Ułatwienia dostępu

Skip to main content

1% podatku dla OPP w 2022 roku

21 października, 2022

Od 2004 roku funkcjonują w Polsce zasady rozliczeń podatkowych umożliwiające przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Z każdym rokiem zwiększa się liczba podatników przekazujących swój 1 % podatku, zwiększa się również kwota przekazywana na rzecz OPP. Od 2023 roku w rozliczeniach za 2022 rok, podatnicy będą mogli przekazać już 1,5% swego podatku.

1 procent w liczbach

Ministerstwo Finansów – Departament Podatków Dochodowych opublikowało informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2022 roku (z rozliczenia za 2021 rok). W 2022 r. przekazania 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2021 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 15,9 mln podatników.

Według stanu na dzień 15 września 2022 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazane zostały środki w wysokości 1 114 mln zł, a dokładnie 1 114 355 345,38 zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 70 zł. Łącznie do 8945 OPP wpłynęły pieniądze z tytułu 1 %. Uprawnionych OPP do otrzymania 1% podatku w roku 2022 za rok 2021 było 9082 (zgodnie z wykazem NIW).

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu odnotowała w obecnym roku wpływ 94 680 261,20 zł (2021 r. – 79 950 157,12 zł) dla organizacji dolnośląskich, co stanowi 8,50% (2021 r. – 8,22%).

Dane porównawcze

Źródło: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2022 roku (z rozliczenia za 2021 rok), Ministerstwo Finansów – Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, 2022 r.

* 2004 r. – dotyczy przekazania 1% należnego podatku OPP wynikającego z zeznań podatkowych za 2003 r., 2005 r. – z zeznań za 2004 r. itd. Od 2018 r. prezentowana jest liczba podatników, która przekazała 1% należnego podatku na rzecz OPP.

Nowelizacja ustawy

Przypominamy również, że w czerwcu bieżącego roku opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która podniosła wysokość procentowego podatku przekazywanego na rzecz OPP z 1 % do 1,5%. Oznacza to, że podatnicy w 2023 roku w rozliczeniach podatkowych za rok 2022 będą już przekazywać powiększoną o pół procenta kwotę na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule – Podniesienie wysokości podatku przekazywanego na rzecz OPP z 1% do 1,5% stało się faktem.

PIT-OP

Oświadczenie PIT-OP pozwala emerytom i rencistom na wskazywanie organizacji pożytku, do których ma trafić ich jeden procent, bez konieczności składania „pełnej” deklaracji. To samo oświadczenie służy również do wycofania uprzednio wyrażonej zgody na przekazanie 1% wskazanej OPP. Rozwiązanie to funkcjonowało już wcześniej, zaś od roku obecnego jest umocowane ustawą. Emeryt lub rencista rozliczany przez organ rentowy, który nie złoży PIT-OP w danym roku (i nie wskaże w nim OPP), jego 1% (a od 2023 roku – 1,5%) trafi do organizacji pożytku wskazanej w roku ubiegłym. 

Sprawozdanie OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie. 
Jeśli przychód organizacji za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawozdania merytoryczne uproszczone, a jeśli powyżej – pełne. 

Organizację, która otrzymała status OPP w 2021 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniona została w wykazie za 2021 rok w 2022 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja zobowiązana była zamieścić sprawozdanie po raz pierwszy za cały 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 17 października 2022 roku. Termin zamieszczenia sprawozdań za 2021 rok (podobnie jak za 2020 i 2019) został wydłużony ze względu na sytuację epidemiczną o trzy miesiące – z 15 lipca do 15 października – ale z uwagi na to, że 15 października 2022 roku to sobota, termin upłynął w najbliższy dzień roboczy tj. poniedziałek 17 października 2022r.  Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczenia sprawozdania jest do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym. 

Wykaz OPP

Wykaz organizacji pożytku publicznego tworzony jest na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, a publikowany do 15 grudnia.  Można go znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Do 15 grudnia powinniśmy więc poznać wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 w roku 2023. 

Jak uzyskać status OPP? Jakich formalności należy dopełnić? Twoja organizacja zbiera 1 % i potrzebujesz konsultacji? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.niw.gov.pl, www.gov.pl