Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nabór trwa

16 listopada, 2022

26 października Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listę rządowych programów na rok 2023 na łączną kwotę 236 456 700,00 zł. Prawie wszystkie z jednym terminem naboru – do 30 listopada 2022. Wachlarz tematyczny jest szeroki, a każdy z programów operuje przynajmniej kilkumilionowym budżetem.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z wytypowanych obszarów – programy artystyczne, edukacyjne, promujące czytelnictwo, z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego, programy infrastrukturalne i inne.

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI bez konieczności przesyłania dokumentacji papierowej. Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymagana będzie na dalszym etapie.

Zapoznaj się z listą programów:

1. Badanie polskich strat wojennych

NABÓR do 30.11.2022

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w związku z II wojną światową w zakresie zbiorów pochodzących z kolekcji publicznych, prywatnych i związków wyznaniowych. Wspierane są kwerendy archiwalne, digitalizacja źródeł, wydawnictwa, konferencje, szkolenia, budowa stron internetowych i organizacja wystaw poświęconych stratom wojennym lub badaniom proweniencyjnym.

Instytucja Zarządzająca – Departament Restytucji Dóbr Kultury

LINK

2. Czasopisma

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Instytucja Zarządzająca – Instytut Książki

LINK

3. Edukacja artystyczna

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Instytucja Zarządzająca – Departament Szkolnictwa Artystycznego

LINK

4. Edukacja kulturalna

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Kultury

LINK

5. Film

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Instytucja Zarządzająca – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

LINK

6. Groby i cmentarze wojenne w kraju

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Instytucja Zarządzająca -Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci

LINK

7. Infrastruktura domów kultury

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Instytucja Zarządzająca -Narodowe Centrum Kultury

LINK

8. Infrastruktura kultury

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Instytucja Zarządzająca – Departament Szkolnictwa Artystycznego

LINK

9. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

Instytucja Zarządzająca – Departament Szkolnictwa Artystycznego

LINK

10. Kultura cyfrowa

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

[Szkolenie online pn. „Projekty digitalizacyjne w instytucjach kultury – teoria i praktyka” organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w dniu 21 listopada 2022, godz. 9:00-13:00, platforma Zoom.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nimoz.pl/aktualnosci/spotkanie-szkoleniowe-online-projekty-digitalizacyjne-w-instytucjach-kultury-teoria-i-praktyka.html ]

Instytucja Zarządzająca – Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych

LINK

11. Kultura Dostępna

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Kultury

LINK

12. Kultura ludowa i tradycyjna

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Instytucja Zarządzająca – Departament Narodowych Instytucji Kultury

LINK

13. Literatura

NABÓR do 30.11.2022

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży. Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Instytucja Zarządzająca – Instytut Książki

LINK

14. Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Instytucja Zarządzająca – Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci

LINK

15.Miejsca pamięci narodowej za granicą

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Instytucja Zarządzająca – Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci

LINK

16. Muzyczny ślad

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki oraz tańca.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

LINK

17. Muzyka

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

LINK

18. Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.

Instytucja Zarządzająca – Departament Narodowych Instytucji Kultury

LINK

19. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

LINK

20. Ochrona zabytków

NABÓR do 28.11.2022 (ogłoszenie naboru 27.10.2022)

W edycji programu na 2023 r. planowane są dwa terminy naboru – do 28 listopada 2022 r. na prace planowane do wykonania w 2023 r. oraz do 31 marca 2023 r. na refundację prac, wykonanych w latach 2020-2022.

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Instytucja Zarządzająca – Departament Ochrony Zabytków

LINK

21. Ochrona zabytków archeologicznych

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Dziedzictwa

LINK

22. Partnerstwo dla książki

NABÓR do 30.11.2022

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Instytucja Zarządzająca – Instytut Książki

LINK

23. Promesa dla kultury

NABÓR do 30.11.2022

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Instytucja Zarządzająca – IDepartament Funduszy i Spraw Europejskich

LINK

24. Promocja czytelnictwa

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Instytucja Zarządzająca – Instytut Książki

LINK

25. Promocja kultury polskiej za granicą

NABÓR do 30.11.2022

Strategicznym celem programu jest upowszechnianie polskiej kultury poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską. Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie następujących geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku.

Instytucja Zarządzająca – Departament Współpracy z Zagranicą

LINK

26. Sztuki wizualne

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Instytucja Zarządzająca – Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

LINK

27. Taniec

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu – zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

LINK

28. Teatr

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze.

Instytucja Zarządzająca – Departament Narodowych Instytucji Kultury

LINK

29. Wspieranie działań muzealnych

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

LINK

29. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Instytucja Zarządzająca – Departament Szkolnictwa Artystycznego

LINK

30. Zamówienia kompozytorskie

NABÓR do 30.11.2022

Celem programu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej.

Instytucja Zarządzająca – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

LINK

*31. Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem
NABÓR ZAMKNIĘTY (ogłoszenie naboru 24.10.2022; nabór do 09.11.2022)

Strategicznym celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Instytucja Zarządzająca – Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci

LINK

Twoja organizacja chce aplikować o dofinansowanie? Zamierzasz złożyć wniosek? Masz wątpliwości lub potrzebujesz wsparcia? Prowadzimy bezpłatne konsultacje i doradzamy.
Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty (z dn.12i13.11.2022r.)