Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym programu „Wspieramy Ukrainę”

24 września, 2022

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w jesiennym naborze otwartego konkursu na projekty w programie Wspieramy Ukrainę. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Jego celem jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

O Programie

Wspieramy Ukrainę to nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Rada Dyrektorów PAFW podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona właśnie w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”. Fundacja Edukacja dla Demokracji została zaproszona do bycia Realizatorem Programu.

„WSPIERAMY UKRAINĘ” 2022 – ścieżka projekty interwencyjne 

Cel konkursu

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Działania projektowe
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

– wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

  • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;  
  • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;  
  • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;  
  • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje  potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych  kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);  
  • organizacja nauki przedmiotów ojczystych; 
  • nauka języka polskiego. 

poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

  • organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej; 
  • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz); 
  • poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych sprzętów; 
  • dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.  

Składanie wniosków

Skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online w generatorze wniosków FED,  w terminie wskazanym w Regulaminie. Link do wniosku online jest dostępny w terminie: 21 września – 5 października 2022 r., do godz. 12.00 w południe, na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji – www.fed.org.pl, w zakładce Granty/Wspieramy Ukrainę.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Wkład własny nie jest wymagany.
Koszty administracyjne mogą wynieść do 20% wnioskowanej dotacji.
Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Okres realizacji projektów

10 listopada 2022 – 30 czerwca 2023

Termin składania wniosków

Do 5 października 2022 roku, godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED.
Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 10 listopada 2022 r. 

Dotacja

Do 22.000 zł.
Całkowita pula środków w konkursie wynosi 440 000 zł

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS. 

Kontakt

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:
Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424
Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653

Email: ukraina@fed.org.pl

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO „WSPIERAMY UKRAINĘ” 2022 – ścieżka projekty interwencyjne 

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować treść składanej oferty? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.fed.org.pl