Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

24 sierpnia, 2022

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła dwa nowe rządowe programy skierowane do organizacji pozarządowych. Pierwszy to Program Wsparcia Organizacji Poradniczych, o którym pisaliśmy TUTAJ. Drugi to Fundusz Młodzieżowy dla organizacji młodzieżowych, który ma pomóc w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych. Program ma wesprzeć również rady młodzieżowe oraz samorządy uczniowskie i studenckie, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne. 

Cel

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne. 
  • Wzrost znaczenia inicjatyw młodzieżowych w życiu publicznym. 
  • Wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych. 

Priorytety programowe

Wytypowane zostały trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych.

Priorytet 1. – Aktywizacja młodzieży w samorządach 

W przypadku Priorytetu 1. zostanie wykorzystany mechanizm regrantingu, który pozwala na skuteczne dotarcie do podmiotów lokalnych i wspieranie przedsięwzięć rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich. Oznacza to, że dotację z NIW otrzyma organizacja pozarządowa, która następnie będzie dalej dystrybuować środki z dotacji w formie regrantingu do młodzieżowych rad i samorządów. W każdym województwie lub regionie obejmującym kilka województw zostanie wybrany przynajmniej jeden operator Programu obejmujący zasięgiem swojego oddziaływania dany obszar. 

W ramach Priorytetu 1 wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:

  • Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
    Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim wesprzeć inicjatywy zmierzające do tworzenia młodzieżowych rad i sejmików, pomóc zaistnieć przedsięwzięciom realizowanym przez rady i sejmiki dla wspólnot lokalnych oraz służyć zwiększeniu potencjału i trwałości młodzieżowych organów przy jednostkach samorządu terytorialnego przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów rad i realizowanych przez nich działań.
  • Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
    Środki dostępne w tym obszarze przeznaczone są dla samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i doktoranckich uczelni wyższych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na terytorium całej Polski. Powinny im umożliwić realizację planowanych przedsięwzięć służących aktywizacji młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach. 
Priorytet 2. – Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym 

– Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w różnych jego aspektach. Pożądana jest większa aktywność organizacji młodzieżowych w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży. Przedmiotem wsparcia będzie także udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji.

– W ramach Priorytetu 2. wspierane będą również działania organizacji w zakresie kształtowania polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, a jeśli będzie to uzasadnione specyfiką projektu – także na poziomie krajowym. Dotyczyć to może m.in. polityki społecznej, polityki kulturalnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, zachowania dziedzictwa narodowego, regionalnego i lokalnego, polityki edukacyjnej, kształtowania wśród młodych ludzi postaw propaństwowych i obywatelskich. 

Priorytet 3. – Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych 

– Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.
– Rozwój strategii działania obejmować może zagadnienia takie jak działania fundraisingowe, kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej (w tym przekazywania informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania), zarządzanie zespołem.
– W ramach Priorytetu 3. możliwe będzie wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych. 

W ramach konkursu Fundusz Młodzieżowy 2022 uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty, jedną w Priorytecie 1 oraz jedną w Priorytecie 2 lub Priorytecie 3.

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie w ramach konkursów w 2022 są:
– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
– spółdzielnie socjalne;
– koła gospodyń wiejskich;
– ochotnicze straże pożarne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (te podmioty są zobowiązane do złożenia w Systemie Obsługi Dotacji oświadczenia, iż nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

Dofinansowanie

Organizacje młodzieżowe mogą starać się o przyznanie im dotacji do 250 tys. zł, a podmioty chętne do pełnienia funkcji regrantera – aż do 2,5 mln zł.
Środki przeznaczone na dotacje wynoszą w sumie 30 000 000 zł, w tym: 10 mln zł w 2022 roku, 20 mln zł w 2023 roku.
W roku 2022 można dostać do 400 tys. zł dofinansowania w Priorytecie 1. W roku 2023 dofinansowanie może sięgać do 2,1 mln zł . Priorytet 2. i 3. zakłada kwoty od 50 tys. zł
do 125 tys. zł  w roku 2022 i w 2023. 

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Wniesienie wkładu własnego nie podlega ocenie merytorycznej.

Terminy

W tegorocznej edycji wnioski można składać do 12 września 2022 roku do godz. 16:00. Nabór rozpoczął się 18 sierpnia 2022.
Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji NIW-CRSO, dostępnego na stronie internetowej www.generator.niw.gov.pl

W ramach konkursu Fundusz Młodzieżowy 2022 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty ani składania jej przez ePUAP.

W konkursie Fundusz Młodzieżowy Edycja 2022 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów trwających i realizowanych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (nie krótsze niż trwające 12 miesięcy).

Termin realizacji zadania dzieli się na dwa okresy finansowania:
– od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
– od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadań. 

ZOBACZ:
Fundusz Młodzieżowy Edycja 2022 – ogłoszenie

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Młodzieżowego? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować planowane działania? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.niw.gov.pl