Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ciepło z rekompensatą, również dla NGO

12 października, 2022

Przepisy ustawy mają na celu wdrożenie działań ochronnych, których celem jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także dla szeroko rozumianych „podmiotów wrażliwych”, do których zaliczają się organizacje pozarządowe.

ZOBACZ:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967)

WZÓR OŚWIADCZENIA wraz z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z …

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw reguluje maksymalne stawki, jakie będą mogły być naliczane dla odbiorców końcowych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wsparcie dotyczy również odbiorców wrażliwych, a są to, obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, m.in. szkoły, żłobki, szpitale i organizacje pozarządowe. Aby jednak je otrzymać odbiorcy ciepła muszą złożyć odpowiednie oświadczenia. Oprócz ciepła z rekompensatą, w ustawie istnieje zapis o dodatku do ogrzewania. 

Termin

Ceny za ciepło z rekompensatą będą stosowane od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Aby skorzystać z gwarantowanej stawki za ogrzewanie, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego dostawcy energii (wzór w odnośniku powyżej). Czas na złożenie oświadczenia to 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 11 października). 

Niezłożenie oświadczenia w terminie uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców gwarantowanej ceny za ogrzewanie. Natomiast w przypadku złożenia oświadczenia po upływie ustawowego terminu (tj. po 11.10.2022 r.) gwarantowana cena będzie stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie

W oświadczeniu skierowanym do dostawcy (sprzedawcy) ciepła należy wskazać podstawowe informacje o podmiocie składającym oświadczenie, a także – zgodnie ze wzorem (dostępnym w odnośniku powyżej) – złożyć:

• oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie podmiotu za odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4;
• wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, które będzie zużywane,
• określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

Art. 5. 

1. Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie, które zawiera:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3;
2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz
c) inne niż określone w lit. a i b;
3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.
2. Określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. 

Dla kogo

Artykuł 4. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, definiuje – jak poniżej – odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Art. 4. 

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla:
1) gospodarstw domowych;
2) wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
3) podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
4) o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 – podmiotów będących:
a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie,w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Stawki

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuje się w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła 

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwego wsparcia Twojej organizacji? Jak uzyskać dodatek do ogrzewania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu oświadczenia do dostawcy ciepła? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!