jakie została przeznaczona otrzymana darowizna.

Czy firma lub spółka może przekazać organizacji pozarządowej darowiznę? W jaki sposób przyjąć darowiznę? Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna, by darczyńca mógł ją odliczyć? Gdzie szukać potencjalnych darczyńców? Jak rozliczyć darowiznę? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-sponsoring-a-darowizna-jakie-sa-roznice
https://poradnik.ngo.pl/darowizny