Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” !

17 sierpnia, 2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje odbywają się w terminie 5–21.08.2022 r.

Formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.

Zachęcamy i namawiamy dolnośląskie organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy! 

ZOBACZ:

Projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

Formularz składania uwag do projektu Programu 

Uchwała nr 5738/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu Programu współpracy

Ogłoszenie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę na poziomie lokalnym. Jest też przewodnikiem samorządu w zakresie współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych. Roczny program współpracy – jak głosi art. 5a ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Obowiązek posiadania programu dotyczy wszystkich szczebli. Nie ma możliwości nieuchwalenia programu. Nieprzekazywanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych nie zwalnia samorządu z przyjęcia takiego programu. Program przyjmowany jest przez organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego – radę gminy, powiatu lub sejmik województwa – w formie uchwały. Jest aktem prawa lokalnego. Podlega on wykonaniu przez organ wykonawczy – wójta, burmistrza lub prezydenta, zarząd powiatu czy województwa. 
O tym co program współpracy powinien zawierać, pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów.

Wybrane fragmenty projektu Programu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi

Cel

Paragraf 3 projektu Programu głosi, że nadrzędnym celem współpracy Samorządu z podmiotami Programu jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga harmonijny rozwój regionu i wysoką jakość życia dolnośląskiej społeczności.
Cele szczegółowe współpracy, czyli cele operacyjne wynikające bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030:
1) wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych subregionów (1.1);
2) wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu i jego marki (1.2);
3) wzmacnianie innowacyjności, w tym ekoinnowacyjności regionu (1.3);
4) rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i starszych (2.2);
5) rozwój i doskonalenie usług publicznych (2.3);
6) kształtowanie postaw obywatelskich (3.1);
7) wzrost społecznej integracji (3.2);
8) doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy (3.3);
9) poprawa efektywności kształcenia (3.4);
10) doskonalenie regionalnej polityki wspierania seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami (3.5);
11) kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych i proekologicznych (3.6);
12) poprawa stanu środowiska (4.1);
13) wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa
energetycznego (4.4);
14) ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego (4.5);
15) rozwój gospodarki cyrkularnej (4.6);
16) wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej (5.3). 

Zasady współpracy

Zgodnie z paragrafem 5 projektu Programu współpraca Samorządu z podmiotami Programu opierać ma się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – Samorząd uznaje prawo podmiotów Programu do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z nimi. Wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) suwerenności stron – Samorząd respektuje niezależność i suwerenność podmiotów Programu, ich związków i reprezentacji;
3) partnerstwa – podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
4) efektywności – Samorząd przy zlecaniu zadań publicznych podmiotom Programu dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, oczekując rzetelnej realizacji przyjętych zadań oraz wywiązania się z zobowiązań merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych;
5) jawności – Samorząd udostępnia współpracującym z nim podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwe jest prowadzenie takiej współpracy;
6) uczciwej konkurencji – Samorząd przy zlecaniu realizacji zadań publicznych równorzędnie traktuje wszystkie podmioty Programu, stosując jednakowe kryteria oceny złożonych ofert. 

Priorytetowe zadania publiczne 

Priorytetowe zadania publiczne Samorządu, które będą realizowane w 2023 r.: 

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 4. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców 
 5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 11. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 
 12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
 13. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 15. Turystyka i krajoznawstwo 
 16. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
 17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
 18. Promocja i organizacja wolontariatu 
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

Do każdego z tych zadań przypisane są cele szczegółowe, jednostki realizujące zadania oraz wskaźniki realizacji.

Środki finansowe

Rozdział 9 projektu Programu określa środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w 2023 roku w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 zł.

Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa realizowana będzie m.in. przez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie, z możliwością kontynuacji w roku następnym;
2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
3) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na podstawie uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego;
4) zlecanie zadań mających na celu poprawę infrastruktury oraz budowę, rozbudowę i modernizację obiektów służących realizacji zadań publicznych;
5) wspieranie zadań publicznych, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, m.in. dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
6) program Dolnośląskie Małe Granty. 

Współpraca pozafinansowa

Współpraca pozafinansowa realizowana będzie m.in. przez:
1) konsultowanie z podmiotami Programu i DRDPP projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów oraz projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
2) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów Programu oraz ich profesjonalizację, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie doradztwa, udzielanie pomocy merytorycznej;
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków;
4) zamieszczanie na stronach internetowych, profilach w social mediach itp. informacji istotnych dla podmiotów Programu;
5) tworzenie wspólnych podmiotów o charakterze opiniodawczo-doradczym;
6) promowanie podmiotów Programu, m.in. przez przyznanie przez Marszałka honorowego tytułu „zDolne NGO” oraz wyróżnień w konkursie na najlepszą organizację pozarządową z Dolnego Śląska, rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez podmioty Programu, publikowanie na stronach internetowych Urzędu informacji o działaniach prowadzonych przez podmioty Programu oraz „dobrych praktykach”;
7) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym m.in. przystępowanie Samorządu do partnerstw z podmiotami Programu;
8) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu;
9) udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń Urzędu oraz innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań przez podmioty Programu. 

Chcesz wiedzieć więcej na temat programów współpracy? Co program współpracy powinien zawierać? Co od programu współpracy zależy? Czym jest zadanie publiczne? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z  bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś!

Źródło: www.bip.dolnyslask.pl