Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dodatek do ogrzewania i ochrona odbiorców paliw gazowych

15 października, 2022

Dodatek do ogrzewania 

Jedną z form wsparcia podmiotów wrażliwych, do których zaliczają się organizacje pozarządowe, jest dodatek do ogrzewania uregulowany w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Aby ubiegać się o dodatek, należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. 

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

1)         które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2)         których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Nie dotyczy jednak podmiotów, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Zostały one objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej (informacje poniżej). Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu. 

Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku ma 30 dni. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 26. 1. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4:
1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wyko nywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.
4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, dodatek ten jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.
5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:
D = (Zk − Skp) x 0,4,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
6. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera obliczenia wykonane na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 5. Do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń, o których mowa w ust. 5.
7. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
8. Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
9. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.
10. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera:
1) oznaczenie organu, do którego jest kierowany wniosek;
2) oznaczenie podmiotu wrażliwego składającego wniosek i jego siedziby;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer rejestrowy właściwy dla podmiotu wrażliwego składającego wniosek;
4) adres poczty elektronicznej;
5) wskazanie, jakim podmiotem spośród podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 jest wnioskodawca;
6) oznaczenie rodzaju głównego źródła ciepła oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa, zgodnie z informacją przekazaną przez podmiot wrażliwy składający wniosek do ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
7) elementy składowe wzoru, o którym mowa w ust. 5;
8) wnioskowaną wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych;
9) oświadczenie, że podmiot uprawniony nie skorzystał ze wsparcia w ramach ustawy wymienionej w art. 24 ust. 8;
10) oświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2;
11) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacony dodatek dla podmiotów wrażliwych;
12) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych.
11. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
13. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a także pod względem jego wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dołączonych dokumentów, w tym dowodów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy.
14. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
15. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę tego dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu tego dodatku.
17. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
18. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi inne uzasadnione wątpliwości organu wypłacającego co do zgodności ze stanem rzeczywistym, organ wypłacający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości organu wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.
19. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych lub wątpliwości organu wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia organ wypłacający odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota dodatku dla podmiotów wrażliwych budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy.
20. Odmowa przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.
21. W przypadku uznania przez organ wypłacający dodatku dla podmiotów wrażliwych za otrzymany nienależnie wnioskodawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
22. W przypadku gdy wnioskodawca nie zwrócił nienależnie otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ wypłacający wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
23. W przypadku gdy wnioskodawca nie dokona zwrotu dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ust. 21, organ wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty dodatku dla podmiotów wrażliwych podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty dodatku dla podmiotów wrażliwych są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania.
24. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, a także zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku
.

Ochrona odbiorców paliw gazowych 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie w styczniu 2022 roku, znacznie rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców, w tym organizacje pozarządowe. Szczegółowy wykaz podmiotów przytoczony został w artykule – Ciepło z rekompensatą, również dla NGO.

W celu uzyskania ochrony taryfowej konieczne jest złożenie przez te podmioty oświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek uznania ich za podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej jak również zawierającego określenie szacowanej części paliwa gazowego zużywanej na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączonej spod administracyjnej kontroli cen.

Oświadczenia powinny być składane przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej. Co istotne, niezłożenie przez odbiorcę oświadczenia uprawnia sprzedawcę paliw gazowych do niestosowania wobec tego odbiorcy ochrony taryfowej.

Ochrona taryfowa dla odbiorców została przedłużona do 31 grudnia 2027 r.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości wsparcia Twojej organizacji? Jak uzyskać dodatek do ogrzewania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu oświadczenia? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!