Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ruszył otwarty konkurs ofert Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”

10 września, 2022

We wtorek 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, na której ogłoszono otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”.

Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród Seniorów.
Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób starszych. W celu podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów organizacje pozarządowe mogą zakupić niezbędny nowy sprzęt (laptop, tablet), który będzie wykorzystywany zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową (nieodpłatną i odpłatną).

ZOBACZ:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”.

Dofinansowanie

Na realizację zadania w 2022 r. Minister Cyfryzacji przekazuje środki w wysokości 6 000 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł.

Wkład własny

Wkład własny nie jest wymagany.

Termin naboru i realizacji

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 26 września 2022 r. (decyduje data wpływu!).

W konkursie Cyfrowe Kluby Seniora możliwa jest realizacja zadań publicznych, które rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 listopada 2022 r., a kończą nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Składanie ofert

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Możliwe jest składanie ofert wspólnych.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie na formularzu oferty załączonym do ogłoszenia (patrz – link powyżej).

Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zleceniodawcy na platformie ePUAP – adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /eKPRM/SkrytkaESP.

Aby złożyć ofertę uzupełniony formularz oferty oraz kosztorys należy podpisać podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym. Do podpisania formularza oferty oraz kosztorysu można również wykorzystać „Podpisywarkę” znajdującą się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-zaufany)

W ofercie należy uwzględnić między innymi:

 • wykaz niezbędnego nowego sprzętu (laptop, tablet) wraz z uzasadnieniem;
 • sposób wykorzystywania zakupionego sprzętu w przyszłej pracy organizacji oraz w których obszarach przyczynią się do jej usprawnienia;
 • cenę jednostkową każdego planowanego zakupu;
 • prawidłowo skonstruowane rezultaty w formie liczbowego przedstawienia zakupionego nowego sprzętu (laptop, tablet).

Podmioty uprawnione 

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego – podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 2. podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy – w tym:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  4. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

działające na rzecz osób starszych.

Kontakt

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: senior.ngo@mc.gov.pl.

Udział w pracach komisji konkursowej

Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 26 września 2022 r.

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować treść składanej oferty? Masz wątpliwości dotyczące kwalifikowalności kosztów? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.mc.bip.gov.pl