Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dolnośląskie fundusze na kulturę – trwa nabór w otwartym konkursie ofert dla NGO

25 listopada, 2022

Dnia 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6147/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

ZOBACZ:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy Komisji
Obowiązek informacyjny 

Dofinansowanie

W ramach niniejszego konkursu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza na realizację zadań wskazanych w części II ogłoszenia, środki finansowe budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości  1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wieloletnie oraz 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania jednoroczne w 2023 r. 

Wkład własny

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu własnego finansowego oferenta w wysokości co najmniej 10 % finansowej wartości projektu, rozumianego jako własne środki finansowe oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł.
Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią środków finansowych z innych źródeł, są odrębną pozycją w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania.
Zamieszczenie w kosztorysie oferty wyceny pracy społecznej członków organizacji lub świadczeń wolontariuszy nie będzie traktowane jako wkład własny finansowy oferenta.

Podmioty uprawnione

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem. 

Termin naboru i realizacji

Oferty należy składać do 15 grudnia 2022 r.

Termin realizacji zadań objętych konkursem:
– dla zadań jednorocznych od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
– dla zadań wieloletnich od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Składanie ofert

Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem Generatora eNGO, według jednego ze wskazanych sposobów:

I sposób – przez generator wraz z wersją papierową – złożenie oferty papierowej wygenerowanej z  aplikacji Generator eNGO wraz z wymaganymi załącznikami.
II sposób – przez generator oraz wysłanie w sposób elektroniczny wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.

Nie będą rozpatrywane oferty złożone tylko w wersji papierowej.
Szczegóły składania ofert zamieszczone są w ogłoszeniu konkursowym.
O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Cel konkursu

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych województwa dolnośląskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Rodzaje zadań

Zadanie I
INTERWENCJE ARTYSTYCZNE

Zadania, których celem jest upowszechnianie i poprawa dostępności kultury oraz likwidowanie tzw. „białych plam” na mapie kulturalnej województwa, podnoszące jakość oferty kulturalnej w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z małych miejscowości i turystów odwiedzających Dolny Śląsk, zwiększające obecność kultury w życiu społecznym oraz stymulujące aktywność kulturalną na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury, skierowane do różnych grup społecznych, bez ograniczeń wiekowych,
w formie:
1. wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym: spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, koncertów, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacji przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych i innych;
2. działań interdyscyplinarnych opartych o współpracę artystów, grup nieformalnych ze społecznością lokalną, m. in. uwzględniające partnerstwa międzysektorowe na poziomie lokalnych gmin i powiatów.

Zadanie II
# MOJEDOLNOŚLĄSKIE

Zadania, których celem jest popularyzacja wiedzy o regionie, wzmocnienie, pielęgnowanie oraz eksplorowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska, upowszechnianie wiedzy na temat wielokulturowości regionu, mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców zamieszkujących Dolny Śląsk, kultywowanie pamięci o zasłużonych dla regionu i kraju wybitnych postaciach, a także różnorodne przedsięwzięcia wpisujące się w obchody Święta Województwa Dolnośląskiego.
Działania wykorzystujące zasoby kulturowe Dolnego Śląska – obiekty zabytkowe, walory kulturowe dziedzictwa przyrodniczego, środowiska naturalnego, zasoby wodne – Odry oraz innych rzek Dolnego Śląska.
Przedsięwzięcia polegające na przygotowywaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska i wspierające mobilność artystów z województwa dolnośląskiego zarówno w regionie, w kraju, jak i za granicą,
w formie:
1. działań edukacyjnych, pokazów, spotkań, uroczystości, warsztatów, wydarzeń artystycznych, prezentacji, prowadzenia grup i zespołów artystycznych oraz amatorskich pielęgnujących i inspirowanych regionalnymi tradycjami śpiewaczymi, rzemieślniczymi i inne działania na rzecz tożsamości kulturowej;
2. aktywności kulturalnych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, imprez, cyklicznych zajęć, kultywowanie legend i zwyczajów, obrzędów związanych z dolnośląskimi rzekami;
3. udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o wysokiej randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą.
W przypadku Zadania II. Pkt. 3 po stronie kosztów finansowych z dotacji dopuszcza się wyłącznie koszty zakwaterowania i transportu (w tym przejazdy uczestników) związane z realizacją zadania publicznego.

Zadanie III
FESTIWALE

Zadania, których celem jest realizacja przedsięwzięć o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, sprzyjających wzrostowi uczestnictwa w kulturze, międzynarodowej wymianie artystycznej, podnoszące jakość oferty kulturalnej i oferty spędzenia czasu wolnego w regionie oraz posiadające wysoki potencjał promocyjny; skierowane do szerokiego grona odbiorców i uwzględniające odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochronę walorów środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego regionu,
w formie:
1. festiwali cyklicznych w wybranej dziedzinie kultury i sztuki lub interdyscyplinarnych wydarzeń o wysokiej randze artystycznej przy udziale wybitnych artystów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz upowszechniających nowatorskie zjawiska twórcze;
2. przeglądów i innych przedsięwzięć muzycznych, teatralnych, filmowych lub interdyscyplinarnych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska, sprzyjających mobilności w regionie, wzmacniające wizerunek marki regionu.

Zadanie IV
Z KULTURĄ NA „TY”

Zadania z zakresu edukacji kulturalnej i o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych, których celem jest rozwój kreatywności, percepcji twórczej uczestników, podnoszenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze oraz wspieranie talentów osób w rożnym wieku (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o utrudnionym dostępie do kultury),
w formie:
1. działań animacyjnych i edukacyjnych, pokazów, spotkań, uroczystości, warsztatów, wydarzeń artystycznych, prezentacji, prowadzenia grup i zespołów amatorskich;
2. udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach amatorskich.
W przypadku Zadania IV. pkt. 2 po stronie kosztów finansowych z dotacji dopuszcza się wyłącznie koszty zakwaterowania i transportu uczestników związane z realizacją zadania publicznego.

Kontakt

Barbara Górniak
barbara.gorniak@dolnyslask.pl / tel. 71 770 43 27

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować treść składanej oferty? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl