Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Niebawem ruszy nowy program dotacyjny – Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

08 sierpnia, 2022

Rada Ministrów uchwaliła 19 lipca 2022 roku przyjęcie programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033”. Program będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

#EDIT – aktualizacja 26.08.2022:

25 sierpnia 2022 opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie i naborze wniosków – Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Regulamin Konkursu

Podręcznik dla oferentów

Więcej – https://niw.gov.pl/program-wspierania-rozwoju-organizacji-poradniczych-na-lata-2022-2033-edycja-2022-startuje-konkurs

Informacje na temat Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl

Cel

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

Cele szczegółowe:
1. Rozwój instytucjonalny organizacji poradnictwa i zwiększenie możliwości działania.
2. Podnoszenie jakości oferty i skuteczności działania.
3. Wzmocnienie oddziaływania społecznego. 

W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

 • Poradnictwo prawne; 
 • Poradnictwo obywatelskie; 
 • Poradnictwo psychologiczne; 
 • Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne; 
 • Poradnictwo konsumenckie; 
 • Poradnictwo zawodowe. 

Priorytety programowe

Wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych oraz Priorytet 5 – Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu.

Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług 

Priorytet ten zakłada wsparcie organizacji prowadzących poradnictwo i wspierających poradnictwo w zakresie ich rozwoju instytucjonalnego, czy rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji poradniczych, w tym adaptację i remonty pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, np. kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe, w szczególności zmierzające do pozyskiwania i zwiększania umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji. Dofinansowanie może zostać również przeznaczone na standaryzację i certyfikację świadczonych usług oraz rozwój standardów i systemów kontroli wewnętrznej wypracowanych przez poszczególne instytucje, certyfikację organizacji poradniczych w poszczególnych obszarach działalności, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z klientem (poradnictwo bezpośrednie), kontrolę jakości świadczonych usług oraz na podnoszenie standardów świadczenia usług, podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej organizacjami, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, poprawę zarządzania w organizacji i budowę struktur, informatyzacja usług poradniczych, tworzenie i rozwijanie federacji i porozumień organizacji poradniczych. W ramach niniejszego priorytetu wsparcie mogą uzyskać także nowe organizacje poradnicze.

Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych

W ramach Priorytetu 2 przewiduje się wsparcie realizacji usług poradniczych, w szczególności w przypadkach, gdy działalność taka jest zagrożona na skutek braku stabilności finansowej organizacji. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania usług poradniczych (koszty lokalu, pracy doradcy, wsparcia administracyjnego, ewentualnie wyposażenia). Dofinansowanie może być przeznaczone także na wsparcie innowacyjnych w treści i formie usług poradniczych. Dzięki dofinansowaniu w ramach niniejszego priorytetu organizacje poradnicze powinny być w stanie poszerzyć dostępność usług poradnictwa dla osób potrzebujących pomocy, w tym również dla osób i rodzin napływających do Polski z Ukrainy, i zaoferować im kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja

W ramach Priorytetu 3 przewiduje się podnoszenie jakości usług poradniczych poprzez zwiększanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami udzielającymi porad. Niniejszy priorytet zakłada zwiększanie świadomości osób potrzebujących pomocy poradniczej na temat możliwości skorzystania przez te osoby z potrzebnego im poradnictwa oraz promowanie usług poradniczych. Dofinansowanie w ramach Priorytetu może zostać przeznaczone na działania edukacyjno-informacyjne społeczeństwa, w tym kampanie społeczne w zakresie dostępu do różnych form poradnictwa, upowszechniające znajomość przepisów prawa, wiedzę o dostępności do istniejącej sieci instytucji i organizacji świadczących usługi poradnictwa. Wsparcie może być także udzielone na organizację wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy organizacjami poradniczymi w Polsce i za granicą, budowę opartego na wiedzy i wymianie doświadczeń partnerstwa między podmiotami udzielającymi porady, z uwzględnieniem systemu bezpłatnego poradnictwa tworzonego przez podmioty administracji publicznej. Dodatkowo, w ramach priorytetu może być wsparte prowadzenie badań i analiz oraz organizowanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. W tym celu będą także wspierane działania w formie konferencji, publikacji i prezentacji adresowane do różnych podmiotów, które umożliwiłyby dostrzeżenie znaczenia i roli poradnictwa w kształtowaniu spójności społecznej i jakości życia w kraju. Rozwijana będzie również wymiana doświadczeń, kontakty i współpraca ze środowiskiem poradniczym w innych krajach. 

Priorytet 4. Regranting

W ramach Priorytetu 4 przewiduje się wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych), które w związku z tym nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań. Realizacja projektów w zakresie Priorytetu 4 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami), których zadanie polegać będzie na wsparciu realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej. W ramach
realizowanych zadań niezbędne jest wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Priorytet 5. Pomoc techniczna

Założeniem Priorytetu 5. jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu w latach 2022–2033. W ramach niniejszego priorytetu zostaną pokryte koszty obsługi Programu, w szczególności zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich i pokrycie kosztów działania Instytucji Zarządzającej związanych z realizacją Programu. 

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje pozarządowe świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.
Organizacjami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach Programu są :

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców akcjonariuszy i pracowników;
 • uniwersyteckie poradnie prawne, poradnie rodzinne przy parafiach i inne punkty świadczące pomoc prawną lub specjalistyczną w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale (podmioty nieposiadające osobowości prawnej wspierane są w formule regrantingu – środki przekazywane za pośrednictwem Operatora regrantingu). 

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach Priorytetów 1-4 obejmuje wszystkie sfery zadań publicznych wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej NIW.

Terminy

Termin naboru wniosków nie jest jeszcze znany. Niebawem zostanie ogłoszony. Znamy natomiast okres realizacji działań, który przewidziany został do 31 grudnia 2023 r. 
Według regulaminu programowego okres realizacji zadania nie może być krótszy niż dwanaście miesięcy, a zadanie musi się rozpocząć w 2022 roku. 
Okres realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją zadań. 

Dofinansowanie

Kwota środków na dotacje przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach edycji 2022 wynosi ok. 25,15 mln zł. 
W priorytetach 1, 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku. 
W priorytecie 4 zaś można ubiegać się o dotację w wysokości do 300 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tys. zł w 2023 roku. 
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane i nie podlega ocenie merytorycznej.
Koszty obsługi zadania publicznego (administracyjno-księgowe) mogą obejmować do 25% przyznanej kwoty dotacji. 

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Poradnictwo ujmowane jako rodzaj usługi społecznej, wsparcie dla osób znajdujących się w różnego rodzaju sytuacjach trudnych jest niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego. Organizacje poradnictwa działając na rzecz upodmiotowienia osób doświadczających trudności życiowych, niesamodzielnych, niezaradnych życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, kształtują system wartości wspólnoty i wyrażają interes społeczny. Poprzez realizację funkcji usługowej oraz artykulację i rzecznictwo interesów oraz obronę osób i grup, przyczyniają się do budowy i rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, w którym osoby, które z różnych powodów znalazły się na peryferiach życia społecznego mogą skorzystać z praw przysługujących obywatelom w demokratycznym państwie.
Mimo, że na przestrzeni 25 lat sytuacja poradnictwa w Polsce radykalnie się poprawiła to jednak, jeśli chodzi o poradnictwo prowadzone przez organizacje pozarządowe napotyka ono na bariery rozwoju charakterystyczne dla problematyki całego III sektora w Polsce. Najistotniejszą z nich jest trudność w pozyskiwaniu środków finansowych i wynikający z niej brak stabilności finansowej, której skutkiem są trudności w świadczeniu usług i podnoszeniu ich jakości. 

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować planowane działania? Czym są wydatki majątkowe a czym koszty kwalifikowane? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.gov.pl, niw.gov.pl