Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Działalność ciał konsultacyjno-doradczych. Zaproszenie na szkolenie

06 września, 2022

Konstrukcja rady działalności pożytku publicznego pozwala na wspólną pracę przedstawicieli organizacji pozarządowych i organów samorządu terytorialnego. Tego rodzaju ciała mogą być powoływane na wszystkich szczeblach samorządu i zgodnie z ustawą o pożytku powinny brać udział w procesie stanowienia prawa lokalnego i być miejscem dyskusji na temat miejscowych polityk publicznych i kierunków rozwoju wspólnot samorządowych. 

W imieniu organizacji członkowskiej Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO – Fundacji „Jagniątków” – zapraszamy serdecznie na szkolenie: 

SZKOLENIE – Jak działać w ciałach konsultacyjnych?

Organizator:

Fundacja „Jagniątków” / KRS 0000217559

Tematyka:
  • kompetencje i zakres działalności ciał doradczych
  • dobre praktyki gminnych/powiatowych rad działalności pożytku publicznego
  • wyzwania dla ciał konsultacyjno-doradczych
Termin:

20 września 2022 / godz. 14.00

Miejsce:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

Prowadzący: 

Waldemar Weihs – przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Uczestnicy:

Szkolenie przewidziane jest dla przedstawicieli ciał konsultacyjno-doradczych

Koszt:

Udział jest bezpłatny

Zgłoszenia:

https://forms.gle/ASaPVhM6epFA7XzbA

Kontakt:

mail jagniatkow@jagniatkow.org.pl
tel. 75 646 02 22 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Pozarządowy Ostry Dyżur, finansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Czym jest Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Rada działalności pożytku publicznego to organ opiniodawczo-doradczy. Działa na podstawie Regulaminu przyjętego przez siebie oraz rocznego planu i harmonogramu pracy. Powinien on być zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z uchwałą o powoływaniu i trybie pracy gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa – województwa, powiatu czy gminy, jest powoływana przez organ wykonawczy. Warunkiem powołania rady jest wniosek organizacji pozarządowych. Kadencja każdej rady trwa 3 lata. Co najmniej połowę składu rady muszą stanowić przedstawiciele sektora pozarządowego. Rozdział 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie traktuje o zasadach i warunkach funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego (ogólnopolskiej). Zaś działalność gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad określona jest w rozdziale 6 ww. ustawy.

Art. 41i.
1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 

Zgodnie z przepisami ustawy rady wojewódzka, powiatowa i gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań. 

W Twojej gminie lub w Twoim powiecie działa RDPP? Zastanawiasz się jak można usprawnić jej pracę? Chcesz wiedzieć więcej na temat rad działalności pożytku publicznego? Co od RDPP zależy? Czym są zadania publiczne i jaki są standardy ich realizacji? Jak aktywnie działać w radzie? Chcesz wiedzieć więcej? Weź udział w szkoleniu lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś!