Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia zasobów czyli wrocławska „Współdzielnia”

10 sierpnia, 2022

Jednym z naszych celów jest zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotne jest dla nas zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności – Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator PCWZ „Współdzielnia”.

Fundacja „Umbrella” to jedna z organizacji należących do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. Wśród jej wielu działań znalazł się również ten wyjątkowy w skali Wrocławia projekt. Organizacje, które mogą być Beneficjentami mogą bezpłatnie, choć za kaucją, wypożyczać znajdujące się w Katalogu Zasobów specjalistyczne urządzenia ułatwiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz urządzenia przydatne przy organizowaniu wydarzeń, jak np. stoły, namioty, krzesła, warniki, sztalugi, projektory, przedłużacze, nagłośnienie, drabiny, a nawet odśnieżarka czy schodołaz. Katalog zasobów wciąż się poszerza. „Współdzielnia” działa, a zasoby są wypożyczane.
Jednocześnie, Beneficjenci mogą starać się o bezpłatne przekazanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w języku braille’a, taśmy oznaczeniowe czy gongi przywoławcze, które pomogą spełnić wymogi zapisane w ustawie.
Fundacja chciałaby tym samym zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów 

Kto może skorzystać ze „Współdzielni”?

Beneficjentami Centrum „Współdzielnia” mogą być wyłącznie te organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które:

* realizują zadania publiczne Gminy Wrocław lub

* prowadzą działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz mieszkańców Wrocławia

oraz grupy nieformalne realizujące działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław.

Pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu oraz uzyskiwaniu materiałów dotyczących dostępności mają te organizacje, które realizują lub będą realizować zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Jak zostać Beneficjentem?

 1. Sprawdź czy Twoja organizacja może być beneficjentem „Współdzielni” 
 2. Zapoznaj się z „Regulaminem” i jeśli zasady Ci odpowiadają to… 
 3. Pobierz ze strony Fundacji, wypełnij i złóż wymagane dokumenty („Porozumienie o współpracy” i wymagane załączniki) 
 4. Po zatwierdzeniu „Porozumienia” przez koordynatora odbierz swój egzemplarz z indywidualnym numerem. 
 5. Korzystaj z usług „Współdzielni”! 

Jak wygląda proces wypożyczenia?

 1. Wejdź na stronę fundacja-umbrella.org.pl i wybierz zakładkę „Współdzielnia” 
 2. Pobierz Katalog Zasobów (Dokumenty do pobrania) 
 3. Wybierz potrzebny sprzęt – zapoznaj się z opisem, kaucją i podanymi parametrami 
 4. Przejdź przez formularz rezerwacji dostępny na stronie. Wybierz usługę, następnie konkretny zasób, a następnie wpisz wymagane dane – imię i nazwisko, numer Porozumienia, numer telefonu i adres email. Rezerwacja jest złożona. 
 5. W dniu odbioru lub wcześniej przyjedź do siedziby Fundacji by podpisać Wniosek o wypożyczenie zasobów. 
 6. Złóż kaucję i odbierz sprzęt 
 7. Oddaj wypożyczone zasoby w wybranym dniu. 

Jak mogę pozyskać tabliczki informacyjne w języku braille’a?

 1. Podpisz Porozumienie o współpracy. 
 2. Przeczytaj wymagania prawne dotyczące dostępności – ustawy, rozporządzenia 
 3. Na podstawie Katalogu Zasobów stwórz listę potrzebnych tabliczek w Twojej organizacji 
 4. Wypełnij Wniosek o przekazanie artykułów 
 5. Przyjdź do Centrum i odbierz tabliczki 

Jakie zasoby mogę bezpłatnie pozyskać będąc Beneficjentem?

 1. Tabliczki informacyjne w języku braille’a 
 2. Taśmy antypoślizgowe ostrzegawcze (ziarniste) 
 3. Gongi przywoławcze 

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów jest zadaniem publicznym finansowanym przez Gminę Wrocław, a powierzonym do realizacji w wyniku postępowania konkursowego – Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” w okresie 1.03. – 31.12.2022

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji – www.fundacja-umbrella.org.pl, Facebooku „Współdzielni” lub telefonicznie 71-359-75-00.

Źródło: www.fundacja-umbrella.org.pl