Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program Erasmus+ i jesienna tura naborów

14 września, 2022

O programie

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cel 

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą. Ponadto odgrywa on kluczowe znaczenie w zacieśnianiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz w rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu.

Program ma następujące cele szczegółowe:
– promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
– promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;
– promowanie mobilności edukacyjnej pracowników sportowych, jak również współpracy, jakości, włączenia społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

Akcje

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

AKCJA KLUCZOWA 1 – MOBILNOŚĆ 

AKCJA KLUCZOWA 2 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 

AKCJA KLUCZOWA 3 – WSPARCIE ROZWOJU POLITYKI I WSPÓŁPRACY 

DZIAŁANIA „JEAN MONNET” 

Zaproszenie 2022

Zgodnie z tegorocznym zaproszeniem do Programu obowiązują dwie tury naborów: od lutego do kwietnia oraz od września do października.

Jesienne nabory w Erasmusie+ planowane są m.in. w Akcji 1 i 2 sektora Edukacja szkolna (Mobilność kadry edukacji szkolnej i Partnerstwa na małą skalę) oraz w Akcji 2 sektora Młodzież. Będą to pierwsze konkursy po zniesieniu stanu pandemii, więc jest szansa, że projekty uda się zrealizować bez dodatkowych komplikacji. W Akcji 1 Edukacji szkolnej do podziału będzie ok. 2 mln euro – w ubiegłorocznych naborach dofinansowanie uzyskiwało od stu kilkunastu do stu kilkudziesięciu wniosków. W Akcji 2 tego sektora na beneficjentów czeka ok. 600 tys. euro. Jak się przygotować do wnioskowania? To pytanie zadawane jest przez wiele osób, nie ma jednak uniwersalnego zestawu porad, które zagwarantują sukces, ani też instrukcji zawierającej konkretne kroki, jakie należy podjąć w celu jego osiągnięcia. Dlaczego? Bo chodzi o autentyczność zidentyfikowanych potrzeb, oryginalność koncepcji projektu i właściwe postawienie celu. 

Dla kogo?

Finansowe wsparcie na realizację swoich pomysłów w październiku dostaną nie tylko szkoły czy uczelnie. Wnioski mogą składać również organizacje młodzieżowe, a nawet nieformalne grupy młodych ludzi. Na ich zgłoszenia czeka program Europejski Korpus Solidarności. Dofinansowuje on dwa rodzaje projektów: solidarności i wolontariatu.

Projekty solidarności to niewielkie, lokalne przedsięwzięcia realizowane w Polsce. Dzięki nim młodzi ludzie (18-30 lat) mogą wprowadzić w życie własne pomysły i aktywnie działać w swojej społeczności. Wsparcie finansowe wynosi do 500 euro miesięcznie.

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na ponad 3 miliardy euro‎.

Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

Oficjalna strona Programu Erasmus+

Chcesz wiedzieć więcej? Gdzie znaleźć informacje? Co zrobić, by dostać grant na realizację własnych pomysłów w ramach programu? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.erasmusplus.org.pl, www.frse.org.pl