Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regionalny Program Operacyjny – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

14 listopada, 2022

FEDS 2021-2027

Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 – to nowa nazwa programu regionalnego, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Program Regionalny to ponad 2,3 miliarda euro dla naszego województwa:

– ponad 1,25 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– ponad 480,7 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

– ponad 581,5 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Więcej o funduszach europejskich oraz nowej perspektywie finansowej przeczytasz TUTAJ.

Osie priorytetowe Programu:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 
 2. Środowisko 
 3. Transport 
 4. Infrastruktura społeczna 
 5. Rozwój terytorialny 
 6. Rynek pracy i włączenie społeczne 
 7. Edukacja 
 8. Sprawiedliwa transformacja 
 9. Pomoc techniczna EFRR 
 10. Pomoc techniczna EFS+ 
 11. Pomoc techniczna FST 

Cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa 
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa 
 • Lepiej połączona Europa 
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym 
 • Europa bliżej obywateli 

Cele i wyzwania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego będziemy korzystać na Dolnym Śląsku, związane są bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej. Środki te skierowane będą do Subregionu Wałbrzyskiego wraz z powiatem kamiennogórskim oraz do powiatu zgorzeleckiego. 

Forum Ekonomiczne i Kontrakt Programowy

7 września br. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu podpisany został Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego. Jest to umowa pomiędzy samorządem województwa i rządem określający warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Przyjęcie dokumentu otworzyło drogę do negocjacji z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Prace nad zapisami dokumentu rozpoczęły się w marcu 2021 r. Wówczas odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu Dolny Śląsk będzie rozwijał się w kolejnych latach, dlatego tak ważne jest precyzyjne i odpowiadające potrzebom Dolnoślązaków przygotowanie projektu Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027. 

Podpisany, liczący prawie sto stron, dokument ustala między innymi maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa. Dodatkowo precyzuje także kierunki i warunki wsparcia, określa przedsięwzięcia priorytetowe, a także charakteryzuje warunki przekazywania i rozliczania środków. 

Projekt Programu

Obecnie drugi już projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 został przyjęty przez Zarząd Województwa (uchwała nr 6070/VI/22 z dnia 27.10. 2022 r.) i przekazany do Komisji Europejskiej. Stanowi to kolejny etap prac przygotowawczych do wdrożenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 na Dolnym Śląsku

Prace nad projektem FEDS 2021-2027 prowadzone są z uwzględnieniem zapisów pakietu legislacyjnego dotyczącego realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 oraz mając na uwadze treść Umowy Partnerstwa, a także treść zgłoszonych przez Komisję Europejską uwag do programu.

Uchwały DRDPP w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apelowała i wciąż apeluje o udział członków organizacji pozarządowych w procedurach Komitetów Monitorujących, o czym pisaliśmy TUTAJ.

I tak – na początku listopada Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołała członków Komisji Wyborczej oraz Komisji Odwoławczej, w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

UCHWAŁA NR 55/III/22 DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 04 listopada 2022 r.w sprawie powołania Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

UCHWAŁA NR 56/III/22 DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 04 listopada 2022 r.w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 

Protokół z naboru przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Jakie zasady obowiązują w finansowaniu unijnym? Jaka jest różnica między programem a funduszem europejskim? Chcesz wiedzieć więcej na temat procedur, wyborów lub funkcji komitetów monitorujących? Skorzystaj z  bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś! 

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl, www.rpo.dolnyslask.p, www.zitwrof.pl